МОТИВИ:

 

Производството е по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

Образувано е по предложение на Районна прокуратура Панагюрище- за освобождаване от наказателна отговорност на Л.И.С.,***, за това, че на 09.12.2018 г., около 12,00 часа, в гр. С., по улица „П.”, е управлявал МПС - мотоциклет марка «Хонда», модел «XR400R“, с номер на рама № ***, без регистрационни табели, което МПС не е регистрирано по надлежен ред -  престъпление по чл. 345, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.

Районната прокуратура е посочила в своето предложение за освобождаване от наказателна отговорност, че около 12,00 часа на 09.12.2018г., в гр. С., по ул. „П.“, свидетелят С.И. и колегата му И.Д.са забелязали да се движи срещу тях и спрели за проверка мотоциклет марка „Хонда“ без регистрационна табела, като след спирането, свидетелят И., е приканил водача – Л.С., да му представи документи за проверка, при което С. заявил, че не притежава документи за регистрация на МПС, а управляваният от него мотоциклет не е регистриран по надлежния ред. За случая са уведомени служителите на Пътна полиция.Така на обвиняемия Л.С. е съставен АУАН, които той е подписал без възражения, след което е задържан в РУ Панагюрище при ОД на МВР- П..

Районната прокуратура сочи в предложението си, че мотоциклетите се регистрират по реда на чл. 140, ал.1 от ЗДвП, във вр. с чл.2 и чл.12 от Наредба I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане, движение и спиране  на МПС.

В проведеното съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Панагюрище поддържа обвинението.

В съдебно заседание, обвиняемият Л.И.С. се явява лично. Не дава обяснения по предявеното обвинение.

По делото е разпитан свидетелят С.Н.И..

Деянието се доказва по категоричен и несъмнен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства.

От приложения по Бързо производство № 375/2018 г. по описа на РУ Панагюрище при ОД на МВР- П., Пр.пр. № 1118/2018 г. по описа на Районна прокуратура Панагюрище, Протокол за оглед, ведно с албум със снимки, се установява, че огледът е осъществен на 09.12.2018 г., като е започнал в 13,50 часа и е завършил в 14,15 часа. В протокола е отразено, че огледът е извършен в гр. С., в двора на полицейския участък, при дневна светлина, където е установен мотоциклет марка „Хонда”, модел XR400R“, с номер на рама № ***, без регистрационни табели, доброволно предаден от обвиняемия С.. Посочено е, че процесното МПС е червен на цвят мотоциклет с бял спойлер и надпис „Stanchev Honda” на него. На установена при огледа черна идентификационна табела на вилката е разчетен надпис „Aproval 10967 Hond Motor Honda XR400R”. На същата табела е отразен и номерът на МПС- *********. При огледа не е открит номер на двигателя на мотоциклета.

Видно от приложения по делото АУАН № 123/09.12.2018г. е, че на обвиняемия е съставен АУАН за това, че управлява мотоциклет, който не е регистриран по надлежния ред.

Съгласно Протокол за доброволно предаване от 10.12.2018г., Л.С. е предал доброволно процесния мотоциклет на органите на разследването, ведно с Договор за продажба на мотоциклет, от който е видно, че С. е закупил мотоциклета от Великобритания на 22.12.2012г.

Съгласно приложената по делото Справка за нарушител/водач, Л.С. е извършил нарушение на ЗДвП, установено с НП от 20.09.2001г.

По делото е приложена Заповед за задържане на лице рег. № 310зз-170/09.12.2018г., от която се констатира, че обвиняемият С. е бил задържан за едно денонощие в РУ Панагюрище при ОД на МВР П., по реда на чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР.

Съгласно приложената по делото Справка за съдимост рег. № 597/10.12.2018., издадена от Районен съд Панагюрище, обвиняемият Стънчев е неосъждан.

По делото е изготвена Характеристична справка на обвиняемия Л.С., от която се установява, че обвиняемият е женен, има едно пълнолетно и едно непълнолетно дете и се ползва с добро име в квартала, в който живее.

От приложената по делото Справка в АИС на МВР се констатира, че С. няма полицейска регистрация и срещу него няма регистрирани заявителски материали.

От приложената по досъдебното производство Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на обвиняемия Л.С. се установява, че семейството му е тричленно, получава годишен доход в размер на около 12 000,00лв., заедно с членовете на семейството си притежават етаж от жилищна сграда с административен адрес: град Панагюрище, ул. „П.К.“ №*, както и 3 леки автомобила, мотоциклет „Сузуки“ и мотопед „Симсон“.

Разпитан в съдебно заседание, свидетелят С.Н.И. сочи, че на 09.12.2018г., по ул. „П.“ в град С., забелязяли група от мотоциклетисти, които се движели от високата към ниската част на улицата. След като подали сигнал за спиране с цел проверка, останалите водачи на мотоциклети изобщо не спрели, а на сигнала за спиране се отзовал само обвиняемият С.. Свидетелят изяснява, че при порверката са поискали личните документи на Л.С., както и документите за регистрация на управлявания от него мотоциклет, но след подадено искане за справка, е установено, че липсва регистрация на МПС. Свидетелят изяснява, че при проверката С. се е държал възпитано, акуратно и изцяло е съдействал на органите на реда.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че  управляваното от Л.С. МПС е без изискуемата съгласно Закона за движение по пътищата и Наредба I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане, движение и спиране  на МПС, надлежна регистрация.

От съвкупната преценка на всички събрани доказателства, се налага категоричния и несъмнен извод, че обвиняемият е автор на деянието. Събраните по делото доказателства са еднозначни и липсва основание за извеждане на друг извод, различен от направения, а именно- че обвиняемият С. е извършил престъплението, в което е обвинен от Районна прокуратура - Панагюрище.

При така установеното от фактическа страна и от правна страна, настоящият състав на съда намира, че обвиняемият Л.С. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна, състава на престъплението по чл.345, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК, като на 09.12.2018 г., около 12,00 часа, в гр. С., по улица „П.”, е управлявал МПС - мотоциклет марка «Хонда», модел «XR400R“, с номер на рама № ***, без регистрационни табели, което МПС не е регистрирано по надлежен ред, въпреки че е закупено през 2012г. Това престъпление е установено след надлежна проверка, извършена от служителя на РУ на МВР Панагюрище- свидетеля С.И..

Престъплението е формално, като за осъществяване на състава му не е нужно настъпването на друг резултат, като именно с инкриминирането му се оказва наказателно -правна закрила на обществените отношения, в рамките на които се гарантира сигурността на автомобилния транспорт на по-ранен етап, преди настъпването на друг вредоносен резултат.

Деянието е осъществено при форма на вина -пряк умисъл, обвиняемият е съзнавал общественоопасните последици и пряко е целял тяхното настъпване.

При определяне на вида и размера на наказанието, съдът обсъди всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, мотивите и подбудите за извършване на деянието, степента на обществена опасност на деянието и дееца, както и всички други обстоятелства, имащи значение за определяне на наказанието и наложи наказание при приложението на чл. 78а, ал.1 от НК – като Л.С. бе освободен от наказателна отговорност и му бе наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00 лв.

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете направените от С. самопризнания и пълното съдействие на служителите на РУ на МВР по време на проверката.

Отегчаващи вината обстоятелства – управлението на МПС без регистрация, въпреки дългия период от неговото придобиване в собственост.

Степента на обществена опасност на деянието е завишена предвид факта, че същото се извършва в светлата част на деня и по улиците на град С..  

Степента на обществена опасност на обвиняемия, като деец е ниска, предвид чистото му съдебно минало.

За престъплението, в извършването на което обвиняемият С. бе признат за виновен, се предвижда наказание до една година лишаване от свобода.  

При така извършеният анализ на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, съдът отчете наличието на многобройни смекчаващи вината обстоятелства.

Съдът счита, че така определеното по вид и размер наказание е справедливо и съответства на извършеното, както и че налагане на наказание в този вид и размер, ще бъде достатъчно за постигане целите на наказанието предвидени в чл. 36 от НК.

Причини за извършване на деянието са ниската степен на правна култура на обвиняемия С. и незачитане на Закона за движение по пътищата.

Така мотивиран, съдът постанови своето решение.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: