Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

№ ............... /11.12.2018 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съдПанагюрище, в проведеното на деветнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседание, в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Параскева Златанова разгледа докладваното от съдията гр.д. № 155/2016 г. по описа на съда

Производството е по реда на  гл. 31 ГПK във вр. с чл. 19, ал. 3 ЗЗД

Предявен е иск от „Бизнес-устойчиво развитие 06“ ЕООД срещу Т.И.Р., К.Т.Р. и Б.Т. С. с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД, с който се иска да се обяви за окончателен сключеният между страните предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 09.12.2011 г.

В исковата молба се твърди, че на 09.12.2011 г. г. между “Бизнес-устойчиво развитие 06“ ЕООД и Т.И.Р., К.Т.Р. и Б.Т.Р. е сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл. № ***, целия с площ 1035 кв.м. по Нотариален акт № ***, т. V, ддело № 1800/1997 г. на PC Панагюрище, а по графични данни съгласно действащия план на с.Попинци, Община Панагюрище, одобрен със Заповед № 293/01.06.1989 г. на Кмета на Община Панагюрище, площта на имота е 1129 кв.м., като за имота са отредени УПИ III-***, с урегулирана площ 496 кв.м., УПИ IV-*** (неурегулиран с неприложена дворищна регулация с УПИ XV-827) с площ 692 кв.м., като имот с пл.№ *** участва в УПИ 1V-*** с площ 633 кв.м., в кв. 63 по действащия план на с.Попинци, при съседи на поземления имот: изток-улица, запад-имот пл. № 827 на К.Д.Д., север-имот пл.№ 820 на С. Р. и имот пл.№ 821 на С.И.Д., юг-имот пл.№823 на Е.Г.П., ведно със застроените в имота: масивна жилищна сграда, със застроена площ от 40 кв. по Нотариален акт № ***/1997 г. на PC Панагюрище, а по графични данни е с площ 49 кв.метра и паянтов навес, застроен на 32 кв.м. Излага се, че уговорената продажна цена ев размер на 16000лв. без ДДС ищецът е превел още в същия ден на посочена от ответниците банкова сметка. ***, че срокът за сключване на окончателния договор е уговорен да е 30.09.2015 г., като и до настоящият момент такъв не е сключен. Моли се да се уважи предявената искова претенция.

В законоустановения срок ответниците не са подали отговор на исковата молба.

Съдът, като съобрази доводите на страните и събраните писмени доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК, намира за установено следното:

Районен съд-Панагюрище е сезиран с конститутивен иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД, с който се иска да се обяви сключеният между страните предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот за окончателен.

По делото е представен и приет като доказателство предварителен договор, с нотариална заверка на подписите, за покупко-продажба от 09.12.2011г. сключен между Т.И.Р., Б.Т. С. и К.Т. Р.- в качеството им на продавачи и търговско дружество «Бизнес устойчиво развитие – 06» ЕООД – в качеството му на купувач, по силата на който страните са се задължили да сключат окончателен договор за покупо-продажба, като продачите са се задължили да прехвърлят на купувача собствеността върху недвижим имот, представляващ поземлен имот с пл. № ***, целият с площ 1035 кв.м., за който имот са отредени УПИ III-*** с урегулирана площ от 496 кв.м. и УПИ IV – *** ( с неприложена дворищна регулация) с площ 633 кв.м., находящ се в кв. 63, по плана на с. Попинци, ведно с масивна жилищна сграда със застроена площ от 40 кв.м. и паянтов навес със застроена площ от 32 кв.м., построени в имота. Купувачът е поел задължение за заплащане на продажна цена в размер на 16000лева, платими в деня на подписване на предварителния договор по банков път, по посочена в предварителния договор банкова сметка.

***телство констативен нотариален акт за право на собственост № ***, том  V, дело № 1800/1997 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, от който се установява, че С. К. Р. е призната за собственик на дворно място, находящо се в с. Попинци с площ от 1035 кв.м., за което по плана на с. Попинци са отредени парцел III, пл. номер ***, с урегулирана площ 492 кв.м. и парцел IV , пл. номер *** с урегулирана площ от 596 кв.м., находящи се в кв. 63, по плана на с. Попинци.

От представено по делото удостоверение за сключен граждански брак издаден от община Панагюрище се установява, че С. К. Л. и Т.И.Р. са сключили граждански брак на 26.11.1967 г.

Видно от представен по делото и прието като писмено доказателство препис-извлечение от акт за смърт издаден от Община Панагюрище се установява, че на 19.10.2005 г. С. К. Р. е починала.

От представено по дело и прието като доказателство удостоверение за наследници изх. № 00001441 от 15.11.2018 г. от Община Панагюрище се установява, че С. Р. е оставила за свои наследници Т.И.Р. – съпруг, Б.Т. С. – дъщеря и К.Т.Р. – син.

От представено по делото и прието като доказателство пълномощно с нотариална заверка на подписа и съдържанието от 13.04.1010 г. се установява, че Б.Т. С. и К.Т.Р. са упълномощили Т.Р. да продаде процесния недвижим имот при цена и условия, които той договори, както и да получи продажната цена.

По делото е представено и прието като доказателство платежно нареждане от 09.12.2011 г., от което се установява, че ищецът – търговско дружество „Бизнес устойчиво развитие 06 „ ЕООД е наредило по сметка на Т. Р. сумата в размер на 16000 лв.

Предварителният договор по арг. на чл. 19, ал. 1 и 2 ЗЗД, имащ за предмет прехвърляне право на собственост, може да бъде определен като двустранен договор, по силата на който едно лице наричано обещател (продавач) поема задълже­нието да се прехвърли по нотариален ред притежавано от него пра­во на собственост срещу насрещното задължение на друго лице, наричано купувач, да заплати договоре­ната цена, като уговорката може да бъде плащането да се извърши изцяло или отчасти в/до определен срок. Целта на този предварите­лен договор е да подготви сключването на окончателния договор между страните в съответната форма - а именно под формата на нотариален акт - чл. 18 ЗЗД. Съгласно чл. 19 ал. 1 ЗЗД предварителният договор следва да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор - предмет, цена, срок на изпълнение и др. индивидуализацията на вещта и цената, следва да е до степен, че да може с решението си за обявяване на предвари­телния договор за окончателен, решението на съда да замести окон­чателния договор.

Правото на страната по предварителния договор, при не­изпълнение на задължението, в т.ч. за прехвърляне право на соб­ственост нотариален ред в опреде­ления за това срок, да иска от съда да обяви за окончателен, склю­чен предварителен договор, е от категорията на потестативните субективни права. Основание за възникване на потеставивното право по чл. 19 ал. 3 ЗЗД и възможността за неговата реали­зация, т.е. по съдебен ред този предварителен договор да бъде обявен за окончателен, е наличието на следните материално правните предпоставки, а именно: 1) действително облигационно правоотношение между страните, по което е поето задължението за сключване на окончателен договор с конкретно очертано в предварителния договор предметно съдържание; 2) изправност на кредитора ( да е изпълнил или да е готов да изпълни); 3) изискуемост на потестативнто право за сключване на окончателния договор; 4) съществуване на правото предмет на предварителния договор в патримониума на ответниците. На основание чл. 154 ГПК тежестта за доказването им лежи върху ищеца.

От представените по делото доказателства се установява, че страните са обвързани от действително облигационно правоотношение, по предварителен договор, сключен в законоустановената форма, арг. чл. 19, ал. 1 ЗЗД (писмена с нотариална заверка на подписите), чиято основна цел е сключването на окончателен договор съобразно параметрите посочени в предварителния договор – предмет на сделката и продажна цена, като е уговорено сключването на окончателния договор да е в срок до 30.09.2015 г. В процесия договор в пълна степен са индивидуализирани насрещните престации на страните, така че съда с решението си има възможност да замести окончателния договор. От представените по делото доказателства се установява, че ищецът – „Бизнес устойчиво развитие 06“ ЕООД е заплатил пълния размер на дължимата продажна цена за имота, уговорена в предварителния договор. Задължението на продавачите да прехвърлят собствеността по отношение на процесния имот в полза на ищеца е станало изискуемо на 30.09.2015 г., съобразно уговореното в договора, като такъв не е сключен и до настоящия момент.

При разглеждане на иск по  чл. 19, ал. 3 ЗЗД съдът действа като нотариус, като следва да провери и дали са налице предпоставките за прехвърляне на собствеността по нотариален ред, включително дали отчуждителите са собственици на имота – арг. чл. 363 ГПК. По делото са представени и приети като доказателства констативен нотариален акт за право на собственост № ***, том  V, дело № 1800/1997 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, препис-извлечение от акт за смърт издаден от Община и удостоверение за наследници изх. № 00001441 от 15.11.2018 г. от Община Панагюрище, от които се установява, че ответниците Т.И.Р., Б.Т. С. и К.Т.Р. са собственици на основание наследствено правоприемство на имота предмет на предварителния договор.

Ето защо, съдът намира, че по делото беше установено наличието на валиден предварителен договор, с който се поема задължение за сключване на определен окончателен договор, чието съществено съдържане е възпроизведено в клаузите на предварителния договор, качеството "изправна страна" на ищеца, като се установи и бездействие от страна на ответниците, с оглед на което договорът не е могъл да бъде сключен; както и принадлежност на правото, предмет на договора към патримониума на прехвърлителите.

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че видно от представената по делото данъчна оценка изх. № 6307011551 от 13.06.2018 г. продавачите по предварителния договори имат непогасени задължения за данъци, което обстоятелство е неотносимо към преценката за основателност на заявената искова претенция. Наличието на задължения за данъци и други публични задължения на праводателите на ищеца, както и непредставянето на актуална данъчна оценка, би съставлявало пречка за изповядване на сделката по нотариален ред, съответно за вписването й, но в случая това не съставлява пречка за уважаване на иска по  чл. 19, ал. 3 ЗЗД, с оглед разпоредбата на чл. 364, ал. 2 ГПК, приложима за особеното исково производство. В този смисъл Решение № 102 от 21.07.2017 г. по т. д. № 702 / 2016 г. на II т.о., ВКС.

Следва да се посочи също така, че разпоредбата на параграф 6, ал. 5 ПЗР на ЗУТ предвижда забрана за извършване на разпоредителни сделки с дворищнорегулационни парцели, за които не е приложена регулацията. Посоченото обаче се отнася до парцели с неприложена регулация като забраната не се отнася до собственото на имота място, за което е отреден дворищнорегулационен парцел, какъвто е настоящият случай, доколкото предмет на предварителния договор е поземлен имот, за който са отредени два дворищнорегулационни парцели (така и Решение № 112 от 05.03.2010 г. по гр.д. № 3797/2008 г. по описа на Четвърто гр.о., ВКС).

Предвид изложеното, при съвкупна преценка на събрания доказателствен материал съдът намира, че са налице предпоставките за обявяване за окончателен на предварителен договор от 09.12.2011 г. за покупко-продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с пл. № ***, целият с площ 1035 кв.м., за който имот са отредени УПИ III-*** с урегулирана площ от 496 кв.м. и УПИ IV – *** ( с неприложена дворищна регулация) с площ 633 кв.м., находящ се в кв. 63, по плана на с. Попинци, ведно с масивна жилищна сграда със застроена площ от 40 кв.м. и паянтов навес със застроена площ от 32 кв.м., построени в имота, поради което предявеният иск с правно основание  чл. 19, ал. 3 ЗЗД следва да бъде уважен.

По разноските:

При този изход на спора и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените от него разноски, но доколкото по делото не е направено искане за присъждането им и с оглед принципа за диспозитивно начало на гражданския процес съдът не дължи произнасяне.

На основание чл. 364, ал. 1 ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати следващите се разноски по прехвърлянето на имота – местен данък по сметка на община Панагюрище в размер на 2,6 % от данъчната оценка на недвижимия имот (арг. чл. 46, ал. 2, т. 1 ЗМДТ, вр. с чл. 35, ал. 2 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на общински съвет Панагюрище), който възлиза на сумата в размер на 121,69 лв., както и нотариална такса по сметка на Районен съд - Панагюрище, изчислена съобразно т. 8 от Тарифа за нотариалните такси към ЗННД, в размер на 91,34 лв. На основание чл. 364, ал. 1 ГПК за общата сума от 213,03 лв. следва да се нареди вписване на възбрана върху прехвърляния недвижим имот.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН, на основание  чл. 19, ал. 3 ЗЗД, сключения на 09.12.2011 г. между Т.И.Р. с ЕГН: **********,***, Б.Т. С. ЕГН: **********, с адрес: *** и К.Т.Р. ЕГН: ********** с адрес: *** като продавачи и „Б.У.Р.“ ЕООД ЕИК: 112656312 със седалище и адрес на управление:*** като купувач, предварителен договор за покупко-продажба на следния недвижим имот:  поземлен имот с пл. № ***, целият с площ 1035 кв.м., по Нотариален акт № ***, т. V, дело № 1800/1997 г. на PC Панагюрище, а по графични данни съгласно действащия план на с.Попинци, Община Панагюрище, одобрен със Заповед № 293/01.06.1989 г. на Кмета на Община Панагюрище, площта на имота е 1129 кв.м., като за имота са отредени УПИ III-***, с урегулирана площ 496 кв.м., УПИ IV-*** (неурегулиран с неприложена дворищна регулация с УПИ XV-827) с площ 692 кв.м., като имот с пл.№ *** участва в УПИ IV-*** с площ 633 кв.м., в кв. 63 по действащия план на с.Попинци, при съседи на поземления имот: изток-улица, запад-имот пл. № 827 на К.Д.Д., север-имот пл.№ 820 на С. Р. и имот пл.№ 821 на С.И.Д., юг-имот пл.№823 на Е.Г.П., ведно с масивна жилищна сграда със застроена площ от 40 кв.м. (по Нотариален акт № ***, т. V, дело № 1800/1997 г. на PC Панагюрище), а по графични данни с площ от 49 кв.м. и паянтов навес със застроена площ от 32 кв.м., построени в имота.

ОСЪЖДА, на основание чл. 364, ал. 1 ГПК, „Б.У.Р.“ ЕООД ЕИК: 112656312 със седалище и адрес на управление:*** да заплати на Община Панагюрище сумата от 121,69 лв., представляваща местен данък за възмездно придобиване на имота.

ОСЪЖДА, на основание чл. 364, ал. 1 ГПК, „Б.У.Р.“ ЕООД ЕИК: 112656312 със седалище и адрес на управление:***, да заплати по сметка на Районен съд - Панагюрище сумата 91,34 лв., представляваща държавна такса за прехвърляне на имота.

ДА СЕ ВПИШЕ, на основание чл. 364, ал. 1 ГПК, служебно възбрана върху описания по-горе недвижим имот за сумата от 213,03 лв., представляваща разноски по прехвърлянето на имота.

НАРЕЖДА, на основание чл. 364, ал. 2 ГПК, заверен препис от съдебното решение да се издава на страните след представяне на доказателства за плащане на дължимите местен данък и държавна такса.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, от  връчването му на страните, пред Окръжен съд – Пазарджик, с въззивна жалба.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: