АНД № 310/2018 г.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв. М.К.Л. ***  с ЕГН: ********** за престъпление по чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК за това, че на 14.07.2018 г. в гр. С. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „А. 80“, червен на цвят, с рама № *****************, с регистрационен номер  ** **** **, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и чл. 2, чл. 12 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС.

В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично. Признава, че е управлявал автомобила без регистрационни табели, като твърди, че това е станало с позволението на полицай.  

          Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

          През 10.06.2017 г. обв.М.Л. управлявал собствения си лек автомобил „А. 80“ с регистрационен номер  ** **** ** след употреба на алкохол. За това си деяние той бил наказан по административен ред, като му била наложена и принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията“ чрез сваляне на регистрационните табели на автомобила. ПАМ била наложена със заповед № 17-0310-000120 от 10.06.2017г., която била връчена на обвиняемия на 08.07.2017г. и влязла в сила 14 дни по-късно.

          След изтичане на срока, за който била наложена ПАМ, обв.Л. не направил необходимото за пускане в движение на автомобила, тъй като същият бил в лошо техническо състояние и смятал да го бракува. Автомобилът се намирал пред дома му, на тротоара, без регистрационни табели. На 14.07.2018г. обв.Л. привел автомобила в движение. Движел се в град С., по бул.“България“, когато бил спрян от св.Д. и колегата му Р.Ч.– полицаи в РУ – Панагюрище, които работили по линия на КАТ. Кратко време преди това полицаите преминали с патрулния автомобил пред дома на обвиняемия, който ги спрял и ги попитал, дали може да отиде с автомобила до близката газстанция,  като св.Д. изрично го предупредил да не предприема такова поведение, тъй като е престъпно и наказуемо.

По този повод било отпочнато настоящото наказателно производство

          Видно е от приетата като доказателство справка за съдимост на обвиняемия, същият е осъждан, но към инкриминираната дата за осъжданията му е настъпила реабилитация по реда на чл.88А от НК.  Това е станало на 01.01.2018г., т.е. две години след изтичане на погасителната давност за събиране на наложеното наказание глоба по НОХД № 122/2010г. по описа на РС Панагюрище,  видно от разпореждане на старши публичен изпълнител при ТД НАП Пловдив на л.44-47 в ДП.

          Така описаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  показанията на свидетеля И.Д. и А.Б., дадени в съдебно заседание, от показанията на свидетелите Е.К.и Р.В., които съдът цени при условията на чл.378, ал.2 от НПК, отчасти от обясненията на обвиняемия, дадени в съдебно заседание, а също и от писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

          Съдът не дава вяра на обясненията на обвиняемия в частта,  в която твърди че св.Д. му е разрешил да управлява автомобила без регистрационни табели, тъй като се опровергават от показанията на свидетеля, който не познава обвиняемия и няма мотив да изкривява истината. От друга страна, дори това да е така, това не оневинява обвиняемия.

При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв.М.Л.  е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, като на 14.07.2018 г. в гр. С. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „А. 80“, червен на цвят, с рама № *****************, с регистрационен номер  ** **** **, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и чл. 2, чл. 12 от Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал обстоятелството, че управлява МПС, което  не е регистрирано по надлежния ред.  

При това положение съдът намира, че са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За престъплението по чл.345, ал.2 от НК се предвижда като най-тежко наказание лишаване от свобода до една година. Както вече се посочи, обвинямият е пълнолетен, не е осъждан (реабилитиран по право към инкриминираната дата), не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди.

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото, а така също съобрази имущественото състояние на обвиняемия, данни за което се събраха от обясненията му и приложената на л.35 в ДП ДСМПИС.

 При това положение съдът счете , че на обв.М.Л., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минималния, предвиден в закона размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

 

 

 

По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: