Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /18.12.2018 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на десети декември две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Параскева Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 958/2018 г. по описа на съда

 

Производството е с правно основание чл. 50 СК.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Водим от горното и на осн. чл. 330, ал. 3 ГПК, съдът

 

        Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА РАЗВОД И ПРЕКРАТЯВА, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, брака между Г. К.Г. ЕГН *********** и Т.К.Г. ЕГН**********, за който е издадено удостоверение за сключен граждански брак серия ** № *******, издадено от община Чепеларе въз основа на Акт за сключен граждански брак № ** от 22.12.2011 г. от Община Чепеларе, на основание чл. 50 СК

УТВЪРЖДАВА на основание чл. 51, ал. 1 СК постигнатото Г. К.Г. и Т.К.Г. споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права на малолетния А. Г.Г., ЕГН **********г, роден на *** г. на майката Т.К.Г. ЕГН: **********;

ОПРЕДЕЛЯ режим на личен контакт на бащата Г. К.Г. с А. Г.Г. както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.30 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с преспиване, както и за 30 дни през лятото, когато майката не е в отпуск, или по споразумение с последната. За празници, като Коледа и Нова година, детето ще бъде взимано от бащата след предварителна договорка с майката.

ОСЪЖДА бащата Г. К.Г. ЕГН: *********** да заплаща издръжка за детето А. Г.Г., ЕГН: **********г, чрез неговата майка и законен представител Т.К.Г. ЕГН: **********, сумата от 130 (сто и тридесет) лева месечно, дължими до 30 число на всеки текущ месец, считано от момента на влизане в сила на решението за допускане на развода до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска.

ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат семейно жилище.

ОБЯВЯВА, че съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Т.К.Г. да се именува с бащиното си фамилно име - К..

ОСЪЖДА Г. К.Г. ЕГН: ***********  да заплати в полза на съдебната власт по сметка на Районен съд - Панагюрище държавна такса в размер на 15 лева на основание чл.6 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.330, ал.5 ГПК

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: