Р Е Ш Е Н И Е

178

 

28.12.2018г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


    Номер                    Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

2018

 

Двадесет и втори ноември

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

453

 

съдия СТАТЕЛОВА

 

2018

 
 


                                      гр.д.№                   по описа за                   год.

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба на недвижим имот, на основание чл. 34 от Закона за собствеността, във връзка с чл. 341 и следващи от ГПК.

В исковата си молба М.Д.П.,***, Н.Т.И.,*** и Д.Т.Т.,***, всички със съдебен адрес:***- чрез адв. Г.М., срещу Ц.П.Н.,***, Г.Д.Г. и М.И.Г. ***, твърдят, че са съсобственици по наследство от общия им наследодател Д.Т., на следните земеделски недвижими имоти, възстановени по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, всички в землището на гр. Стрелча, а именно: НИВА от 7,680 дка, V-та категория, местност „Златината“, имот № 011144, при съседи: имот № 011160, 011145, 011127, 011128, 011129 и 011143; НИВА с площ от 2,197 дка, V-та категория, в местността „Златината“, имот № 011282, при съседи: имот № 011614, 011281, 011283, 011287; ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3,069 дка., V-та категория, в местността „Илинска осойна“, имот № 014062, при съседи: имот № 014151, 014137, 014089, 014088, 014063; НИВА с площ от 2,530 дка, VІІІ-ма категория, в местността „Стрелешка могила“, имот № 015188, при съседи: имот № 015189, 015192, 015187, 001542; НИВА с площ от 2,754 дка, VІІІ-ма категория, в местността „Крушака“, имот № 026030, при съседи: имот № 026031, 026027, 026289, 026261, 026260, 026037, 026036, 026035, 026034, 026032; НИВА с площ от 3,243 дка., VІ-та категория, в местността „Куманичево“, имот № 034162, при съседи: имот № 034159, 034163, 034180, 034161; НИВА с площ от 5,697 дка., VІ-та категория, в местността „Русалин“, имот № 035510, при съседи: имот № 035509, 036254, 000973, 035511; НИВА с площ от 1,789 дка., VІІІ- ма категория, в местността „Ково дрене“, имот № 052032, при съседи: имот № 052031, 052034, 052164, 052036, 000728; ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 1,711 дка, V-та категория, в местността „Ково дрене“, имот № 052075, при съседи: имот № 052122, 000717, 052074, 000727; НИВА с площ от 0,744 дка, VІІІ-ма категория, в местността „Синанова кория“, имот № 053063, при съседи: имот № 053062, 001365, 053064, 053270; НИВА с площ от 0,728 дка, VІІІ-ма категория, в местността „Синанова кория“, имот № 053093, при съседи: имот № 053092, 053091, 053094, 001352; НИВА с площ от 6,427 дка., VІІ-ма категория, в местността „Дидьовица“, имот № 057043, при съседи: имот № 057041, 057042, 057044, 057048, 057040.

Ищците сочат, че през 2016г. ответникът Ц.Н. е прехвърлил на ответниците Г.Г. и М.Г. собствената си 1/3 ид.ч. от недвижимите си имоти с Нотариален акт за замяна на идеални части от недвижими имоти № 187, том І, нотариално дело №129/2016г. по Общия регистър на Нотариус № 471, Н.М. -Т.,***. Ищците сочат, че сключената сделка между ответниците е недействителна спрямо ищците и им е непротивопоставима, по реда на чл. 76 от ЗН.

Ищците М.Д.П., Н.Т.И. и Д.Т.Т., молят съда, да постанови решение, с което да бъде прогласена относителната недействиетлност на материализираната в Нотариален акт за замяна на идеални части от недвижими имоти № 187, том І, нотариално дело №129/2016г. по Общия регистър на Нотариус № 471, Н.М.- Т.,***, сделка (замяна), извършена от ответниците Ц.П.Н., Г.Д.Г. и М.И.Г..

Ищците молят съда, да постанови решение, с което да бъде допусната и извършена съдебна делба на съсобствените с първия ответник – Ц.Н., земеделски недвижими имоти, при законоустановените квоти за всеки един от участниците в делбата.

Молят, да бъде задължен Нотариус с № 471, Н.М. -Т.,***, да представи заверено копие от нотариално дело № 129/2016г. по Общия регистър на същия нотариус, по което дело е бил издаден Нотариален акт за замяна на идеални части от недвижими имоти № 187, том І, нотариално дело №129/2016г. по Общия регистър на Нотариус № 471, Н.М. -Т.,***.

Представят следните писмени доказателства в копие: Удостоверение за наследници изх. № 1092/30.12.2014г., издадено от Община Стрелча -за наследниците на Д. Н.Т.; Удостоверение за наследници изх. № 25009/09.03.2016г., издадено от Втори район -Приморски, Община Варна, за наследниците на Т.Д.Т.; Нотариален акт за замяна на идеални части от недвижими имоти с движима вещ, № 187, том І, нотариално дело №129/2016г. по Общия регистър на Нотариус № 471, Н.М.- Т.,***.

В законоустановения срок ответникът Ц.П.Н. представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че предявената искова молба е неоснователна и недопустима, тъй като атакуваната сделка нито изменя, нито уврежда наследствените права на ищците, което изключва и необходимостта от защита. Ответникът твърди, че към молбата за делба е прекачено искане, сделката между ответниците да бъде прогласена за недействителна на осн. чл. 76 от ЗН, като с него се заобикаля императива на чл. 124, ал.3 от ГПК и заплащането на държавна такса. Според Н., чл. 76 от ЗН урежда и не изключва разпореждане с „предмети“, тоест с конкретизирано имущество, още повече, че процесната сделка е за идеални части от непокрито недвижимо имущество. В писмения отговор на исковата молба се сочи, че разпореждането валидно обвръзва страните по сделката и поражда желаните и целени от тях правни последици, както и в отношенията им с трети лица. Твърди, че нормата на чл. 76 от ЗН установява правилото, че актовете на разпореждане на сънаследник с отделни наследствени предмети са недействителни, само ако тези предмети не се паднат в негов дял при делбата, а трайната съдебна практика приема, че актовете на разпореждане на сънаследник с отделен сънаследствен предмет са недействителни, но тази недействителност на актовете на разпореждане отпада с обратно действие от момента на извършването им до колкото при деблата, предметът се падне в дял на разпоредилия се съделител. Твърди, че при наличната даденост, не може да се определи като разпореждане със собственост на конкретно инивидуализиран „наследствен“ предмет, като разпореждането е за идеални части от право на собственост, спрямо всички недвижими имоти. Заявява, че които и да са имотите, попадащи в дял на Н., те ще са в съответствие и със закона и със сделката, без това да засяга останалите дялове. Обратното само може да усложни и да забави делбения процес във вреда на всички участници.

В законоустановения срок ответниците Г.Д.Г. и М.И.Г., представят писмен отговор на исковата молба, в който твърдят, че предявената искова молба е допустима и основателна. Сочат, че неоснователно е възражението за недействителност на сделката, която според ищците, им е непротивопоставима, на осн. чл. 76 от ЗН, което прави искането да бъде прогласена относителната недействителност на сделката отразена в Нотариален акт за замяна на идеални части от недвижими имоти, неоснователна. Ответниците Г. твърдят, че съгласно трайната съдебна практика следва да се анализира въпроса дали със сделката са изчерпани всички части от наследството, получени от заменителя, като прехвърлените при замяната 1/3 идеални части от всичките недвижими имоти, останали в наследство от Д. Н.Т., бивш жител ***, починал през 1966 г., отразява разпореждане с всички имоти, останали в наследство, и се касае за продажба на наследство, при което нормата на чл. 76 от ЗН е неприложима. Ответниците твърдят, че не става въпрос с разпореждане с отделни наследствени вещи, за който случай би била приложима нормата на чл. 76 от ЗН, но целта, която си е поставил законодателя с този текст от ЗН е да не се раздробява наследственото имущество, да не се увеличава броя на съсобствениците, за да може делбата да се извърши при спазване на разпоредбата на чл. 69, ал. 2 от ЗН. Според ответниците Г., с ТР №72/75г. на ОСГК на ВС,  в т.3 се приема, че ако наследството се изчерпва само с прехвърлената вещ (вещи), то обема на прехвърляне е цялата наследствена квота и актът на разпореждане с наследствената идеална част от тази вещ е възмезден, то този акт на разпореждане съставлява продажба на наследството, по см. на чл. 212 ЗЗД, а чл. 76 от ЗН не се прилага, когато разпореждането е с цялото наследство, като съвкупност от права и задължения. С оглед изложеното, ответниците Г. молят да бъдат допуснати до делба процесните недвижими имоти.

В открито съдебно заседание редовно призована, ищцата М.Д.П., не се явява. Вместо нея се явява процесуалният й представител- адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия.

Ищците Н.Т.И. и Д.Т.Т., редовно призовани, се явяват лично и с процесуалния си представител – адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия.

Ответникът Ц.П.Н., редовно призован, не се явява.

Ответниците Г.Д.Г. и М.И.Г. редовно призовани, не се явяват. Вместо тях се явява процесуалният им представител- Р.К. от Пазарджишка адвокатска колегия.

Съгласно приложените по делото Удостоверение за наследници изх. № 1092/30.12.2014г., издадено от Община Стрелча и Удостоверение за наследници изх. № 25009/09.03.2016г., издадено от Район Приморски при Община Варна, общият наследодател на страните- Д. Н.Т., е починал на 27.08.1966г., съгласно Акт за смърт № * от 28.08.1966г., като е оставил за свои наследници ищцата М.Д.П.- дъщеря, ответника Ц.П.Н.- внук, ищцата Н.Т.И.- внучка и ищеца Д.Т.Т.- внук.

От приложения по делото Нотариален акт за замяна на недвижим имот № 187, том І, нотариално дело № 129/2016г. по Общия регистър на Нотариус № 471 – Н.М. – Т.,*** действие  Панагюрския районен съд, се установява, че ответникът Ц.П.Н., е заменил идеални части от притежаваните в наследство процесни недвижими имоти, срещу акумулаторни батери – 2 броя, модел 12 волта, 225CR „Кронус“, на обща стойност 696,00 лв., електрическа скара, модел „CROWNCHG – 2018G, на стойност 160,00 лв. и фритюрник „CROWNCDF – 2021X, на стойност 145,00 лв.

Съгласно приложеното по делото Решение № 33/1 от 24.06.1996г., на Поземлена комисия Стрелча, на наследниците на Д. Н.Т. са възстановени НИВА от 7,680 дка, V-та категория, местност „Златината“, имот № 011144, при съседи: имот № 011160, 011145, 011127, 011128, 011129 и 011143 и ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3,069 дка., V-та категория, в местността „Илинска осойна“, имот № 014062, при съседи: имот № 014151, 014137, 014089, 014088, 014063.

Съгласно Решение № 1 от 03.11.1998г. на Поземлена комисия Стрелча, на наследниците на Д. Н.Т. е възстановено правото на собственост в стари реални граници върху следните недвижими имоти, а именно: НИВА с площ от 2,197 дка, V-та категория, в местността „Златината“, имот № 011282, при съседи: имот № 011614, 011281, 011283, 011287; НИВА с площ от 2,530 дка, VІІІ-ма категория, в местността „Стрелешка могила“, имот № 015188, при съседи: имот № 015189, 015192, 015187, 001542; НИВА с площ от 2,754 дка, VІІІ-ма категория, в местността „Крушака“, имот № 026030, при съседи: имот № 026031, 026027, 026289, 026261, 026260, 026037, 026036, 026035, 026034, 026032; НИВА с площ от 3,243 дка., VІ-та категория, в местността „Куманичево“, имот № 034162, при съседи: имот № 034159, 034163, 034180, 034161; НИВА с площ от 1,789 дка., VІІІ- ма категория, в местността „Ково дрене“, имот № 052032, при съседи: имот № 052031, 052034, 052164, 052036, 000728; НИВА с площ от 5,804 дка., VІІІ-ма категория, в местността „Ково дрене“, имот № 052040, при съседи: имот № 000717, 052165, 052039, 052149; ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 1,711 дка, V-та категория, в местността „Ково дрене“, имот № 052075, при съседи: имот № 052122, 000717, 052074, 000727; НИВА с площ от 0,744 дка, VІІІ-ма категория, в местността „Синанова кория“, имот № 053063, при съседи: имот № 053062, 001365, 053064, 053270; НИВА с площ от 0,728 дка, VІІІ-ма категория, в местността „Синанова кория“, имот № 053093, при съседи: имот № 053092, 053091, 053094, 001352; НИВА с площ от 6,427 дка., VІІ-ма категория, в местността „Дидьовица“, имот № 057043, при съседи: имот № 057041, 057042, 057044, 057048, 057040.

Видно от Решение № 2 от 01.07.1999г. на Поземлена комисия Стрелча е, че на наследниците на Д. Н.Т. е възстановено в стари реални граници правото на собственост върху НИВА с площ от 5,697 дка., VІ-та категория, в местността „Русалин“, имот № 035510, при съседи: имот № 035509, 036254, 000973, 035511.

Съдът констатира, че в представените от ищците решения е направено отбелязване под всеки един от недвижимите имоти, предмет на Нотариален акт за замяна между ответниците Н. и Г., че имотът е съсобствен между тях, въпреки, че решенията са издавани много преди извършването на разпоредителната сделка от страна на ответника Ц.Н., а именно -решенията на Поземлена комисия Стрелча датират от периода 1996 г. до 1999 г. включително, а замяната на идеални части между ответниците е извършена през 2016 г.

По делото е приложена Фактура № 15, издадена на 03.05.2016 г., от „СЕСИЛ 04“ ЕООД, от която се констатира, че Г.Д.Г. е закупил фритюрник, един брой, на стойност 145,00 лв. Съгласно приложената по делото Фактура № 200017965, издадена на 04.05.2016г. от „САЛИНА Т“ ЕООД, гр. Хисар, е, че Г.Д.Г. е закупил акумулаторна батерия- 2 броя, на единична цена от 290,00 лв. всяка, на обща стойност с включен ДДС- 696,00 лв. По делото е приложена Фактура № 16, издадена на 03.05.2016 г., от „СЕСИЛ 04“ ЕООД, от която се констатира, че от Г.Д.Г. е закупена скара, един брой, на стойност 160,00 лв.

По делото е приложен Нотариален акт за покупко-продажба на земеделска земя № 42, том ІІ, нотариално дело № 192/2005 г. по Общия регистър на Нотариус № 390 – П.К., с район на действие Панагюрския районен съд, от който се установява, че ответникът Ц.П.Н., лично и като пълномощник на ищцата М.Д.П. и Т.Д.Т., са продали на К. И.Г. следния недвижим имот- НИВА с площ от 5,804 дка., VІІІ-ма категория, в местността „Ково дрене“, имот № 052040, при съседи: имот № 000717, 052165, 052039, 052149, като страните по делото са се легитимирали като собственици на основание Решение № 1/03.11.1998 г. на Поземлена комисия Стрелча.

Съгласно приложения по делото Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими земеделски имоти № 53, том ІІІ, Нотариално Дело 243/2013 г., по Общия регистър на Нотариус № 390 – П.К., с район на действие Панагюрския районен съд, ответникът Ц.П.Н., ведно с ищцата М.Д.П. и покойния наследодател на ищците Н.Т.И. и Д. Т. Т. – Т.Д.Т., са продали на С.Х.Н.НИВА с площ от 4,206 дка., V-та категория, в местността „Дренето“, имот № 012141, при съответни съседи, както и НИВА с площ от 4,280 дка., VІ-та и VІ-та категория, в местността „Калаващица“, имот № 064027, при съответно описани съседи.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че страните по делото са наследници на покойния Д. Н.Т., бивш жител ***, починал на 27.08.1966г. Установи се също, че ответникът Ц.П.Н.- внук на общия наследодател, е сключил договор за замяна на идеални части от недвижими имоти с движими вещи, като заменител с ответниците Г.Д.Г. и М.И.Г.- заменители, като им е прехвърлил правото на собственост върху 1/3 ид. част от процесните недвижими имоти, описани в Нотариален акт за замяна на недвижим имот № 187, том І, нотариално дело № 129/2016г. по Общия регистър на Нотариус № 471 – Н.М. – Т.,*** действие  Панагюрския районен съд, срещу 2 броя акумулаторни батерии, един брой електрическа скара и един брой фритюрник, при обща стойност на движимите вещи 1001,00 лв.

От приложените по делото Нотариален акт за покупко-продажба на земеделска земя № 42, том ІІ, нотариално дело № 192/2005 г. по Общия регистър на Нотариус № 390 – П.К., с район на действие Панагюрския районен съд и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими земеделски имоти № 53, том ІІІ, Нотариално дело 243/2013 г., по Общия регистър на Нотариус № 390 – П.К., с район на действие Панагюрския районен съд, се установи, че ответникът Ц.П.Н., като пълномощник на ищците М.Д.П. и покойния наследодател на Н.Т.И. и Д.Т.Т., лично и от името и за сметка на ищцата П. и покойния й брат, е продал на трети лица част от недвижимите имоти, които влизат в наследството, останало им от покойния Д. Н.Т..

Съгласно Тълкувателно решение № 1/19.05.2004 г. на ОСГК на ВКС и дадените в него разяснения,които са задължителни за съдилищата, актът на разпореждане на сънаследник изцяло или отчасти с отделна наследствена вещ е относително недействителен, т.е. непротивопоставим по отношение на останалите сънаследници, освен в случаите, когато с разпоредената вещ не се изчерпва наследството, не се касае за хипотеза на разпореждане по чл. 212 ЗЗД или е налице хипотеза на разпореждания от всички сънаследници със сънаследствения им дял или разпореждането е помежду им. Съгласно утвърдената съдебна практика, ако цялото наследство се състои от един единствен имот, както е разяснено в Тълкувателно решение N 72/1985 г. на ОСГК на ВС, в този случай разпродажбата на част от наследствен имот се приравнява, щом е възмездна, на продажба на наследство. Но ако в наследството има и други имоти, тогава е налице хипотезата на чл. 76 от ЗН, налице е една относителна недействителност, която отпада само, ако имотът се възложи на продавача – ответникът Ц.Н..

Правото на сънаследника да иска прогласяване на относителната недействителност по чл. 76 от ЗН може да се упражни само в първата фаза на делбения процес до приключване на устните състезания под формата на инцидентен установителен иск или правоизключващо възражение. Съгласно т.1 от Тълкувателно решение № 1/19.05.2004 г. на ОСГК на ВКС, легитимирани да се позоват в делбеното производство на тази относителна недействителност са само съделители-сънаследници, неразпоредели се с дела си, а именно такива са ищците П.И. и Т..

По делото безспорно се установи, че цялото наследство на покойния Д. Н.Т. се състои от множество недвижими имоти, част от които са продадени от всички сънаследници на трети лица, което прави неприложима нормата на чл. 76 от ЗН, по отношение на извършения на 05.05.2016г. с Нотариален акт за замяна на идеални част от недвижими имоти с движима вещ № 187, том І, нот. дело № 129/2016г., договор за замяна на земеделски недвижими имоти с движими вещи. Установява се, че страните по делото в различни периоди от време са се разпоредили в полза на различни купувачи със земеделски имоти, включени в наследството на Д. Н.Т., което изключва от всички гледни точки възможността процесния нотариален акт да бъде разглеждан като договор за продажбна на наследство от страна на ответника Н., по смисъла на чл. 212 от ЗЗД. Този факт изключва възможността, наследството да се разглежда като продадено изцяло, като съвкупност от права и задължения, понеже част от имотите вече са били продадени.

В този смисъл, съдът счита, че следва да признае относителната недействителност на Договор за замяна, материализирана в Нотариален акт за замяна на идеални част от недвижими имоти с движима вещ № 187, том І, нотариално дело №129/2016г. по Общия регистър на Нотариус № 471, Н.М. -Т.,***, и да бъде допусната делба  между ищците и ответника Ц.П.Н., на описаните в исковата молба земеделски недвижими имоти, при квоти: 1/3 ид. част за ищцата М.Д.П., 1/6 иделна част за ищцата Н.Т.И., 1/6 ид. част за ищеца Д.Т.Т. и 1/3 ид. част за ответника Ц.П.Н..

По делото безспорно се установи, че ищцата М.Д.П. е дъщеря на покойния общ наследодател Д. Н.Т., а ищците Н.Т.И. и Д.Т.Т. са наследници на покойния син на общия наследодател Д. Н.Т., баща им, Т.Д.Т.. От своя страна ответникът Ц.П.Н. е син на П.Д.Н.– покойната дъщеря на общия наследодател Д. Н.Т..

Съдът счита, че следва да бъде допусната делба на недвижимите имоти, при квоти: 1/3 ид. част за ищцата М.Д.П., 1/6 иделна част за ищцата Н.Т.И., 1/6 ид. част за ищеца Д.Т.Т. и 1/3 ид. част за ответника Ц.П.Н..

Така мотивиран, Панагюрският районен съд приема, че предявеният от ищците М.Д.П., Н.Т.И. и Д.Т.Т. иск за делба на съсобствени недвижими земеделски имоти, следва да бъде уважен, като имотите бъдат допуснати до делба при квоти: 1/3 ид. част за ищцата М.Д.П., 1/6 иделна част за ищцата Н.Т.И., 1/6 ид. част за ищеца Д.Т.Т. или общо 1/3 ид. част от общия им наследодател Т.Д.Т. и 1/3 ид. част -за ответника Ц.П.Н..

Така мотивиран, на основание чл. 76 от ЗС, във вр. с чл. 341 от ГПК и във връзка с чл. 34 от Закона за собствеността, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРОГЛАСЯВА относителната недействителност на материализираната в Нотариален акт за замяна на недвижим имот № 187, том І, нотариално дело № 129/2016г. по Общия регистър на Нотариус № 471 – Н.М. – Т.,*** действие Панагюрския районен съд, замяна, извършена между Ц.П.Н., с ЕГН -**********,***, Г.Д.Г., с ЕГН -********** и М.И.Г., с ЕГН -********** ***, с който е извършена замяна на 1/3 идеална часта от недвижими земеделски недвижими имоти срещу движими вещи, спрямо М.Д.П., с ЕГН- **********,***, Н.Т.И., с ЕГН- **********,*** и Д.Т.Т., с ЕГН -**********,***, всички със съдебен адрес:*** – чрез адв. Г.М. от ПзАК.

ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба на следните недвижими земеделски имоти, а именно: НИВА от 7,680 дка, V-та категория, местност „Златината“, имот № 011144, при съседи: имот № 011160, 011145, 011127, 011128, 011129 и 011143; НИВА с площ от 2,197 дка, V-та категория, в местността „Златината“, имот № 011282, при съседи: имот № 011614, 011281, 011283, 011287; ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3,069 дка., V-та категория, в местността „Илинска осойна“, имот № 014062, при съседи: имот № 014151, 014137, 014089, 014088, 014063; НИВА с площ от 2,530 дка, VІІІ-ма категория, в местността „Стрелешка могила“, имот № 015188, при съседи: имот № 015189, 015192, 015187, 001542; НИВА с площ от 2,754 дка, VІІІ-ма категория, в местността „Крушака“, имот № 026030, при съседи: имот № 026031, 026027, 026289, 026261, 026260, 026037, 026036, 026035, 026034, 026032; НИВА с площ от 3,243 дка., VІ-та категория, в местността „Куманичево“, имот № 034162, при съседи: имот № 034159, 034163, 034180, 034161; НИВА с площ от 5,697 дка., VІ-та категория, в местността „Русалин“, имот № 035510, при съседи: имот № 035509, 036254, 000973, 035511; НИВА с площ от 1,789 дка., VІІІ- ма категория, в местността „Ково дрене“, имот № 052032, при съседи: имот № 052031, 052034, 052164, 052036, 000728; ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 1,711 дка, V-та категория, в местността „Ково дрене“, имот № 052075, при съседи: имот № 052122, 000717, 052074, 000727; НИВА с площ от 0,744 дка, VІІІ-ма категория, в местността „Синанова кория“, имот № 053063, при съседи: имот № 053062, 001365, 053064, 053270; НИВА с площ от 0,728 дка, VІІІ-ма категория, в местността „Синанова кория“, имот № 053093, при съседи: имот № 053092, 053091, 053094, 001352; НИВА с площ от 6,427 дка., VІІ-ма категория, в местността „Дидьовица“, имот № 057043, при съседи: имот № 057041, 057042, 057044, 057048, 057040, при квоти: 1/3 (една трета) ид. част за ищцата М.Д.П., с ЕГН- **********,***, 1/6 (една шеста) ид. част за ищцата Н.Т.И., с ЕГН- **********,***, 1/6 (една шеста) ид. част за ищеца Д.Т.Т., с ЕГН- **********,*** и 1/3(една трета) ид. част за ответника Ц.П.Н., с ЕГН- ********** ***.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: