АНД № 330/2018 г.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв.Х.Н.Х.  с ЕГН: ********** за престъпление по чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК за това, че на 09.12.2018 г. в гр. Стрелча е управлявал моторно превозно средство – колесен трактор „KUBOTA – LZ1-18“ с рама № *****, нерегистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 11 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

В съдебно заседание обвиняемият се представлява от надлежно уплномощен защитник, който пледира да му бъде наложено минимално наказание.  

          Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

На 09.12.2018 г. св.С.И., на длъжност страши полицай в полицейски участък гр.Стрелча бил дежурен по утвърден от Началника на РУ Панагюрище седмичен график,  заедно с колегата  си полицай И.Д.с район на действие Община Стрелча. Около 14.40 часа в гр.Стрелча на бул. „България“ двамата полицаи забелязали движещ се в посока площад „Оборище“ трактор „KUBOTA – LZ1-18“. Патрулният автомобил се движел в същата посока.Разминавайки се с трактора, св.И. забелязал, че няма регистрационна табела. По този повод обърнал патрулния автомобил и подал светлинен и звуков сигнал на водача на трактора да спре. При проверката  се установило, че водач на трактора е обв.Х.Х. и че МПС няма данни за регистрация.

По този повод било отпочнато настоящото наказателно производство.

В хода на досъдебното производство е изискана справка от Областна  дирекция „Земеделие“ - Пазарджик, от която е видно, че МПС – колесен трактор „KUBOTA – LZ1-18“ с рама № ***** не е регистрирано в масивите на службата, като същото подлежи на регистрация съгласно ЗРКЗГТ.

          Видно е от приетата като доказателство справка за съдимост на обвиняемия, същият  не е осъждан.

          Така описаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  показанията на свидетеля С.И., които съдът цени при условията на чл.378,ал.2 от НПК, а също и от писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв.Х.Х. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, като на  09.12.2018 г. в гр. Стрелча е управлявал моторно превозно средство – колесен трактор „KUBOTA – LZ1-18“ с рама № *****, нерегистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 11 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал обстоятелството, че управлява МПС, което  не е регистрирано по надлежния ред.  

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Обв.Х.Х. е личност с ниска степен на обществена опасност. Не е осъждан, позитивно охарактеризиран по местоживеене.

При това положение съдът намира, че са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За престъплението по чл.345, ал.2 от НК се предвижда като най-тежко наказание лишаване от свобода до една година. Както вече се посочи, обвинямият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди.

          Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха позитивната характеристика на обвиняемия и оказаното съдействие на полицейските органи.

Отегчаващи обстоятелства – не се установиха.

Предвид това и като отчете наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът на основание чл.78а, ал.1 от НК счете, че на обв.Х.Х., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минималния, предвиден в закона размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: