Р Е Ш Е Н И Е № ……

 

гр.Панагюрище, 18.02.2019 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на 05.02.2019 г., в състав: районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Иванка Палашева, като разгледа АНД № 215/2018 г.,за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на П.П.Х. *** с ЕГН: **********   против наказателно постановление (НП) № 17-0310-001053/20.12.2017 г. на Началника на РУ-Панагюрище, с което:

-         на основание чл.183, ал. 1, т. 1, предложение първо от Закона за движение по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл.100, ал. 1, т.1 от ЗДП на жалбоподателя  е  наложена  глоба в размер на  10 (десет) лева,

-         на основание чл.183, ал. 1, т. 1, предложение второ от Закона за движение по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл.100, ал. 1, т.1 от ЗДП на жалбоподателя  е  наложена  глоба в размер на  10 (десет) лева,

-         на основание чл.185 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл.190, ал. 3 от ЗДП на жалбоподателя  е  наложена  глоба в размер на  20 (двадесет) лева.

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до твърдения за незаконосъобразност на атакуваното НП, чиято отмяна се иска. Както в жалбата, така и в съдебно заседание, жалбоподателят категорично отрича да е управлявал посочения автомобил в указаното време и място. Твърди, че самоличността на водача била снета от полицаите чрез диктовка на собственото му ЕГН от друго лице, а не чрез представяне на документ за самоличност. Така се стигнало до неговото наказване, което не било за първи път.

          В  съдебно заседание жалбоподателят се явява лично. Поддържа жалбата.

          За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.      

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:      

Жалбоподателят е санкциониран за това, че на  ****г. около  14,30 часа в село Л., обл.Пазарджик по ул. „Величко Василев“ при управление на лек автомобил „Фолксваген Кадди“ с рег. № * **** **е извършил  следните нарушения: 1. Не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория; 2. Не носи контролния талон към свидетелството за управление; 3. управлява МПС с наложено наказание глоба с наказателно постановление, незаплатена в срока за доброволно плащане.  

За извършените нарушения, квалифицирани по чл. 100, ал.1, т.1 и чл.190, ал.3 от ЗДП, св.И.И. *** съставил против нарушителя АУАН № 1212 от ****година. Актът е подписан за нарушител, като изрично с ръкопис е посочено „нямам възражения“.  

  Въз основа на АУАН  било издадено атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподателя на 17.07.2018 г., видно от отбелязването в него, като жалбата против НП била подадена чрез АНО още на същия ден, т.е. в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН.

Като свидетели по делото са разпитани  актосъставителя И.И. и свидетелят по акта Л.К.. Свидетелят И., след като  възприе визуално жалбоподателя заяви, че това е лицето, което е спрял и санкционирал на ****година. Св.И., както и св.К. депозираха показания в смисъл, че установяват самоличност на водачи на МПС само по правилата, т.е. чрез документ за самоличност и не правят изключения. Тези показания на полицейските служители бяха проверени и опровергани чрез разпита на собственика на  лекия  автомобил „Фолксваген Кадди“ с рег. № * **** **Н.Ц., който беше категоричен че не познава жалбоподателя, никога не го е виждал и съотвено предоствавял въпросния автомобил, който бил закупил два дни преди това, т.е. на 04.12.2017г.

С цел изясняване на обективната истина при събраните противоречиви доказателства,   съдът назначи почеркова експертиза, от чието заключение се установява, че ръкописният текст „нямам възражения“  в АУАН №1212/06.12.2017г. и ръкописният текст в жалбата на въззивника П.П.Х. не са положени от едно и също лице. Подписите за нарушител в АУАН и подписа на въззивника в жалбата от 17.07.2018г., адрисирана до съда (л.4 в делото), също не са положени от едно и също лице.

Съдът кредитира заключението на назначената по делото съдебно-почеркова експертиза, която цени като компетентно и  безпристрастно изготвена и неоспорена от страните.

При това положение жалбата е изцяло основателна, по съображенията изложени в нея и поддържани от жалбоподателя  в съдебно заседание.

Направените разноски следва да останат за бюджета на съдебната власт, по силата на чл.84 от ЗАНН, която разпоредба препраща към НПК по въпроса за определяне на разноските.

По изложените съображения, Панагюрският районен съд, на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

Р Е Ш И  :

 

 

ОТМЕНЯВА като незаконосъобразно НП № 17-0310-001053/20.12.2017 г. на Началника РУ - Панагюрище, с което на П.П.Х. *** с ЕГН: **********   :

- на основание чл.183, ал.1, т. 1, предложение първо от Закона за движение по пътищата и за нарушение на чл. 100, ал.1, т. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) е наложена глоба в размер на 10,00 (десет) лв.;

- на основание чл.183, ал.1, т. 1, предложение второ от Закона за движение по пътищата и за нарушение на чл. 100, ал.1, т. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) е наложена глоба в размер на 10,00 (десет) лв.,

- на основание чл.185 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл.190, ал. 3 от ЗДП е  наложена  глоба в размер на  20 (двадесет) лева.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: