Р    Е    Ш  Е   Н    И    Е                        

 

№ …………

 

В       И  М  Е  Т  О           Н  А           Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на тридесети януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                               

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИАНА СТАТЕЛОВА

 

при секретаря Иванка Палашева

в присъствието на Районен прокурор Красимир Танев

след като разгледа докладваното от съдия СТАТЕЛОВА АНД № 249/2018 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от НК, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемата А.С.С., родена на ***г. в гр. П., с постоянен и настоящ адрес ***, адрес ***, българка, българска гражданка, с начално образование, неомъжена, на работа като шивачка в „С.(“ П., неосъждана, с ЕГН: **********, за ВИНОВНА в това, че на 15.07.2018 г., в землището на гр. С., обл. Пазарджик, на Републикански път ІІІ-606, км. 39+970, без надлежно разрешително е държала високорискови наркотични вещества – марихуана, със съдържание на активен компонент (ТХК) тетрахидроканабинол 9,3 тегловни %, с нетно тегло 3,09 грама, на стойност 18,54 лв., в нарушение на установените в чл. 30 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 лв. (хиляда лева), платима в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище.

ОСЪЖДА А.С.С., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 74,00 лв. (седемдесет и четири лева), представляващи разходи за химическа експертиза в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР Пазарджик и на РС - Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложеното наказание глоба.

На основание чл.354а, ал.6 от НК, предметът на престъплението – марихуана с тегло 3,09 грама, изпратена на Агенция „Митници“ с приемо предавателен протокол № 56726 от 09.08.2018 г. на основание чл. 91 от ЗКНВП, се ОТНЕМА в полза на Държавата, като след влизане в сила на съдебния акт следва да бъде унищожен по предвидения законов ред.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

                                     

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: