Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 21.01.2019 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на четиринадесети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 312/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Община Панагюрище, с ЕИК: 000351743, представлявана от Кмета Н.Б. против НП № НЯСС-52/05.02.2018 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, с което на основание чл. 201, ал. 12 и чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите, за неизпълнение на  задължение по чл. 141, ал. 1, т. 2 от  Закона за водите, на Общината е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 (хиляда) лева.

В жалбата се навеждат твърдения за процесуална незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление.

Жалбоподателят се представлява от процесуален представител, чрез който поддържа жалбата и пледира за отмяна на атакуваното НП.

Ответникът по жалбата - АНО, не се явява в съдебно заседание и не се представлява. Постъпило е писмено становище, с което жалбата се оспорва като неоснователна и се иска НП да бъде потвърдено.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и устни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Община Панагюрище е санкционирана след извършена проверка на 26.10.2017г., при която било установено, че като собственик на язовир „Мулей 2“, находящ се в поземлен имот № ***** ** ** в землището на гр. Панагюрище не е изпълнила изискванията за задължително необходимите налични елементи на контролно-измервателна система за мониторинг на дейността на язовирната стена и съоръженията към нея, съгласно чл.174, ал.4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, а именно: нивомерно устройсво за измерване на водното ниво, изграден пункт за измерване пред и под язовирната стена и нивомерен стълб на язовирното ниво за измерване на нанос.

За извършеното  нарушение против жалбоподателя бил съставен  АУАН № 07-067. Актът бил съставен на 27.11.2017г. като за съставянето и предявяването му бил поканен представляващия Община Панагюрище. На място се явил заместник-кмета на Общината, в качеството си на упълномощено лице, който подписал и получил акта.

Въз основа на АУАН  било издадено атакуваното НП. Последното било връчено на нарушителя на 13.02.2018 г., видно от разписката на л. 9 (от дело № 85/2018г. на Районен съд- Панагюрище), а жалбата против НП била подадена чрез АНО на 20.02.2018 г.,  с оглед на което е процесуално допустима,  като подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и от лице, легитимирано да предизвика въззивен контрол за законосъобразност на НП.

По повод подадената жалба е било образувано АНД № 85/2018 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, което е приключило с Решение № 87 от 17.08.2018 г., което решение е обжалвано пред Административен съд – Пазарджик. По повод подадената жалба е образувано КАНД № 907/2018 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, по което дело е постановено Решение № 727 от 26.11.2018 г., с което е отменено решението на Районен съд – Панагюрище, а делото е върнато за ново разглеждане с указания за събиране на допълнителни доказателства.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе изцяло въз основа на показанията на свидетеля П.Ц., както и от събраните по делото писмени доказателства.  

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че  жалбата е неоснователна.

От показанията на св. Ц., кореспондиращи с приетите по делото писмени доказателства се установява, през месец май 2017 г., а именно на 23.05.2017 г., когато е извършена проверка на язовира „Мулей 2“ . Проверката била извършена от св. Ц. и О.Г.– гл. инспектор в Главна Дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“. Свидетелят Ц. посочва, че при извършване на тази проверка, през май месец не е наложена санкция, макар да са установени несъответствия с Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, тъй като законодателят бил предвидил гратисен период от една година, т.е. до 18.10.20107г. за привеждане на язовирните съоръжения в съответствие със законодателните изисквания. След изтичане на този период е извършена нова проверка на 26.11.2017 г., когато са констатирани нарушенията, издаден е АУАН № 07-067  от 27.11.2017 г. и обжалваното наказателно постановление № НЯСС-52 от 05.02.2018 г. на ДАМТН.

Както бе посочено по-горе жалбоподателят е санкциониран затова, че не е изпълнил изискванията за задължително необходимите налични елементи на контролно-измервателна система за мониторинг на дейността на язовирната стена и съоръженията към нея, съгласно чл.174, ал.4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние. Разпоредбата на параграф 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата предвижда, че документацията от експлоатацията на големите и малките язовирни стени и на съоръженията към тях се привежда в съответствие с изискванията на наредбата в срок една година след влизането и в сила. Наредбата е обнародвана в ДВ бр. 81 от 14 Октомври 2016г., като съобразно общите правила на ЗНА, доколкото не е предвидено друго, същата е влязла в сила три дни след обнародването й в държавен вестник, т.е. на 18.10.2016г. От изложеното следва, че стопанисващите язовирните съоръжения следва в срок от една година, т.е. до 18.10.2017 г. да приведат същите в съответствие с изискванията на Наредбата, като едва след изтичане на този период бездействието на стопанисващите съоръженията ще представлява неправомерно поведение подлежащо на санкция. Ето защо настоящият съдебен състав приема, че дори и през м. май 2017 г. да е извършена проверка от ДАМТН, при която са констатирано несъответствие на съоръжението с изискванията на Наредбата, то това несъответствие не е представлявало нарушение, предвид дадения гратисен период на стопанисващите съоръженията. Предвид изложеното несъмнено се установява, че нарушението на Общината е констатирано за пръв път при проверката извършена на 26.11.2017 г., поради което процесния АУАН и издаденото на основание него НП се явяват издадени в сроковете предвидени в ЗАНН за ангажиране на административна отговорност.

Неоснователно се явява възражението за липсата на дата на извършване на нарушението, тъй като от събраните доказателства, а и от посоченото в АУАН и НП се установява, че констатираните нарушения са били осъществени към момента на проверката – 26.11.2017 г., поради което датата на установяване и датата на извършване на нарушенията съвпада, доколкото нарушенията са били осъществявани и в момента на проверката. Това е така, тъй като в случая изпълнителното деяние е бездействие, при което се създава трайно противоправно състояние, което обхваща времето от възникване на задължението за действие до преустановяване на противоправното бездействие или до установяването му по надлежния ред. В този момент се счита довършено нарушението и към този момент следва да се извърши преценката за приложение на материалния закон, за компетентността на актосъставителя и административно наказващия орган, от този момент почват да текат давностните срокове за реализиране на административно-наказателната отговорност. В съответствие с това разбиране в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление ясно е посочено, че на датата на проверката противоправното състояние не е било отстранено, т.е., както бе посочено по-горе датата на установяване на нарушението и на неговото извършване в случая съвпадат. (така и в Решение № 402 от 16.03.2017 г. по н. д. № 52 / 2017 г. на XXII състав на Административен съдПловдив).

Неоснователно се явява и възражението изложено в жалбата, че процесният АУАН е съставен в нарушение на разпоредбата на чл. 40 ЗАНН. За валидността на АУАН е достатъчно да бъде посочен с трите си имена и да се е подписал само един свидетел и не е съществено процесуално нарушение обстоятелството, че актът в случая е подписан от един свидетел, за който от акта ясно личи, че е свидетел на установяване на нарушението, какъвто е настоящият случай. Употребата в закона (чл. 40, ал. 1 от ЗАНН) на множествено число за свидетели в случая не налага посочването задължително на поне двама свидетели, а предполага възможност такива да бъдат посочвани, което може да е необходимо с оглед доказване на фактическите констатации, описани в акта, при евентуално оспорване на наказателното постановление. Така, съставянето на АУАН в присъствието само на един свидетел и респ. посочването и подписването на АУАН само от един свидетел, при използваното множествено число на тази дума в чл. 40, ал.1 от ЗАНН, но свидетел, който е възприел непосредствено констатирането на нарушението, не засяга правото на защита на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице и не засяга процесуалните права на това лице (така и в Решение № № 288 от 17.02.2015 г. по н. д. № 3411/2014 г. на Административен съд – Пловдив). Ето защо съдът не споделя доводите на жалбоподателя за наличие на съществени процесуални нарушения при съставяне на процесния АУАН.

  Настоящият съдебен състав не споделя и доводите на жалбоподателя, че е налице хипотезата на чл. 28 ЗАНН и случаят може да се приеме за маловажен. Това е така, тъй като оценката на обществена опасност на дадено деяние се дава от законодателя, а не от правоприлагащия орган, което на още посилно основание се отнася за формалните нарушения, за каквото нарушение е санкциониран жалбоподателят. С Наредбата са въведени изисквания за контролно-измервателните системи на язовирните съоръжения, с цел гарантиране възможността преприемане на своевременни действия при покачване нивото на водата в язовира, както и осигуряване възможността поддържане нормалното ниво на водните маси в него. Общоизвестни са случаи, при които при преливане на язовирни съоръжения, при рязко покачване на водната маса се достига до наводняване на населени места и дори смъртни случай. Ето защо неспазването на въведените от законодателя изискваня относно контролно-изспуквателните системи на язовирните съоръжения не следва да се приема за маловажен случай по смисъла на чл. 28 ЗАНН.

Поради изложеното обжалваното наказателно постановление следва да се потвърди като законосъобразно.

Мотивиран от изложеното и на основани чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Районен съд – Панагюрище,

 

Р Е Ш И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НЯСС-52/05.02.2018 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, с което на  Община Панагюрище, с ЕИК: 000351743 , представлявана от Кмета Н.Б. на основание чл. 201, ал. 12 и чл. 200, ал. 1, т. 38 от Закона за водите, за неизпълнение на  задължение по чл. 141, ал. 1, т. 2 от  Закона за водите, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 (хиляда) лева.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд - Пазарджик.

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: