Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Гр.Панагюрище,**.12.2017 г.

 

В          И  М  Е  Т  О  Н  А           Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАНАГЮРСКИЯ  РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и осми ноември  през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

При секретаря Нонка Стоянова,като разгледа докладваното от съдия СТОЯНОВА  гр.д.№ 391/2017 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск от Г.Д.П. *** с ЕГН: ********** срещу А. Д. П. *** ЕГН: ********** с правно основание чл.34 от ЗС - за делба на съсобствен недвижим имот.

Производството по делбата е в първа  фаза -  по допускането й.

Ищецът твърди, че с ответника са братя и са съсобственици на следния недвижим имот, находящ се в град Панагюрище:

1/8 идеална част от поземлен имот с идентификатор ***** *** ****по КККР, одобрени със заповед № РД-18-39/17.0**012 г. на ИД на АГКК, с административен адрес гр.Панагюрище, п.к.4500, улица „ПБ” № **-**, с площ 479 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 метра, с номер по предходния план на град Панагюрище: ****, квартал ***, парцел: ІІ, при съседи: ***** *** ****, ***** *** ****,  ***** *** ****, ***** *** ****, ***** *** ****, ***** *** ****и ***** *** ****,

ведно с целия самостоятелен обект в сграда,  с идентификатор ****************** по КККР, одобрени  със заповед № РД-18-39/17.0**012 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-**-188/30.04.20** г. на Началника на СГКК-Пазарджик с административен адрес гр.Панагюрище, п.к.4500, улица „ПБ” № **, ет.*, находящ се в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ****, с предназначение на самостоятелен обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 72 кв.м., с прилежащи части: ½ идеална част от таванско помещение и ½ идеална част от общите части на сградата, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: ******************, ***** *** ****.**, над обекта: ***** *** ****.**, стар идентификатор: няма, като сграда № * е на три етажа от 0 до 2 включително,

ведно с целия самостоятелен обект в сграда, с идентификатор ****************** по КККР, одобрени  със заповед № РД-18-39/17.0**012г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-**-188/30.04.20** г. на Началника на СГКК-Пазарджик  с административен адрес гр.Панагюрище, п.к.4500, улица „ПБ” №**, ет.0, находящ се в сграда №*, разположена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ****, с предназначение на самостоятелен обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, с площ 19,68  кв.м. , с прилежащи части: припадащите се идеални части  от общите части на сградата, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – ***** *** ****.**, по обекта: няма, над обекта: ******************, стар идентификатор: няма, като сграда № * е на три етажа от 0 до 2 включително.

Ищецът твърди, че притежавал по наследство и дарение общо 4/5 идеални части от 1/8 идеална част от поземления имот с идентификатор ***** *** ****, 4/5 идеални части от целия самостоятелен обект с идентификатор ******************. и 4/5 идеални части от целия самостоятелен обект с идентификатор ******************., а ответникът притежавал по наследство от общия им наследодател – брат им И. Д.П., общо 1/5 идеална част от 1/8 идеална част от поземления имот с идентификатор ***** *** ****, 1/5 идеална част от целия самостоятелен обект с идентификатор ******************. и 1/5 идеална част от целия самостоятелен обект с идентификатор ******************.

Ищецът моли да се допусне и извърши съдебна делба на съсобствения му с ответника недвижим имот при гореописаните квоти. Представя писмени доказателства по опис.

В законоустановения срок ответникът А.П. е представил писмен отговор на исковата молба. Не оспорва твърденията на ищеца, че са съсобственици на описания недвижим имот при посочените квоти. Твърди, че поземленият имот с идентификатор ***** *** ****представлява дворно място, в което имало застроени няколко  сгради  на различни  собственици, една от които  в режим на етажна собственост. По тази причина, според ответникът дворното място имало характера на обща част, т.е. не подлежи на делба.  По отношение на останалите самостоятелни обекти, за които се иска делба,  находящи се  в сграда №*, разположена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ****, с идентификатори ******************. и ******************., ответникът изразява становище за допустимост  на делбата.

В съдебно заседание по реда на чл.143 от ГПК процесуалният представител на ищеца е уточнил, че независимо от формулировката на исковата молба, не претендира делба на 1/8 идеална част от поземлен имот с идентификатор ***** *** ****като самостоятелен обект, а като принадлежност към самостоятелния обект с идентификатор ******************. Прави  уточнение, че индивидуализирания в исковата молба самостоятелен обект с идентификатор ****************** е избено помещение и като такова е принадлежаща част към обекта с идентификатор ******************., представляващ апартамент  с площ 72 кв.м. В съдебното заседание , проведено на 28.11.2017г. , след изслушване на заключението на назначената съдебно-техническа експертиза,  процесуалният представител на ищеца е направил изменение на заявената в исковата молба претенция в смисъл, че съсобствен между страните се явява само част от обекта с идентификатор ******************, описан в придобивния акт на наследодателя на страните като югозападно помещение от приземния етаж на сградата, отредено според архитектурния проект за изба, докато  останалата част, представляваща тъмно помещение с площ от 3,47 кв.м., независимо че е заснета от СГКК като един обект с избеното помещение, не е в обема на наследствената маса. Процесуалния представител на ответника релевира искане индивидуализирания в исковата молба самостоятелен обект с идентификатор ****************** да бъде допуснат до делба, отделно от жилището, апартамент.

Съдът като съобрази становището на страните и представените по делото доказателства, прие за установено следното:

Не се спори и това се установява от приложеното по делото удостоверение за наследници  изх. № ***/29.12.20** г. на л.10 в делото, че страните са наследници по закон на И. Д. П. ***, починал на 04.04.20**г. Безспорно се установи също така, че наследодателят на страните, който е бил техен брат, е бил признат за собственик на имота, чиято делба се иска с нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот № **, том.І, нот.дело № 88/1982 г., издаден от РС Панагюрище. В констативния нотариален акт имотът е описан, както следва: ПЪРВИЯТ ЕТАЖ – апартамент от западното крило на жилищна сграда-близнак, застроена на 72 кв.м., югозападното помещение от приземния етаж, ½ идеална част от таванското помещение и ½ идеални части от общите части на сградата от същото крило, застроени върху собствена 1/8 идеална част от дворно място, цялото от 410 кв.метри, находящо се в град Панагюрище, ул. „ПБ” № **, при съседи: улица, Г. М.П., М.Д.Т., П.Д.Т., П.Г.и С.М., за който имот е отреден парцел ІІ-втори, 2983 – две хиляди деветстотин осемдесет и трети в квартал *** по плана на град Панагюрище. Установява се, че с нотариален акт за дарение на недвижим имот № ***, том ІІ, нот.д. № 494/1981 г. (л. 53-54 в делото)  Д.А.П. – баща на страните по делото ги е надарил заедно с брат им С. Д. П. и покойния им брат И. Д.П. с ½ идеална част от дворното място, върху което е построена сградата-близнак, т.е. по силата на дарението, извършено на 01.10.1981 г. както наследодателят на страните по делото И. П., така и те двамата и брат им С.П., съответно на наследствените си квоти са придобили в собственост 1/8 идеална част от дворното място, върху което е построена сградата-близнак. По тази причина в констативния нотариален акт, легитимиращ наследодателя на страните като носител на правото на собственост, изрично е посочено, че е собственик освен на първия етаж, представляващ апартамент от западното крило на жилищната сграда-близнак, застроена на 72 кв.м., и на 1/8 идеална част от дворното място, върху което е застроена сградата.

Видно е от удостоверението за наследници на л. 10 в делото, че И. Д. П. е починал на 04.04.20** г. и е оставил за свои наследници Ц. П. (брат), К.П.(сестра), А.П. (брат), Г.П. (брат), С.П. (брат) и М.П. (брат). Според правилата за наследяване, след смъртта на И. П., неговите братя и сестра са придобили  по наследство 1/6 идеални части от недвижимия имот, описан в констативния нотариален акт №**, том.І, нот.дело №88/1982г., издаден от РС Панагюрище. Впоследствие с нотариален акт за дарение на недвижими имоти № **9, том І, рег. № 2031, нот.д. № 120 от 25.06.20** г. Ц. П., К.П., М.П. и С.П. са дарили на ищеца по делото Г.П. притежаваните от тях по наследство от И. П. идеални части от процесния недвижим имот.  По този начин, ищецът Г.П. е придобил по наследство от брат си И. П. и по дарение от останалите  четирима негови наследници 4/5 идеални части от недвижимия имот, описан в нотариален акт №**, том.І, нот.дело №88/1982г., а ответникът А.П. е останал да притежава по наследство от брат си И. П. 1/5 идеална част.

По делото няма спор по отношение на квотите на страните, както и по отношение на допустимостта на делбата на първия етаж – апартамент от западното крило на жилищната сграда-близнак, застроена на 72 кв.м. В нотариалния акт за дарение № **9, н.д. № 120 от 25.06.20** г., апартаментът е описан като самостоятелен обект в сграда,  с идентификатор ****************** по КККР, одобрени  със заповед № РД-18-39/17.0**012 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-**-188/30.04.20**г. на Началника на СГКК - Пазарджик с административен адрес гр.Панагюрище, п.к.4500, улица „ПБ” №**, ет.*, находящ се в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ****, с предназначение на самостоятелен обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 72 кв.м., с прилежащи части: ½ идеална част от общите части на сградата, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: ******************, ***** *** ****.**, над обекта: ***** *** ****.**, стар идентификатор: няма, като сграда № * е на три етажа от 0 до 2 включително.

Спор между страните съществува по отношение на това дали индивидуализирания в исковата молба самостоятелен обект с идентификатор ****************** да бъде допуснат до делба, отделно от жилището, апартамент. Обектът фигурира в нотариалния акт за дарение № **9, н.д. № 120/20** г. като друг вид самостоятелен обект в сграда с площ: 19,68 кв.м. и е описан като такъв въз основа на представени пред нотариуса схеми на самостоятелни обекти №№ **** и 5599, изготвени от СГКК град Пазарджик. В констативния нотариален акт, легитимиращ наследодателя на страните като носител на правото на собственост на имота, обектът е описан като югозападното помещение от приземния етаж, което според представения по делото архитектурен проект от 30.05.1969 г. за строеж на нова жилищна сграда, е отреден за избено помещение.

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, според чието заключение, което съдът кредитира, индивидуализирания в нотариален акт  за дарение № **9, н.д. № 120/20** г. и в исковата молба самостоятелен обект с идентификатор ******************, съгласно изготвения и одобрен архитектурен проект на сградата е отразен като две помещения: изба с полезна площ от **,44 кв.м. и част от преграден общ коридор с полезна площ от 2,70 м.л. От разпита на вещото лице се установи, че строежът е реализиран с отклонения (макар и незначителни) от архитектурния проект, като помещението, отредено за изба е с полезна площ от 11,70 кв.м. с вход от общ коридор, а помещението, получено от преградения общ коридор представлява тъмно помещение с полезна площ от 3,47 кв.м., също с вход от общ коридор. Експертът е категоричен, че помещението, отредено за изба не е самостоятелен обект и е отредено за обслужващи дейности към жилищните обекти в сградата. Този си извод експертът основава на представения по делото архитектурен проект.

При тези данни е безспорно, че СГКК гр. Пазарджик е изготвила схема и е допуснала изменение в КККР, като е обособила самостоятелен обект с идентификатор ******************, състоящ се от две отделни помещения, в отклонение на предвидения в ЗУТ ред, без одобрен за целта архитектурен план от Главния архитект. Изготвените схеми, послужили за съставянето на акта за дарение № **9, н.д. № 120/20** г. не могат да бъдат придобивно основание, тъй като не са писмени доказателства, установяващи правото на собственост. Ето защо, съдът намира че процесният обект не е станал самостоятелен и отделен от жилищния етаж. Съдът намира, че частта от преградения общ коридор, който е заснет като самостоятелен обект заедно с избеното помещение, в отклонение на законовите норми, не е в обема на наследствената маса, като съгласно чл. 38, ал.3 от ЗС представлява обща част в жилищната сграда. На този извод води и представения и приет по делото архитектурен проект. Касае се за архитектурни елементи на сградата, които служат за общо ползване  и са принадлежност към всички самостоятелни обекти в нея. По тази причина правото на собственост върху тях има принудителен и акцесорен характер спрямо правото на собственост върху самостоятелните помещения, като законът не допуска делбата им, в който смисъл е чл. 38, ал.3 от Закона за собствеността.

Относно избеното помещение: От констативния нотариален акт №**, том.І, нот.дело №88/1982 г. се установява, че югозападното помещение от приземния етаж, е собственост на собственика на първия етаж, т.е. на наследодателя на страните. Според архитектурния проект, това помещение е отредено за изба. Това означава, че то е принадлежност към първия жилищен етаж. По тази причина това помещение следва да бъде предмет на делбата, заедно с този първи етаж, т.е. с основното жилищно помещение. Константна е съдебната практика, че когато според архитектурния проект избените помещения са изградени и функционално свързани с жилищните помещения, като принадлежност към тях, не представляват самостоятелни обекти. Без значение е дали обектът е подземен, полуподземен или надземен, след като според архитектурния проект е отреден за изба. Ето защо съдът не обсъжда подробно доводите на процесуалния представител на ответника, изложени в писмената му защита за характера на обекта като полуподземен, както го определя вещото лице, или надземен. 

По тези съображения съдът намира, че следва да допусне до делба само жилищния обект, ведно с югозападното помещение от приземния етаж, отредено според архитектурния проект за изба с реализирана полезна площ от 11,70 кв.м., като принадлежност към жилището.

Съдът намира, че идеалните части от дворното място не могат да бъдат самостоятелен предмет на делба, тъй като сами по себе си не могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка. Доколкото обаче посочената 1/8 идеална част от поземления имот с идентификатор ***** *** ****е предмет и на констативния нотариален акт по обстоятелствената проверка, легитимиращ наследодателя на страните като носител на правото на собственост, съдът намира че същата следва да бъде допусната до делба заедно с жилището, апартамент.

 

По изложените съображения Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА на основание чл.344 , ал.1 от ГПК да се извърши съдебна делба между Г.Д.П. *** с ЕГН: ********** и А. Д. П. *** ЕГН: ********** на следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор ******************, съгласно схема № **** от 16.05.20** г. на СГКК град Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени  със заповед № РД-18-39/17.0**012 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-**-188/30.04.20** г. на Началника на СГКК - Пазарджик с адрес на самостоятелния обект: гр.Панагюрище, п.к.4500, улица „ПБ” № **, ет.*, който обект се намира в сграда с идентификатор ***** *** ****.* на 3 (три) надземни етажа от 0 (нула) до 2 (две) включително, построена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ****, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, със застроена площ: 72 (седемдесет и два) кв.м., с прилежащи части: югозападното помещение от приземния етаж с площ: 11,70 кв.м. , отредено за изба според архитектурния проект, включено в и представляващо част от самостоятелен обект в сградата с идентификатор ****************** ,  ½ (една втора) идеална част от таванско помещение и ½ (една втора) идеална част от останалите общи части на сградата, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта: ******************, ***** *** ****.**, над обекта: ***** *** ****.**, който самостоятелен обект, съгласно доказателствения акт за собственост - нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот №**, том І, нот. дело № 88/1982 г., издаден от РС Панагюрище, представлява ПЪРВИ ЕТАЖ – АПАРТАМЕНТ от западното крило на жилищната сграда-близнак, застроена на 72 (седемдесет и два) кв.м., ведно с 1/8 (една осма) идеална част от поземления имот с идентификатор ***** *** ****, върху който е построена сградата, в която се намира самостоятелния обект, с площ на поземления имот: 479 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 метра, с номер по предходния план на град Панагюрище: ****, квартал ***, парцел: ІІ, при съседи на поземления имот: ***** *** ****, ***** *** ****,  ***** *** ****, ***** *** ****, ***** *** ****, ***** *** ****и ***** *** ****,

 при следните права на съделителите :

-      за Г.Д.П. – 4/5  (четири пети) идеални части

-      за А. Д. П. – 1/5 (една пета) идеална част.

 

ОТХВЪРЛЯ искането като самостоятелен предмет на делба да бъде допуснат обект с идентификатор ****************** по КККР, одобрен  със заповед № РД-18-39/17.0**012г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-**-188/30.04.20** г. на Началника на СГКК-Пазарджик с административен адрес гр.Панагюрище, п.к.4500, улица „ПБ” №**, ет.*, находящ се в сграда №*, разположена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ****, с предназначение на самостоятелен обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, с площ 19,68  кв.м., с прилежащи части: припадащите се идеални части от общите части на сградата, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – ***** *** ****.**, по обекта: няма, над обекта: ******************, стар идентификатор: няма, като сграда № * е на три етажа от 0 до 2 включително, като неоснователно.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизането му в сила, делото да се докладва с оглед продължаване на делбата във втората фаза.

 

                           

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: