Р Е Ш Е Н И Е  № ….

гр.Панагюрище, 02.01.2019 год.

 

       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на 20.11.2018 г., в състав: районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Н. Стоянова, като разгледа АНД№ 279/2018 год.,  за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Х.П.К. ***, с ЕГН: ********** против НП 18-0310-000834 от 08.10.2018 г. на Началника на РУ - Панагюрище, с което на основание  чл.179, ал. 1, т.5, предл. четвърто от ЗДвП и за нарушение на чл. 48 от ЗДвП на жалбоподателя  е наложено наказание глоба в размер на 150,00 (сто и петдесет) лв.

Релевираните в подадената жалба оплаквания се свеждат до твърдения за нарушения на материалния закон и за процесуални нарушения. В хода по същество процесуалният представител на жалбоподателя акцентира на съществени процесуални нарушения, свързани с липса в АУАН и НП на основен обективен признак на приложената санкционна норма.

          В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от процесуален представител, който поддържа жалбата и пледира за отмяна на НП.

          За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.      

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 30.09.2018 г. около 12,00 часа в с. Попинци, по ул. „Х. Б.“ е управлявал лек автомобил – „Ауди 80 ТДИ“  с рег. № ** **** **, като на кръстовището с ул. „Партизанска“ на равнозначни пътища, не е пропуснал пътното превозно средство (кон са каруца), управлявано от И. Г. М. от с. Попинци, което се намирало от дясната му страна. Нарушението било установено от св. И.Л. ***. От показанията на последния се установява следното:

          На 30.09.2018 г. св. Л. по време на изпълнение на службата си получил сигнал от с. Попинци. В сигнала се съобщавало за водач на автомобил, който шофирал „опасно“. Свидетелят Л. посетил с. Попинци и се срещнал с подалото сигнала лице: И. М. от с. Попинци. Това станало пред дома на М.. Последният обяснил на св. Л., че се движел с кон с каруца по ул. „Партизанска“. На Т-образно кръстовище, което не било регулирано с пътни знаци М. забелязал, че се приближава лек автомобил „Ауди 80“, управляван от жалб. Х.К.. Съгласно правото на десностоящия, приложимо при неурегулирани кръстовища, предимство на кръстовището имал М.. Въпреки това, К. не го пропуснал, като по този начин отнел предимството му. До ПТП не се било стигнало.

След като разговарял с И. М., св. Л. потърсил жалб. К.. Последният не отрекъл, че преминал през кръстовището. Обяснил, че не е карал бързо така, както твърдял М.. Не дал обяснения по отношение на твърденията на М. за отнето предимство. При тези факти св. Л. съставил на жалбоподателя АУАН, с който ангажирал отговорността му за нарушение на чл. 48 от ЗДвП. Въз основа на съставения акт било издадено атакуваното НП. Последното било връчено лично на нарушителя на 15.10.2018 г., видно от отбелязването в него, а жалбата против НП била подадена чрез АНО на 22.10.2018 г., т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  събраните по делото писмени доказателства и показанията на актосъставителя - св. Л..

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема, че по съществото си  жалбата е основателна, по следните съображения:

На първо място съдът намира, че нарушението не е доказано по несъмнен начин. Актът е съставен единствено въз основа на твърдения на свидетел, обозначаващ се като поставен в опасност от поведението на жалбоподателя. Актосъставителят е възприел безкритично неговите обяснения, като не е направил опит да провери тяхната достоверност чрез нито една друга обективна данна.

Освен казаното, в хода на административно наказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, което се изразява в липса както в АУАН, така и в НП на основен елемент от обективната страна на приложената санкционна норма. Съгласно чл. 179, ал.1, т.1, предложение четвърто от ЗДвП  наказва се с глоба в размер на 150,00 лв. водач, който не спазва правилата за предимство, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението. Нито в АУАН, нито в НП има твърдение за създадена такава непосредствена опасност, което означава, че нарушението така както е описано е несъставомерно от обективна страна.

Ето защо Панагюрският  районен съд в настоящият състав и на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

                                                Р Е Ш И  :

ОТМЕНЯВА  НП 18-0310-000834 от 08.10.2018 г. на Началника на РУ - Панагюрище, с което на Х.П.К. ***, с ЕГН: ********** на основание  чл.179, ал. 1, т.5, предл. четвърто от ЗДвП и за нарушение на чл. 48 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 150,00 (сто и петдесет) лв., като незаконосъобразно.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: