Р Е Ш Е Н И Е

154

 

28.12.2017г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


    Номер                      Година                                           Град                                   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

2017

 

Четиринадесети декември

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                                                                       

ПАРАСКЕВА ЗЛАТАНОВА

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

386

 

съдия СТАТЕЛОВА

 

2017

 
 


                                        гр.д.№                       по описа за                   год.

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск за делба на недвижим имот, на основание чл. 34 от Закона за собствеността, във връзка с чл. 341 и следващи от ГПК.

В исковата си молба Д.М.Ш.,***, със съдебен адрес:*** - чрез адвокат Г.М. от Пазарджишка АК, срещу М.Д.Ф.,*** и М.М.В.,***, сочи, че ищецът и ответниците са съсобственици по давностно владение, суперфиция, строеж и наследство от покойните им наследодатели Д.М.Ш. и М.Д. Ш., на следния недвижим имот, с административен адрес: село П., община Панагюрище, ул.“Г.Б.“ № **, а именно: УПИ ХХVІІ-937, в кв. 68 по плана на с. П., с площ от 839 кв.м., ведно с находящата се в него масивна жилищна сграда на 43 кв.м., масивна сграда – лятна кухня с площ от 33 кв.м. и гараж на 31 кв.м., при съседи: УПИ ХХVІ-938 и УПИ ХІІІ-948.

В исковата молба се пояснява, че в масивната жилищна сграда на 43 кв.м ищецът Д.Ш. и ответницата М.М.В., в качеството им на наследници на М.Д. Ш. притежават по ¼ ид.ч. или общо ½ идеална част, а ответницата М.Д.Ф., в качеството й на наследница на Д.М.Ш., притежава останалата ½ идеална част, докато в масивната сграда – лятна кухня на 33 кв.м. и в масивния гараж на 31 кв.м., ищецът Ш. и ответницата М.В. притежават по ½ идеална част в качеството им на наследници на М.Д. Ш..

Д.М.Ш. моли съда да постанови решение, с което да бъде допусната и извършена съдебна делба на съсобствения с ответниците недвижим имот, при законните квоти за всеки от тях.

Моли да бъдат допуснати двама души свидетели при режим на довеждане, които ще установяват истинността на изложените в обстоятелствената част на исковата молба факти и обстоятелства.

Представя следните писмени доказателства в копие: Удостоверение за наследници изх. № 455 от 11.10.2016 г., издадено от Кметство с. П., общ. Панагюрище -за наследниците на Д.М.Ш.; Удостоверение изх. № 36 от 17.01.2000 г., издадено от Кметство с. П.; Декларация по чл. 52 от ЗПИМН изх. № 622 от 12.06.1993 г.; Строително разрешение № 9 от 26.06.1974 г.; Декларация, вх. № 7625.04.1974 г.; Строителен протокол № 8 от 26.06.1974 г.; строително разрешение № 5/27.4.1971 г.; Декларация № 59 от 13.01.1971 г.; Строителен протокол № 4 от 27.04.1971 г., Архитектурен проект от 04.02.1971 г.; Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307009001 от 25.04.2017 г., издадено от Община Панагюрище.

В законоустановения срок ответниците М.Д.Ф. и М.М.В. –и двете със съдебен адрес:***, чрез процесуалния си представител адвокат Т.К. от Пазарджишка АК, представят общ отговор на исковата молба, в който отговор сочат, че предявеният иск за делба е допустим и основателен, но исковата молба не отговаря на изискванията на чл. 127 от ГПК, тъй като и двете ответници твърдят, че подписът под исковата молба не принадлежи на ищеца Д.М.Ш., понеже у него липсва процесуална дееспособност, съгласно изискванията на чл. 28, ал.1 от ГПК. В писмения отговор се твърди, че ищецът Ш. преди няколко години е претърпял тежък мозъчен инсулт, не може да движи дясната си ръка въобще, не разбира какво му се говори и не може да говори, като получава епилептични припадъци вследствие на претърпения мозъчен инсулт.

Ответниците молят съда да бъде задължен ищецът Д.М.Ш., по реда на чл.176 от ГПК, да се яви лично в съдебно заседание и да даде обяснение на следните въпроси: 1. Подписал ли е ищецът исковата молба, след като му се предяви подписа върху исковата молба; 2. Знае ли за какво се води настоящото дело; 3. Подписвал ли е пълномощно на адвокат Г.М. и познава ли адвокат М.; 4. Ако е подписал такова пълномощно, къде го е подписал – в къщи или в кантората на адвокат М. и ако е подписал пълномощното в кантората на адвокат Г.М., то да даде обяснение къде се намира тази кантора и какво представлява.

В открито съдебно заседание редовно призован, ищeцът Д.М.Ш. не се явява. Вместо него се явяват процесуалните му представители - адвокат И.Ж. отП.ска адвокатска колегия и адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия.

М.Д.Ф. и ответницата М.М.В., редовно призовани, не се явяват. Вместо тях се явява процесуалният им представител адвокат Т.К. от Пазарджишка АК.

По делото са разпитани свидетелите М.П.Ш. и Н.Г..

Видно от приложеното по делото Удостоверение за наследници №455/11.10.2016г., издадено от Кметство село П., община Панагюрище, общият наследодател Д.М.Ш. е починал на 28.10.1978г., като е оставил за свои наследнициответницата М.Д.Ф.- внучка, дъщеря на покойната му дъщеря М. Д. М., ищецът Д.М.Ш.- внук и ответницата М.М.В.- внучка- и двамата като деца на покойния му син М.Д. Ш..

 От представеното по делото Удостоверение № 36/17.01.2000г., издадено от Кметство село П., процесният имот е вписан в разписните книги по плана на село П. като парцел ХХVІІ- 937, в кв. 68 по плана, представлява дворно място с площ от 839 кв.м. и в него са застроени масивна жилищна сграда на дървен гредоред с площ от 48 кв.м., масивен гараж с площ от 30 кв.м., масивна лятна кухня на 32 кв.м. и паянтова плевня на 53 кв.м.

От приложената по делото Декларация по смисъла на чл. 52 от ЗПНИМ (отм.) и §189, ал.2 от ПП ЗПИНМ (отм.), покойният наследодател на страните е дал съгласие на сина си М.Д. Ш. да построи лятна кухня с баня в процесното дворно място.

От Строително разрешение № 9, приложено по делото се констатира, че именно на М.Д. Ш. – покойният баща на ищеца Ш. и ответницата В., е дадено разрешение да построи лятна кухня на 18 кв.м. Този факт се установява и от приложената по делото декларация с обяснителна записка от М.Д. Ш. и Строителен протокол № 8 издаден от Селски общински народен съвет П. -за определяне на строителна линия и ниво.

От приложените по делото Строително разрешение № 5/27.04.1971 г., Декларация на М.Д. Ш., ведно с Обяснителна записка и Строителен протокол № 4 от 27.04.1971 г. се констатира, че в дворното място на своите родители М.Д. Ш. е застроил гараж на 18 кв.м.

От приложеното по делото Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6307009001 от 25.04.2017 г., издадено от Община Панагюрище, се констатира, че процесният недвижим имот е с обща данъчна оценка в размер на 8 799,80 лв.

По делото е приета и неоспорена от страните съдебно-психиатрична експертиза, съгласно която ищецът Д.М.Ш. страда от Постконтузионен синдром. Частична амнестична афазия. Състояние след ЧМТ. Състояние след операция по повод епидорален хематом в дясна париетална област. Епилепсия грандмал. Посттравматична хидроцефалия. Установява се, че Д.М.Ш. има запазена способност да разбира свойството и значението на своите постъпки и същият е упълномощил адвокат Г.М. в дома си, като вещото лице сочи, че у ищеца няма психотичност, тежък упадък на личността, като обикновено при подсказване на началната буква или сричка, ищецът може да си спомни необходимата дума.

Разпитана в открито съдебно заседание свидетелката М.П.Ш., чиито показания съдът цени изцяло, тъй като същата е съсед на процесния недвижим имот, установява, че живее срещу недвижимия имот на страните по делото от ****година насам. Сочи, че двуетажната жилищна сграда е построена преди това, но пристройката и гаража са застроени от покойния син на наследодателя Д.Ш. – М.Ш.. От показанията й се констатира, че преди известен период от време е направен ремонт, както на жилищната сграда, така и на пристройката и оградата, като е съществувал стар навес, който е бил срутен и е иззидана оградата на целия недвижим имот. Описва как изглежда двуетажната жилищна сграда. Изяснява, че през **** г. родителите на ищеца и ответницата М.В. са починали при катастрофа, а след смъртта им, както и след смъртта на баба им и дядо им, в жилището са останали да живеят ищецът Д.Ш. и ответницата М.В., която по-късно се омъжила и понастоящем живее в гр.П.. Свидетелката сочи, че ответницата М.Ф. не ходи в недвижимия имот, защото имат неразбирателства с ищеца Д.Ш. и неговата съпруга.

По делото е разпитан свидетеля Н.Г., чиито показания съдът цени изцяло, тъй като същите отговарят на установените факти и обстоятелства по делото. Свидетелят Гугов изяснява, че жилищната сграда се състои от два етажа, като в първия етаж има две стаи и на втория етаж има две стаи,  но няма санитарни възли на етажите. Сочи, че веднага след смъртта на М.и М.Ш., първият етаж е станал почти необитаем и къщата е започнала да се руши, докато преди 10 години ищецът Д.Ш., заедно със съпругата си М. Шопова, са направили ремонт на къщата, възстановили са оградата, поправили са покрива на сградата и оградата е впечатляващо съоръжение от ковано желязо, плочки и масивна дървена порта. Свидетелят изяснява, че ответницата М.Ф. ***, а е била омъжена в гр. Пирдоп, като понастоящем живее в бащината си къща в с. П., но не посещава процесния недвижим имот.

От събраните по делото писмени доказателства се констатира по безспорен начин, че страните по делото са наследници на Д.М.Ш., бивш жител ***, починал на 28.10.1978 г. Установи се, че процесният недвижим имот представлява УПИ ХХVІІ-937, в кв. 68 по плана на с. П., общ. Панагюрище, с площ от 839 кв.м., ведно с находящата се в него масивна жилищна сграда на 43 кв.м., масивна сграда – лятна кухня, с площ от 33 кв.м. и гараж на 31 кв.м., при съседи: УПИ ХХVІ-938 и УПИ ХІІІ-948.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи, че след смъртта на родителите на ищеца Ш. и ответницата В. имотът е станал изцяло собственост на техните баба и дядо – Д. и М.Ш., като в имота е останал да живее само ищецът Д.Ш., тъй като ответницата М.В. се е омъжила и заживяла в гр.П.. Установи се също, че ответницата М.Ф. не посещава често недвижимия имот, в който ищецът Д.Ш. е извършил основен ремонт на къщата, изграждане на нова ограда и поправка на покрива на жилищната сграда.

Съдът счита, че следва да бъде уважен предявения иск за делба като бъде допуснат до делба процесния недвижим имот, представляващ УПИ ХХVІІ-937, в кв. 68 по плана на с. П., общ. Панагюрище, с площ от 839 кв.м., ведно с находящата се в него масивна жилищна сграда на 43 кв.м., масивна сграда – лятна кухня, с площ от 33 кв.м. и гараж на 31 кв.м., при съседи: УПИ ХХVІ-938 и УПИ ХІІІ-948, при квоти: ½ идеална част за ответницата М.Д.Ф., ¼ идеална част за ищеца Д.М.Ш. и ¼ идеална част за ответницата М.М.В..

Така мотивиран, на основание чл. 341 от ГПК, във връзка с чл. 34 от Закона за собствеността, Панагюрския районен съд

 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА да бъде извършена съдебна делба на следния недвижим имот, а именно: Дворно място, за което е отреден УПИ ХХVІІ-937, в кв. 68 по плана на с. П., общ. Панагюрище, с площ от 839 кв.м., ведно с построената в него масивна жилищна сграда на 43 кв.м., масивна сграда – лятна кухня, с площ от 33 кв.м. и гараж на 31 кв.м., при съседи: УПИ ХХVІ-938 и УПИ ХІІІ-948, при квоти: ½ (една втора) идеална част за М.Д.Ф., с ЕГН- **********,***, ¼ (една четвърт) идеална част за Д.М.Ш., с ЕГН- **********,*** и ¼ (една четвърт) идеална част за М.М.В., с ЕГН -**********,***.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: