ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  …………..

14.01.2019 г.,гр.Панагюрище

 

ПАНАГЮРСКИ РАЙОНЕН СЪД, на четиринадесети януари  през две хиляди и деветнадесета година в закрито заседание в състав:

Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия Стоянова ЧНД № 336 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.4 от НПК.

Образувано е по жалба на Н.Г.М. ***  против постановление на Районна прокуратура Панагюрище от  14.12.2018 г., с което наказателното производство по ДП № 301/2018 г. по описа на РУ-Панагюрище и пр. вх.№ 747/2018г. по описа на РП-Панагюрище, водено за престъпление по чл.182, ал.2 от НК е прекратено, на основание чл.243, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НК.

В жалбата се сочи, че атакуваното постановление е незаконосъобразно. Твърди се, че прокурорът не е подложил на анализ всички събрани по делото доказателства и по-конкретно показанията на трима свидетели, разпитани по искане на жалбоподателя.

Иска се отмяна на обжалваното прокурорско постановление и връщане на делото на прокурора с указания относно правилното прилагане на закона.

След като се запозна с доводите в жалбата и с материалите по ДП, за да се произнесе съдът взе предвид следното:

Жалбата е допустима, тъй като е подадена от надлежно легитимирано лице, имащо качеството на пострадал от престъплението и е в срока по чл. 243, ал.3 от НПК. Разгледана по същество жалбата е основателна.

Досъдебното производство е образувано за това, че в периода от 15.01.2018г. до 27.07.2018г. в град Панагюрище С.Д.М.от град Панагюрище не е изпълнила съдебна спогодба, влязла в сила на 15.01.2018г. по гражданско дело № 1047/2017г.  по описа на РС Панагюрище относно осъществяване на лични контакти от страна на Н.Г.М. *** детето му Д.Н.М. – престъпление по чл.182, ал.2 от НК.

На първо място следва да се посочи, че прокурорският акт не е мотивиран. Преразказани са само показанията на свидетелите С.М.и Н.М., без да се анализират. След това прокурорът без да изложи фактически и правни изводи е заключил, че липсват категорични доказателства за осъществено престъпление по чл.182, ал.2 от НК от страна на св.С.М.. Показанията на останалите свидетели – Г.У., Г.П., Д.К., Г. М. и П.М.не са подложени на коментар, въпреки че възпроизвеждат релевантни за делото факти. При това положение осъществяването на съдебен контрол за законосъобразност на заключителния прокурорски акт е силно затруднено и налага съдът да подложи на собствен анализ събраните по делото доказателства.

Безспорно е, че св.Н.М. и св.С.М.са бивши съпрузи, като бракът им е прекратен с решение на РС Панагюрище, влязло  в сила на 15.01.2018г. Със същото решение е утвърдено постигнато между страните споразумение относно упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Д., тогава на 4 години, и относно режима на лични отношения с другия родител, в следния смисъл: Упражняването на родителските права е предоставено на майката св.С.М.,  като бащата св.Н.М. ще има право да вижда и взема детето Д.Н.М. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа в съботния ден до 16,00 часа в неделния ден с преспиване, всяка нечетна година на Коледните празници от 10,00 часа на 25 декември до 16,00 часа на 27.12. с преспиване, всяка четна година от 10,00 часа на 30.12. до 16,00  часа на първи януари на следващата година, както и по 20 дни през лятото по време, несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката, при условие че същата бъде предупредена най-малко две седмици предварително. 

Всички гласни показания безпротиворечиво установяват, че след влизане в сила на съдебното решение по гражданско дело № 1047/2017г.  по описа на РС Панагюрище, св.Н.М. не е вземал при себе си петгодишното си дете Д., въпреки че на определените дни е посещавал адреса на майката – св.С.М., при която живее детето. Причина за това било нежеланието на детето да тръгне с баща си, което се изразявало в плач, държане за майката и влизане обратно в жилището. Свидетелите Г.У., Д.К. и Г. М. установяват, че св.С.М.не е направила опит да поговори с детето, за да го предразположи да тръгне с бащата. Това се било случило на 08.06.2018г. и на 04.08.2018г. Св. Г.П. свидетелства за неосъществена среща по същата  причина на 19.05.2018г. На 01.09.2018г., както и на 06.10.2018г. , когато св.Н.М. отишъл да види детето си, то и майката въобще не били на адреса. Този факт се установява от показанията на св.Н.М., Г.П., Д.К. и П.М., а и се признава и от св.С.М., която твърди че била на друг адрес, в наета от нея квартира и не уведомила за това св.Н.М., тъй като на 06.10.2018 детето било болно, а на 01.09.2018г. пожелало  да го заведе на плаж.

При тези факти, прокурорът следва да направи своите правни  изводи дали поведението на св.С.М.на датите 19.05, 08.06. и 04.08.2018г. , изразяващо се в липса на активност за убеждаване на детето Г. да контактува с баща си, както и отсъствието  й на адреса, известен като местоживеене на детето на 01.09. и 06.10.2018г.  не представлява осуетяване изпълнението на съдебно решение относно осъществяването на лични контакти с дете. В случай на положителен отговор, прокурорът следва да предприеме следващите се от закона следствени и процесуални действия. В случай на отрицателен отговор, в следващото си постановление прокурорът ще следва да изложи мотиви, защо поведението на св.С.М.не осъществява престъпния състав на чл.182, ал.2 от НК.

По изложените съображения и на основание чл.243, ал.6, т.3 от НПК Панагюрския районен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ постановление на Районна прокуратура - Панагюрище от 14.12.2018 г., с което наказателното производство по ДП № 301/2018 г. по описа на РУ-Панагюрище и пр.вх.№ 747/2018г. по описа на РП-Панагюрище, водено за престъпление по чл.182, ал.2 от НК е прекратено и  ВРЪЩА делото на прокурора за изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на настоящото определение.

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя Н.М.,***, за сведение.

Определението може да се обжалва и протестира пред Пазарджишкия окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: