Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 14.01.2019 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на  седми януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА Т.при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Т.АНД № 281/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Община Панагюрище, с ЕИК: 000351743 , представлявана от Кмета Н.Б. против наказателно постановление № НЯСС-377/09.10.2018 г. на Председателя на ДАМТН, с което на основание чл. 201, ал.12 и чл. 200, ал.1 т. 39 от Закона за водите, за неизпълнение на предписание по чл. 190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, на Общината е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 ( две хиляди) лева.

В жалбата се навеждат твърдения за процесуална незаконосъобразност на акатуваното наказателно постановление, тъй като АУАН е съставен в присъствието само на един свидетел. Твърди се, че не е установено по безспорен начин извършването на нарушението. Сочи се, че случаят се явява маловажен, поради което приложение следва да намери разпоредбата на чл. 28 ЗАНН. В хода по същество процесуалният представител на жалбоподателя акцентира на обстоятелството, че дадените предписания са трудно осъществими, като се изискват и специални знания, поради което е било необходимо време за изпълнение на дадените предписания.  

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от процесуален представител, чрез който поддържа жалбата и пледира за отмяна на атакуваното НП.

Ответникът по жалбата - АНО, не се явява в съдебно заседание и не се представлява. От същия е постъпило становище по същество на спора.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и устни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

О.П.е санкционирана за това, че като собственик на язовир „Панагюрище 1“, находящ се в поземлен имот № 55302.73.1 в землището на гр. Панагюрище не е изпълнила задължително предписание, дадено от длъжностни лица по чл. 190, ал.4 от Закона за водите за възстановяване на пропусквателната способност на основния изпускател, след което да се представи протокол от извършени манипулации със затворения орган. Предписанието било дадено в констативен протокол № 07-02-666 от 26.10.2017 г., като срокът за изпълнение бил 31.05.2018 г. На 11.07.2018 г. при извършена проверка от служители на ДАМТН било установено, че предписанието не е изпълнено.

За извършеното  нарушение против жалбоподателя бил съставен  АУАН № 07-145 от 31.07.2018 година. Актът бил съставен след констатиране на нарушението, като за съставянето и предявяването му бил поканен представляващия Община Панагюрище. На място се явил заместник-кмета на Общината, в качеството си на упълномощено лице, който подписал и получил акта.

По-късно през м. август 2018 г., в изпълнение на дадените предписания от 26.10.2017 г.  , свидетелИ.Б.И. и свидетел Г. И. Ц. извършили действия по изчистване на основания изпускател с помощта на дизелов компресор.

Въз основа на АУАН било издадено атакуваното НП. Последното било връчено на нарушителя на 18.10.2018 г., видно от разписката на л.5 в делото, а жалбата против НП била подадена на 25.10.2018 г.,  с оглед на което е процесуално допустима,  като подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и от лице, легитимирано да предизвика въззивен контрол за законосъобразност на НП.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе изцяло въз основа на показанията на свидетеля П.Ц., И.И.и Г. Ц., както и от събраните по делото писмени доказателства.   

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че  жалбата е неоснователна.

На първо място следва да се посочи, че е неоснователно възражението на жалбоподателя, че процесният АУАН е съставен в нарушение на разпоредбата на чл. 40 ЗАНН. За валидността на АУАН е достатъчно да бъде посочен с трите си имена и да се е подписал само един свидетел и не е съществено процесуално нарушение обстоятелството, че актът в случая е подписан от един свидетел, за който от акта ясно личи, че е свидетел на установяване на нарушението. Употребата в закона (чл. 40, ал.1 от ЗАНН) на множествено число за свидетели в случая не налага посочването задължително на поне двама свидетели, а предполага възможност такива да бъдат посочвани, което може да е необходимо с оглед доказване на фактическите констатации, описани в акта, при евентуално оспорване на наказателното постановление. Така, съставянето на АУАН в присъствието само на един свидетел и респ. посочването и подписването на АУАН само от един свидетел, при използваното множествено число на тази дума в чл. 40, ал.1 от ЗАНН, но свидетел, който е възприел непосредствено констатирането на нарушението, не засяга правото на защита на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице и не засяга процесуалните права на това лице (така и в Решение № № 288 от 17.02.2015 г. по н. д. № 3411/2014 г. на Административен съд – Пловдив). Ето защо съдът не споделя доводите на жалбоподателя за наличие на съществени процесуални нарушения при съставяне на процесния АУАН.

Съгласно чл. 190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, Председателят на ДАМТН или оправомощени от него длъжностни лица имат право да дават задължителни предписания на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях, съобразно пълномощията си по Закона за водите, включително и за извършване на мерки и действия за установяване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното изпълнение. Посочената разпоредба регламентира правомощията на съответните длъжностни лица по издаването на задължителни предписания по ЗВ, като предписанията имат задължителен характер за адресата, само в случай че длъжностните лица са изрично оправомощени от Председателя на ДАМТН да дават такива. Няма никакво съмнение, че оправомощаването следва да предшества даването на предписанието, за да може то да има задължителен характер спрямо адресата. В случая, видно от заповедта  на л. 42 в делото, инспекторите Й.К., П.П., П.Ц. и О.Г., които са дали предписанието в констативния протокол на л. 40-41 в делото за възстановяване на пропускателната способност на основания изпускател на язовир „Панагюрище 1“, собственост на Община Панагюрище, са оправомощени от Председателя на ДАМТН, считано от 31.05.2017 г. С тези задължителни предписания е даден срок за изпълнение до 31.05.2018 г. като при извършена проверка на 11.07.2018г. се свидетел Ц. установила, че дадените задължителни предписания не са изпълнени, напротив от събраните по делото доказателства се установява, че пропускателната способност на изпускателят е възстановена след извършване на проверката и съставяне на процесния АУАН. Ето защо се явяват неоснователни и възраженията на жалбоподателят, че неправилно АНО е възприел, че е налице нарушение

Настоящият съдебен състав не споделя доводите на жалбоподателя, че е налице хипотезата на чл. 28 ЗАНН и случаят може да се приеме за маловажен. Това е така, тъй като оценката на обществена опасност на дадено деяние се дава от законодателя, а не от правоприлагащия орган, което на още по – силно основание се отнася за формалните нарушения, за каквото нарушение е санкциониран жалбоподателят. Законодателят  е преценил, че неспазването на задължителните дадени от държавния орган  предписания относно поддържането на язовирните съоръжения в състояние отговаряща на нормативните изисквания е от особено важно обществено значение. Общоизвестни са случаите, при които при преливане на язовирни съоръжения, при рязко покачване на водата се достига до наводняване на населени места и дори смъртни случай. Ето защо неспазването на задължителни предписания дадени от държавният орган  осъществяващ надзор и контрол върху състоянието на язовирните съоръжения в Р. България не следва да се приема за маловажен случай по смисъла на чл. 28 ЗАНН. 

Поради гореизложеното обжалваното наказателно постановление следва да се потвърди като законосъобразно.

Мотивиран от изложеното и на основани чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Районен съд – Панагюрище,

 

Р Е Ш И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НЯСС-377/09.10.2018 г. на Председателя на ДАМТН, с което община Панагюрище, с ЕИК: 00035743, представлявана от Кмета Н.Б., на основание чл. 201, ал.12 и чл. 200, ал.1 т. 39 от Закона за водите, за неизпълнение на предписание по чл. 190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 ( две хиляди) лева.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд - Пазарджик.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: