Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

26.01.2015 г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                  Година                                             Град                                   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Тринадесети януари

 

2015

 
                

на                                                                                             Година                                      

                                             

в публично заседание в следния състав:

ЦВЯТКО МАНГОВ

 
                                                                   

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

Н С

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор                                                       

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия МАНГОВ

 

160

 

2014

 
 


                                               АНД                           по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „Е.Б.Е.” ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, против Наказателно постановление № 127/28.07.2014 г. на Председателя ДКЕВР, с което на основание чл. 206 ал.1 от Закона за енергетиката, е наложена имуществена санкция в размер на 20 000,00 (двадесет хиляди) лева, за нарушение на чл. 63 ал.1 от Общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи на „Е.Б.Е.” ЕАД, като неразделна част от лицензия № Л 140-07 от 13.08.2004 г., издадена на „Е.Б.Е.” ЕАД, съгласно чл. 49 ал.2 т.7 от Наредба № 3 за лицензиране дейностите в енергетиката.

В жалбата се развиват обстойни доводи за противоречие на наказателното постановление с материално-правните разпоредби и процесуалните правила, поради което се счита същото за необосновано и незаконосъобразно.  Алтернативно се прави искане нарушението да бъде прието за маловажно. Въз основа на изложеното се иска отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание представителя на жалбоподателя адв. Г. поддържа жалбата. Моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно. Алтернативно моли съда да приеме нарушението като маловажен случай. Съображенията си излага в писмени бележки, приложени по делото.

Ответникът по жалбата, чрез юриск. Ц. излага становище, че наказателното постановление е правилно и законосъобразно и моли същото да се потвърди. Съображенията си излага в писмени бележки, приложени по делото.

 

Съдът като прецени становището на жалбоподателя изложено в жалбата и поддържано в съдебно заседание от адвокат-пълномощника му, становището на АНО, изразено чрез представителя му в съдебно заседание, писмените доказателства по административно-наказателната преписка, като съобрази представените писмени бележки, прие за установено следното от фактическа страна:

Жалбата е неоснователна.

По делото е представен АУАН № 318 от 19.1.2014 г., издаден предвид констатациите по т. 26 от Одитен доклад № Е-ДК-143 от 10.05.2014 г., приет с протоколно решение на ДКЕВР № 67 от 12.05.2014 г., както и констативен протокол № 100-З-Е-З/02012014 от 05.03.2014 г., в който е констатирано следното нарушение: На 08.03.2013 г. представители на „Е.Б.Е.” ЕАД, в съответствие с разпоредбата на чл. 10 т.3 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа на „Е.Б.Е.” ЕАД, са подменили съществуващо средство за търговско измерване СТИ, с фабр. № 32962552, на клиент Т Б, с адрес село Бъта, и са монтирали ново. За предприетите действия е съставен констативен протокол на 08.03.2013 г. Същият е подписан само от служител на търговското дружество лицензиант, като по този начин е нарушена разпоредбата на чл. 63 ал.1 от Общите условия, които по силата на чл. 49 ал.2 т. 7 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, са неразделна част от Лицензия № Л-140-07 от 13.08.2014 г., издадена на „Е.Б.Е.” ЕАД за „дейността разпределение на електрическа енергия”. Нарушението е обобщено при преценка на тези разпоредби като такова по чл. 206 ал.1 от Закона за енергетиката. Актът за установяване на административно нарушение е връчен на нарушителя.

Въз основа на така съставения АУАН, административно-наказващият орган е издал наказателно постановление, с което е наложил на „Е.Б.Е.” ЕАД имуществена санкция в размер на 20 000,00 лв. за нарушение на чл. 206 ал.1 от Закона за енергетиката.

Фактическата обстановка, отразена в АУАН и НП се потвърждава от събраните по делото доказателства – АУАН, наказателно постановление, протокол за монтаж/подмяна на средство за измерване с фабр. № 32962552 на Т Б, с. Бъта, от 08.03.2013 г.; доклад относно извършен регулаторен одит на основание заповед на Председателя на ДКЕВР; Решение от 20.12.2013 г. на ДКЕВР; Лицензия за разпределение на електрическа енергия на „Е.Б.Е.” ЕАД; Устройствен правилник на ДКЕВР, заповед на председателя на ДКЕВР на лицата упълномощени да извършват проверки и съставят актове, съгласно разп. на чл. 78 от Закона за енергетиката и от всички други писмени доказателства, приложени към преписката.

Видно от протокол за монтаж/подмяна на средство за измерване, такъв е извършен на 08.03.2013 г. на Т Б, от село Бъта, като от протокола безспорно се установява, че е монтиран нов електромер, като протоколът е подписан само от служител на електроразпределителното дружество. Този факт безспорно е установен от извършения одит на електроразпределителното дружество, като е констатирано, че с подмяната на електромера на абоната Б е извършено нарушение на чл. 63 от Общите условия за продажба на електрическа енергия, който предвижда, че електроразпределителното предприятие може по своя инициатива да подмени съществуващите СТИ с нови, но се съставя констативен протокол, който се подписва от представител на електроразпределителното предприятие и от потребителя. В случай, че потребителят не присъства или откаже да подпише констативния протокол, то той се подписва от свидетели, което не е сторено от представителя на електроразпределителното дружество. В конкретния случай, протоколът за смяна на електромера е подписан само от служителя на електоразпределителното предприятие, като в него липсват подписи както на клиента на дружеството, така и на други свидетели¸ каквото е изискването на горецитираните разпоредби от общите условия. В този смисъл неоснователни се явяват твърденията, изложени от жалбоподателя, че чл. 63 т.2 от Общите условя, всъщност дава право на разпределителното дружество да състави констативен протокол в присъствието на свидетели. Такова тълкуване би поставило потребителите в едни неравнопоставени условия, като в едни случаи по преценка на дружеството същото ще съставя констативен протокол в присъствието на свидетели, а в други случаи – единствено по свое желание. Възможността на дружеството по чл. 63 т.2 от Общите условия, намираща израза в думата „право” е всъщност „възможност”, която да гарантира, че в отсъствие на клиента или при отказ от негова страна да подпише КП, за лицензианта ще продължи да съществува възможността да състави КП, но по съответния ред, съобразен с тази фактическа обстановка. От изложеното до тук, следва, че ал. 2 на чл. 63 не е отклонение от общия принцип, въведен с разпоредбата на чл. 63 ал.1 от Общите условия, нещо повече, в протокола липсват подписи на свидетели.

Административно-наказващият орган правилно е приел, че е нарушена разпоредбата на чл. 206 ал.1 от Закона за енергетиката и правилно в АУАН, актосъставителят е посочил правната квалификация, като нарушението се индивидуализира с нарушение по чл. 63 от Общите условия, във връзка с нарушена процедура по смяната на СТИ. Общите условя за пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа на „Е.Б.Е.” ЕАД са неразделна част от Лицензия № Л-140-07 от 13.08.2004 г., издадена на „Е.Б.Е.” ЕАД за „Дейността разпределение на електрическа енергия”. Това означава, че санкционната норма е приложена правилното в наказателното постановление по чл. 206 ал.1 от Закона за енергетиката, тъй като несъмнено нарушението по чл. 63 от Общите условия води до нарушаване на лицензионните разпоредби. Следва да се има предвид, че общите условия за пренос на ел.енергия са одобрени с решение на ДКЕВР № ОУ-13 от 10.05.2008 г. по този начин, от страна на орган на изпълнителната власт е въведено нормативно регулиране на отношения между равнопоставени субекти, посредством което те стават част от реда на държавното управление. Така държавата се намесва в гражданско-правни по своя характер отношения, които иначе се уреждат при съгласуване волята на двете страни. Това е така, тъй като при договорите сключени при общи условия, договорните клаузи  не могат да се променят и е практически невъзможно да стане това, което се обуславя от характера на обществените отношения в определени сфери  като доставка на ел.енергия. В тези случаи, начинът на договаряне е опростен, като предварително едната страна – доставчика е определила съдържанието на договорните клаузи за всички единични договори, които ще бъдат сключени. При тези договори съдържанието им се оказва типизирано, а не индивидуално според личните разбирания на страните. За другата страна, при този вид договори, съществува само една възможност – да приеме или не приеме клаузите или да не сключи договор. В този смисъл съдът прие за неоснователно възражението на адвокат-пълномощника на жалбоподателя, че се касае за гражданско-правен спор (отношения) между Б и „Е.Б.Е.” ЕАД и е изключена държавна намеса, тъй като не е налице нарушение на чл. 206 ал.1 от Закона за енергетиката.

Съдът прие за неоснователно и твърдението на жалбоподателя, че дейността по подмяна на СТИ в конкретния случай, не е дейност, която се регулира от общите условия, тъй като подмяната е предписана от друг нормативен документ и не е по инициатива на дружеството, като съответно чл. 63 от Общите условия не следва да бъде прилаган. Това е така, тъй като действително съгл. Чл. 10 от Общите условия ЕВН има право да подменя по своя инициатива СТИ с нови или с други с по-добри технически характеристики по реда на чл. 63. Тази инициатива обаче е такава, която би могла да изхожда и от клиента или от дружеството, в изпълнение на лицензионните му задължения.  В конкретния случай безспорно инициативата е на дружеството, а подмяната не е по искане на клиента. Ирелевантен е факта, че дружеството е предприело тази подмяна, с цел да изпълни изискванията на друг нормативен документ, в случая Закона за измерванията. Задълженията на лицензианта по последния не променят факта, че той следва да се съобразява и с тези си задължения, които произтичат от други законови или подзаконови актове.

Относно алтернативното искане на адвокат-пълномощника на жалбоподателя да се приеме случаят за маловажен и се приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, съдът прие, че същата е неоснователна. Това е така, тъй като се касае за субект юридическо лице и в случая се касае за безвиновна отговорност по смисъла на чл. 83 ал.1 от ЗАНН. Нарушението, което е извършено, е формално, на просто извършване и с него се засягат обществените интереси на потребителите на електрическа енергия. В случая, индивидуално г-н Б е един от тях, но се засягат обществени интереси, гарантиращи правата на потребителите във връзка с подмяната на ползваните от тях електромери. Съставянето на констативен протокол при подмяна на СТИ на потребители, игнорира липсата на съмнение на манипулативни действия от страна на енергийното предприятие, дори в действителност и такива да не са налице. Отделно от това, тъй като засегнатите обществени отношения са права на потребители на ел.енергия от субект, явяващ се монополист в тази дейност (доколкото потребителите са от един и същи регион, не могат да изберат различен от дружеството-жалбоподател разпределител на електрическа енергия), нарушението не може да се квалифицира като маловажно.

При тези доводи и при наличие на наложено минимално наказание, не подлежи на обсъждане неговия размер.

АУАН и НП са връчени на пълномощник на санкционираното лице. Съставени са от компетентни лица по смисъла на чл. 225 ал.1 и чл. 225 ал.2 от Закона за енергетиката, и носят всички реквизити в себе си – описание на нарушението и обстоятелствата на извършване са подробно отразени, както и нарушените разпоредби и относимата за тях санкционна норма. Спазен е чл. 42 от ЗАНН за АУАН относно всички необходими реквизити, както е и спазен чл. 57 ал.1 от ЗАНН за наказателното постановление.

По изложените съображения, съдът прие, че наказателното постановление като правилно и законосъобразно следва да се потвърди, а жалбата като неоснователна, следва да се остави без уважение.

По изложените съображения, и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 127/28.07.2014 г. на Председателя ДКЕВР, с което на основание чл. 206 ал.1 от Закона за енергетиката на „Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. ***, представлявано от Г Ч, К В и Р Б, в качеството им на членове на съвета на директорите  на дружеството, е наложена имуществена санкция в размер на 20 000,00 (двадесет хиляди) лева, за нарушение на чл. 63 ал.1 от Общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи на „Е.Б.Е.” ЕАД, като неразделна част от лицензия № Л-140-07 от 13.08.2004 г., издадена на „Е.Б.Е.” ЕАД, съгласно чл. 49 ал.2 т.7 от Наредба № 3 за лицензиране дейностите в енергетиката.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :