ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№………/03.01.2019 г., гр.Панагюрище

Панагюрски районен съд,  в закрито заседание на 03.01.2019 година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 302 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е въз основа на административна преписка, изпратена от Кмета на Община Панагюрище, съдържаща АУАН, НП, заповед за материална компетентност на АНО, както и жалба от И.П. ***, чрез Община Панагюрище.

В жалбата си И.П.  твърди, че АНО бил посочил в НП като място на извършване на нарушението, несъществуващ адрес. Конкретно искане до съда по отношение на наказателното постановление липсва.

С разпореждане № 478 от 22.11.2018 г. съдът е указал на И.П. в седмодневен срок да конкретизира искането си по отношение на обжалванато наказателно постановление, както и да посочи неизяснените обстоятелства и направи своите доказателствени искания.

В указания срок са постъпили допълнителни жалби от 04.12.2018 г. с вх. № 3514 и от 05.12.2018 г. с вх. № 3537, с които указанията на съда не са изпълнени. Жалбоподателят продължава да твърди, че улица „Георги Бенковски“, а и улица „Георги Павлов“ (в допълнителната жалба от 04.12.2018 г.) в село Бъта не съществували, без да прави конкретно искане до съда по отношение на обжалваното наказателно постановление, както и без да сочи неизяснените обстоятелства. Не прави и доказателствени искания. По изложените съображения жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството – прекратено.

Ето защо и на основание чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.323, ал.1, т.1 от НПК, Панагюрският районен съд,

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Х.П. ***-А/11.07.2018г. на Зам. кмета на Община Панагюрище и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 302/2018 г. по описа на РС - Панагюрище.

ОБЯВЯВА за влязло в сила НП № 121-А/11.07.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Панагюрище.

Препис от определението да се изпрати на И.П. за сведение.

Препис от определението да се изпрати на АНО.

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд Пазарджик в 15-дневен срок от получаване на съобщението за прекратяване на делото.

След влизане в сила на определението, приложените АУАН № 19/10.03.2018 г. и НП № 121-А/11.07.2018 г. да се върнат на административно-наказващия орган за предприемане на следващите се действия по изпълнение на влязло в сила НП.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: