АНД № 323/2018 г.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв. Я.П.Н. *** с ЕГН: **********  за престъпление по чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК за това, че на 28.05.2018 г. в гр. Стрелча е управлявал моторно превозно средство – колесен трактор „К.“ без регистрационни табели, с номер на рама ******, нерегистрирано по надлежния ред, съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

Обвиняемият, редовно призован, се явява в  съдебно заседание. Признава фактите, описани в обстоятелсвената част на прокурорския акт. Моли за снизхождение при определянена наказанието.  

          Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Обвиняемият Я.Н. е неправоспособен водач на моторно превозно средство и не притежава СУМПС.

На 28.05.2018 г. св.С.И., на длъжност младши инспектор при РУ гр. Панагюрище бил дежурен по утвърден от Началника на РУ Панагюрище седмичен график,  заедно с колегата  си полицай И.Д.с район на действие  Община Стрелча. Около 06.30 часа в гр.Стрелча на ул.„Димитър Благоев“ двамата полицаи спрели за проверка  МПС – колесен трактор  „К.“, без регистрационни табели с номер на рама № ******. След спирането на МПС, св.И. приканил водача - обв. Я.Н. да му представи документите си за проверка. При извършената проверка се установило, че обвиняемият не притежава документи, от които до е видно че управляваното от него МПС  е регистрирано по надлежния ред и не притежава СУМПС. След направена справка се установило, че за трактора, управляван от обв.Я.Н.  няма данни за регистрация.

С протокол за доброволно предаване от 28.05.2018г. обв. Я.Н.   предал на органите на полицията - МПС – колесен трактор  „К.“, без регистрационни табели  с номер на рама № ******. На същият бил извършен оглед от разследващия полицай.

С постановление на РП-Панагюрище колесен трактор  „К.“ , без регистрационни табели  с номер на рама № ****** бил върнат на собственика му Г.К.П.от гр.Стрелча.

На обвиняемия Я.Н.  били съставени два броя  АУАН , които той  подписал  без възражения.

По този повод било отпочнато настоящото наказателно производство.

В хода на досъдебното производство е изискана справка от Областната  дирекция „Земеделие“, от която е видно, че МПС – колесен трактор  „К.“ с номер на рама № ****** не е регистрирано в масивите на службата, като същото подлежи на регистрация съгласно ЗРКЗГТ.

          Видно е от приетата като доказателство справка за съдимост на обвиняемия, същият  не е осъждан.

          Така описаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  показанията на свидетеля С.И., които съдът цени при условията на чл.378,ал.2 от НПК, а също и от писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв.Я.Н. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, като на 28.05.2018 г. в гр. Стрелча е управлявал моторно превозно средство – колесен трактор „К.“ без регистрационни табели, с номер на рама ******, нерегистрирано по надлежния ред, съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал обстоятелството, че управлява МПС, което  не е регистрирано по надлежния ред.  

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Обв.Я.Н.  е личност с ниска степен на обществена опасност. Не е осъждан, позитивно охарактеризиран по местоживеене.

При това положение съдът намира, че са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За престъплението по чл.345, ал.2 от НК се предвижда като най-тежко наказание лишаване от свобода до една година. Както вече се посочи, обвинямият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди.

          Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха позитивната характеристика на обвиняемия и оказаното съдействие на полицейските органи.

Отегчаващи обстоятелства – не се установиха.

Предвид това и като отчете наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът на основание чл.78а, ал.1 от НК счете, че на обв.Я.Н., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минималния, предвиден в закона размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, а също и материалното и имотно състояние на обвиняемия, данни за което се събраха от обясненията му в съдебно заседание и от приложената на л.50 в досъдебното производство ДСМПИС.

По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: