П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2017                                                                                     град ***

РАЙОНЕН СЪД                                                                                  граждански  състав

на 06 декември                                                                                          2017 година

в публично заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА СТАТЕЛОВА 

 

Секретар: Параскева Златанова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

гражданско дело № 513 по описа за  2014 година

На именното повикване в 09,55 часа:

 

ИЩЦАТА М.П.П., като майка и законен представител на малолетния Х.Р.Г., уведомена по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ГПК, не се явява.

Не се явява и процесуалния й представител адв. П.И. от Софийска адвокатска колегия, следи служебно по смисъла на чл. 56, ал. 2 от ГПК, не се явява.

ОТВЕТНИЦАТА Ю.Р.И. не се явява. За нея се явява служебно назначения й особен представител адв. С.Д. от ПАК. Изпраща молба.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

Констатирайки липсата на процесуални пречки за даване ход на делото и с оглед становището на явилата се страна, съдът

          ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата на *****г. в ПРС молба от отв. Ю.Р.И., в която сочи, че представя вносна бележка за сумата от 11 150 лв. и 2 000 лв. по сметка на М.П.П..

АДВ. Д.: Да се приеме представената молба, ведно с вносните бележки.

Съдът счита, че представените за днешното съдебно заседание молба, ведно с вносни бележки за внесени по сметка на М.П.П. суми в общ размер на 13 150 лв. са относими по настоящия спор и същите следва да бъдат приети, поради което и

          ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА  постъпилата на *****г. в ПРС молба от отв. Ю.Р.И., вносна бележка № *****/*****г., издадена от „Райфайзенбанк България” АД и вносна бележка № *****/*****г., издадена от „Юробанк България” АД, общо за сумата от 13 150 лв. по сметка на М.П.П..

АДВ. Д.: Считам, че сумата по съдебното решение е изплатена и следва делото да се прекрати.

Съдът КОНСТАТИРА, че настоящото гражданско дело е възобновено по молба, предявена на 20.06.2016 г. от М.П.П., в качеството й на майка и законен представител на малолетния Х.Р.Г., в която М.П. сочи, че ответницата Ю.И. не изпълнява задълженията си за заплащане на дела й от възложеният й по делото апартамент. Молят да бъде възобновено делото. Решението по възлагане на процесния недвижим имот да бъде обезсилено, а самият недвижим имот да бъде изнесен на публична продан.

В становище от 27.02.2017 г., процесуалния представител на М.П. и Х.Г. адв. П.И. сочи, че ако отв. И. представи документ за внесена сума, определена за ½ ид. ч. от недвижимия имот в пълния й размер, то ищците ще приемат това заплащане, поради което не следва да се изнася на публична продан процесния недвижим имот.

От представените през периода *****г. до *****г. вносни бележки се установява, че определената с решение № ***/30.10.2015 г. сума в размер на *****лв., представляваща парично уравнение на дела на Х.Р.Г. в процесния недвижим имот е изплатена и вносните бележки следва да бъдат приети от ищеца М.П. в качеството й на майка и законен представител на Х.Г. за извършено плащане на определената за дела на Х.Г. в недвижимия имот сума.

Така мотивиран, съдът

          ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА, че е налице плащане на определена сума от *****лв., представляваща стойността на дела – (1/2 ид. ч.) на Х.Р.Г., с ЕГН: **********,  представляван от своята майка и законен представител М.П.П., с ЕГН: ********** *** в недвижим имот, представляващ самостоятелен обект сграда апартамент № * на трети етаж, в сградата на жилищен блок № * в кв. *** по отменения план на гр. ***, който апартамент е с площ от 82.13 кв. м. и се състои от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, ведно с избено помещение № *, с площ от 11,48 кв. м. и ведно с 7,893% ид. ч. от общите части на сградата и който представлява жилище – апартамент на едно ниво с идентификатор ******при съседи: имот с идентификатор ******, имот с идентификатор ******, имот с идентификатор ******, ведно с избено помещение № 7 с площ от 11,48 кв. м. и ведно с 7,893% ид. ч. от общите части на сградата, с административен адрес: гр. ***, ул. „Г.Б.” № **.

Съдът счита, че не следва да се обезсилва решение № ***/30.10.2015 г., постановено по гр. д. № 513/2014 г. по описа на Панагюрския районен съд и недвижимият имот да бъде изваждан на публична продан, поради налично плащане, с което М.П.П., в качеството си на майка и законен представител на малолетния Х.Р.Г. се е съгласила при предявяването на молба за възобновяване на настоящото гражданско дело.

Съдът счита, че следва да бъде осъдена ответницата Ю.Р.И. да заплати на ищцата М.П.П., като майка и законен представител на малолетния Х.Р.Г. на внесеният депозит за назначаване на особен представител в размер на 300 лв.

Така мотивиран, съдът

          ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА гр. д. № 513/2014 г. по описа на Панагюрския районен съд,  водено от Х.Р.Г., с ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен  представител М.П.П., с ЕГН: ********** *** със съдебен адрес ***, чрез адв. П.И. срещу Ю.Р.И., с ЕГН: ********** *** за делба на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект сграда апартамент № * на трети етаж, в сградата на жилищен блок № * в кв. * по отменения план на гр. ***, който апартамент е с площ от 82.13 кв. м. и се състои от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, ведно с избено помещение № 7, с площ от 11,48 кв. м. и ведно с 7,893% ид. ч. от общите части на сградата, като за апартамента е отреден идентификатор ******, възложен в изключителен дял на Ю.Р.И. с решение № ***/30.10.2015 г. постановено от Панагюрския районен съд, тъй като приема, че Ю.Р.
И. е станала изключителен собственик на недвижимия имот, след заплащането на дължимата сума от *****лв., представляваща парично уравнение на дела на Х.Р.Г. -  ½ ид. ч. от недвижимия имот.

ОСЪЖДА Ю.Р.И., с ЕГН: ********** ***, да ЗАПЛАТИ на Х.Р.Г., с ЕГН:  **********, чрез неговата майка и законен представител М.П.П., с ЕГН: ********** сторените съдебно деловодни разноски в размер на 300 (триста) лева,  за назначаването на особен представител,

ОСЪЖДА Ю.Р.И., с ЕГН: ********** ***, да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – *** държавна такса в размер на 50.00 (петдесет) лева за възобновяване на настоящото делото.

Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Пазарджишкия окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението за М.П.П., а за отв. Ю.Р.И., считано от днес.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.28 часа.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: