О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

519

 

      05.12.2017г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                                                          Град                                   

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Пети декември

 

2017

 
                

на                                                                                         Година                                      

 

в закрито заседание в следния състав:

ДИАНА СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

719

 

2015

 

съдия СТАТЕЛОВА

 

 
 


                                         г       гр.д.№                      по описа  за                          година

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 233 от ГПК.

Предявен е иск за делба на недвижим имот, на основание чл. 34 от Закона за собствеността, във връзка с чл. 341 и следващи от ГПК.

В исковата си молба П.С.Г.,***, със съдебен адрес:*** - чрез адвокат Г.М., срещу И.С. ***, твърди, че с ответника са съсобственици по наследство от покойния им баща С.И.Ш., починал на 21.04.1991 г., на земеделски недвижими имоти в землището на село Б, общ. С, които са му възстановени по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. Сочи, че съсобствени се явяват следните недвижими имоти, а именно: нива с площ от 6,380 кв.м., девета категория, в местността „Зайчарица“, имот № 011126; нива с площ от 13,493 кв.м., девета категория, в местността „Зайчарица“, имот № 011252; нива с площ от 9,504 кв.м., пета категория, в местността „Овче поле“, имот № 012090; нива с площ от 9,613 кв.м., седма категория, местност „Алчак кория“, имот № 0**0**; нива с площ от 11,052 кв.м., шеста категория, местност „Песо поле“, имот № 01920; нива с площ от 22,461  кв.м., шеста категория, в местност „Гелджика“, имот № 023007; лозе с площ от 2,859 кв.м., девета категория, местност „Дивлиджика“, имот № 027026; нива с площ от 64,524 кв.м., девета категория, в местността „Дивлиджика“, имот № 028047; нива с площ от **,172 кв.м, четвърта категория, местност „Оджовица“, имот № 030025 и нива с площ от 7,4** кв.м., четвърта категория, в местността „Оджовица“, имот № 030028, като всички посочени имоти са в землището на село Б, община С.

Ищцата сочи, че от тези имоти притежава ½ идеална част по наследство, а ответникът притежава другата ½ идеална част. Сочи, че не могат доброволно да поделят съсобствените земеделски недвижими имоти.

П.С.Г. моли съда да постанови решение, с което да  бъде допусната и извършена съдебна делба на съсобствените им с И.С.Ш. земеделски недвижими имоти, при законните квоти за всяка едно от страните по делото.

Представя следните писмени доказателства в копие:  Удостоверение за наследници изх. № ** от 05.03.2015 г., издадено от Кметство село Б, общ.С- за наследниците на С.И.Ш.; Решение № 1А от 16.11.1998 г., издадено от Поземлена комисия град С,; Решение № 1А от 16.11.1998 г., издадено от ПК град С; Удостоверение за данъчна оценка на процесните недвижими имоти – 10 броя; Скици на описаните недвижими имоти – 10 броя.

В законоустановения срок ответникът И.С.Ш. представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че предявената срещу него искова молба е недопустима, тъй като не е налице пасивна процесуална легитимация и И.Ш. не е надлежна страна в образуваното производство за съдебна делба на земеделски недвижими имоти, тъй като не е собственик на ½ идеална част от същите. Твърди, че е прехвърлил процесните земеделски недвижими имоти с Нотариален акт за дарение № ***, том І, нот.дело № 35 от 2013г. по описа на Служба по вписванията- Панагюрище.

Моли да бъде прекратено производството по делото, тъй като исковата молба е недопустима и следва да бъде върната исковата молба на ищеца.

Представя писмени доказателства.

С протоколно определение от 08.06.2016г., като ответник по настоящото дело е конституирано  търговското дружество «А.и. ООД, със седалище и адрес на управление:***, офис1, представлявано от управителя И.Г.П., които в законоустановения срок представят писмен отговор на исковата молба в следния смисъл:  «А.И. ООД.

В законоустановения срок представляващият дружеството – ответник «А.И. ООД – И.Г.П., представя писмен отговор на исковата молба, в който моли да бъде прекратено частично воденото срещу дружеството- ответник производство, тъй като предявената искова молба за делба е само частично допустима. Твърди, че представляваното от него дружество е собственик само на ½ ид.ч. от следните недвижими имоти: Нива с площ от 9,613 кв.м., седма категория, местност „Алчак кория“, имот № 0**0**; Нива с площ от 22,461  кв.м., шеста категория, в местност „Гелджика“, имот № 023007; Лозе с площ от 2,859 кв.м., девета категория, местност „Дивлиджика“, имот № 027026; Нива с площ от 64,524 кв.м., девета категория, в местността „Дивлиджика“, имот № 028047; Нива с площ от 7,4** кв.м., четвърта категория, в местността „Оджовица“, имот № 030028 - всички посочени имоти са в землището на село Б, община С. Сочи, че не е налице пасивна процесуална легитимация и дружеството- ответник не е надлежна страна в образуваното производство по съдебна делба на останалите недвижими имоти.

«А.И. ООД твърдят, че с имот № 011126 и имот № 011252 са се разпоредили в полза на „С.3“ ООД, *** е прехвърлен на „М.П.“ ЕООД ***, а имот 019201 е прехвърлен на „Еко-Хидро – 90“ ООД гр.Пазарджик, поради което, според ответниците, посочените дружества се явяват задължителни и необходими другари в настоящия делбен процес.

Моли да бъде отхвърлен предявения от П.С.Г. иск като неоснователен, понеже са налице валидно сключени сделки между И.С. Ш. и ответното дружество.

Моли приобретателите на посочените ид.ч. от посочените недвижими имоти да бъдат конституирани като другари в делбения процес, както и да бъде отхвърлено възражението на ищцата по чл.76 от ЗН.

Представят писмени доказателства.

С Определение №338/13.09.2016г. на ищцата П.С.Г. е указано в едноседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да представи становище по искането на ответното дружество за конституиране на „С.3“ ООД, „Мегаплод“ ЕООД и „Еко – Хидро – 90“ ООД, като необходими другари и ответници по настоящото гражданско дело.

На 28.07.2016 г. управителят на „А.и.“ ООД – ответник по делото е депозирал писмен отговор, в който се сочи, че представляваното от управителя П. дружество е собственик единствено на ½ идеална част от следните недвижими имоти, а именно: нива с площ от 9,613 дка, седма категория, местност „Алчак кория“ в землището на село Б, общ. С, представляваща имот № 0**0**; нива с площ от 22,461 дка, шеста категория, местност „Гелджика“ в землището на село Б, общ. С, представляваща имот № 023007; лозе с площ от 2,859 дка, девета категория, местност „Дивлиджика“ в землището на село Б, общ. С, представляваща имот № 027026; нива с площ от 64,524 дка, девета категория, местност „Дивлиджика“ в землището на село Б, общ. С, представляваща имот № 028047; нива с площ от **,172 дка, четвърта категория, местност „Оджовица“ в землището на село Б, общ. С, представляваща имот № 030025; нива с площ от 7,4** дка, четвърта категория, местност „Оджовица“ в землището на село Б, общ. С, представляваща имот № 030028.

Счита, че не е налице пасивна процесуална легитимация и не е надлежна страна в образуваното производство по съдебна делба на следните недвижими земеделски имоти, а именно: нива с площ от 6,380 дка, девета категория, местност „Зайчарица“ в землището на село Б, общ. С, представляваща имот № 011126; нива с площ от 13,493 дка, девета категория, местност „Зайчарица“ в землището на село Б, общ. С, представляваща имот № 011252; нива с площ от 9,504 дка, пета категория, местност „Овче поле“ в землището на село Б, общ. С, представляваща имот № 012090; нива с площ от 11,052 дка, шеста категория, местност „Песо поле“ в землището на село Б, общ. С, представляваща имот № 019201.

Твърди, че дружеството се е разпоредило с притежаваните ½ идеална част от имоти, представляващи: нива с площ от 6,380 дка, девета категория, местност „Зайчарица“ в землището на село Б, общ. С, представляваща имот № 011126 и нива с площ от 11,052 дка, шеста категория, местност „Песо поле“ в землището на село Б, общ. С, представляваща имот № 019201, като е прехвърлен първия имот на „М.п.“ ЕООД, а втория имот – на „Е.“ ООД и именно приобретателите на тези идеални части от недвижими имоти се явяват надлежна страна и задължителни необходими другари в иниицирания от ищцата делбен процес.

Моли да бъдат конституирани приобретателите на тези недвижими имоти.

Представят писмени доказателства.

Ищцата П.С.Г. моли да бъде открито производство по реда на чл. 76 от Закона за наследството, като приобретателите по сделката, материализирана в Нотариален акт за замяна на идеални части от недвижими имоти № 175, том V, н.д. № 753/20** г. по Общия регистър на Нотариус № *** – П.К.и приобретателя „М.п.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя М.С.Й.; приобретателя по Нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 42, том ІІІ, н.д. № 353 от 2015 г. по Общия регистър на Нотариус № *** – П.К.– „С.3“ ООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е.Й.Я. и приобретателя по Нотариален акт за замяна на идеални части от недвижими имоти № 86, том І, н.д. № 40/20** г. по Общия регистър на Нотариус № *** – П.К.– „ЕКО ХИДРО-90“ ООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Г.С.Д., да бъдат конституирани като необходими другари на ответника „А.И.“ ООД в производството по възражението по чл. 76 от Закона за наследството.

С Определение № 300/28.07.2017г. Панагюрският районен съд е конституирал като ответници по настоящото гражданско дело „М.п.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя М.С.Й.; „С.3“ ООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е.Й.Я. и „ЕКО ХИДРО-90“ ООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Г.С.Д..

На 01.12.2017г. в канцеларията на Районен съд – Панагюрище е депозирана нотариално заверена молба от ищцата П.С.Г., в която сочи, че е продала на ответните дружества притежаваните от нея идеални части от процесните земеделски имоти и за ищцата липсва правен иднтерес от по- нататъшно водене на настоящия процес, поради което моли делото да бъде прекратено.

На 01.12.2017г. в Панагюрския районен съд са предявени молби от ответното дружество «С.3. ООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е. Й.Я.,  „ЕКО ХИДРО-90“ ООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Г.С.Д., „М.п.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя М.С.Й. и «А.и. ООД, със седалище и адрес на управление:***, офис1, представлявано от управителя И.Г.П., в които представляващите всяко едно от дружествата- ответници сочат, че са съгласни с прекратяването на настоящото гражданско дело поради отказ от иска, от страна на ищцата П.Г..

С оглед изискванията на чл. 233 от ГПК, ищецът може да се откаже изцяло или от части от спорното право във всяко положение на делото.

Така мотивиран, Панагюрският районен съд, на основание чл. 233 от ГПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданско дело № 719/2015 г. по описа на Районен съд Панагюрище, образувано на основание искова молба,  предявена от  П.С.Г., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:*** - чрез адвокат Г.М. от Пазарджишка АК, срещу И.С.Ш., с ЕГН- **********,***, «С.3. ООД, с ЕИК- 175215473, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Е. Й.Я.,  „ЕКО ХИДРО-90“ ООД, с ЕИК-112580619, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Г.С.Д., „М.п.“ ЕООД, с ЕИК-202284804, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя М.С.Й. и «А.и. ООД, с ЕИК-202249582, със седалище и адрес на управление:***, офис1, поради отказ от  предявения иск от страна на ищцата Г..

Препис от настоящото определение да се връчи на страните по делото.

Определението подлежи на обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на същото от страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: