П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

година 2018                                                                     град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД

на 03 декември                                                                            2018 година

в публично заседание в следния състав:

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА       

Секретар: Параскева Златанова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Татарева

Гражданско дело № 1140 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15,59 часа:

 

ИЩЕЦ – З.И.Н. - редовно призована, явява с лично и с адв. Т.К., надлежно упълномощена по делото. Страната е нередовно призована.

 Адв. К. – Не възразяваме срещу нередовното призоваване.

ОТВЕТНИК – Т.П.Н., нередовно призован, явява с лично и с адв. Г.М., с пълномощно по делото.

Адв. М. – Не възразявам срещу нередовното призоваване.

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО  

         Адв. Т.К. – Моля да се даде ход на делото.

Адв. М. – Моля да се даде ход на делото.

         Съдът, поради липсата на процесуални пречки

                   ОПРЕДЕЛИ

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

По делото е с отменен хода с оглед изявлението на страните по спора и изразеното желание да постигане на спогодба, която да бъде одобрена от съда.

         Адв. К. – Мога да кажа следното: Страните постигнаха спогодба, недвижимия имот, предмет на делбата се възлага в реален дял на ищцата З.Н.. Същата се задължава в тридневен срок, считано от днес да заплати парично уравнение на дела на отв. Т.Н. в размер на 10 036 лв. по банков път в банковата му сметка, която той ще посочи веднага след съдебното заседание. С изплащането парично задължение на дела на ответника, З.Н. става собственик на процесния недвижим имот, владението върху собствеността ще се предаде от Т.Н. в десетдневен  срок, считано от днес, т.е. до 13.12.2018 г. вкл. с предаване ключа на апартамента на управителката на блока Т.Г., която предварително си е дала съгласието си да го получим. По този начин заявяват, че слагат край на собствеността си и нямат претенции един към друг за каквото и да било.

Адв. М. – Съгласни сме от така изложената спогодба. Действително това е волята на съсобствениците.

 

                                      СПОРАЗУМЕЛИ :

 

Ищцата З.И.Н.:    

 

 

Ответник Т.П.Н.:

 

Съдът счита, че така изложента спогодба не противоре4чи на закона и добрите нрави като с нея страните се разпореждат със спорно материално право, поради което същата следва да бъде одобрена. Ето защо на основание чл. 234 от ГПК

 

         ОПРЕДЕЛИ

 

ОДОБРЯВА постигната между страните З.И.Н. с ЕГН – **********,*** и  Т.П.Н. с ЕГН **********,*** спогодба в следния смисъл:

Недвижим имот, находящ се в град Панагюрище, ***, ап. 27 с идентификатор *****.***.****.2.27, с площ от 61,01 кв. метра, ведно с  избено помещение № 12, с площ от 4,74 кв.метра и ведно с 3,3403 % ид.части от общите части на сградата, който самостоятелен обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор *******, при съседи: на същия етаж обект  с идентификатор *****.***.****.*.**, под обекта – *****.***.****.*.**, над обекта *****.***.****.*.** се ВЪЗЛАГА на съделителя З.И.Н. с ЕГН – **********,***.

З.И.Н. с ЕГН – **********,*** се ЗАДЪЛЖАВА да ЗАПЛАТИ на Т.П.Н. с ЕГН **********,*** сумата в размер на 10 036 лв. (десет хиляди и тридесет и шест) лева в тридневен срок, считано от днес по банкова сметка, *** Т.Н., за уравнение на дяла му.

С изплащане уравнението на дела на Т.П.Н., З.И.Н. става собственик на процесният недвижим имот и собствеността върху същият се прекратява.

Владението върху процесният имот ще се предаде от Т.П.Н. на З.И.Н. в десетдневен срок, считано от днес, а именно до 13.12.2018 г., включително и чрез предаване ключовете от апартамента на домоуправителя Т.Г. (за което е получено съгласие).

С постигнатата спогодба страните по нея окончателно уреждат отношенията си по повод собствеността върху процесния имот и никой от тях по какъвто и да е повод няма да повдига спорове във връзка със собствеността на имота.

С оглед постигнатата спогодба следва да бъде прекратено производството по настоящото дело, а страните следва да бъдат осъдени да заплатя дължимата държавна такса, която съобразно чл.8 от тарифата за събиране от съдилищата в размер на 2% от стойността на дяловете на всеки от съделителите, която стойност съобразно приетата по делото без0 възражение от страните съдебно техническа експертиза е в размер на 10 036 лв., която ДТ за всеки от съделителите е в размер на 200,72 лв. (двеста лева и седемдесет и две стотинки).

Ето защо, съдът

 

                   ОПРЕДЕЛИ

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1140/2017 г. по описа на Панагюрския районен съд, като спогодено.

Осъжда З.И.Н. с ЕГН – **********,***, да ЗАПЛАТИ  дължимата по делото държавна такса в размер на 200,72 лв. (двеста лева и седемдесет и две стотинки) в полза на Държавния бюджет по сметка на Районен съд – Панагюрище, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист в полза на Районен съд – Панагюрище.

Осъжда Т.П.Н. с ЕГН **********,*** да ЗАПЛАТИ  дължимата по делото държавна такса в размер на 200,72 лв. (двеста лева и седемдесет и две стотинки) в полза на Държавния бюджет по сметка на Районен съд – Панагюрище, както и 5,00 (пет) лева в случай на издаване на изпълнителен лист в полза на Районен съд – Панагюрище.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16,30 часа.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: