Р Е Ш Е Н И Е

156

 

29.12.2017г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Деветнадесети октомври

 

2017

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                  

ПАРАСКЕВА ЗЛАТАНОВА

 
 

Секретар                                                         

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

203

 

2017

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск по смисъла на чл. 439, ал.1 от ГПК.

В исковата си молба Е.Е.Х.,***, със съдебен адрес:*** - чрез адвокат Т.В. от Пазарджишка адвокатска колегия, срещу «А.з.с.н.в. ЕАД, със седалище и адрес на управление:***, офис-сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, представляван от Н.Т.С. и М.Д.Д., сочи, че ответното дружество е образувало срещу ищцата изпълнително дело № 131/2015 г. по описа на ЧСИ Петко Мачкърски, с рег. № 881 и район на действие Окръжен съд Смолян, въз основа на изпълнителен лист, издаден по Ч.гр.д. № 1158/2014 г. по описа на Районен съд – Смолян, за сумата от 1 231,89 лв., която сума представлява сбор от главница в размер на 560,83 лв., договорна лихва за периода 11.05.2009 г. до 25.01.2010 г. в размер на 348,17 лв., мораторна лихва за периода от 12.08.2010 г. до 01.12.2014 г., в размер на 422,89 лв. и ведно със законната лихва върху главницата от 560,83 лв., считано от 01.12.2014 г. до окончателно изплащане на вземането.

Ищцата твърди, че не е депозирала възражение по реда на чл. 414 от ГПК срещу издадената заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 1158/2014 г. по описа на Ройонен съд- Смолян. Твърди обаче, че поради настъпване на погасителната давност, не дължи заплащането на претендираната сума, тъй като съгласно чл. 120 от ЗЗД давността не се прилага служебно, а единственият процесуален ред за защита правата на ищцата Х. е настоящото гражданско дело.

В предявената искова молба се сочи, че принудителното изпълнение е насочено срещу длъжника, явяващ се ищец по настоящото гражданско дело, въз основа на несъдебно изпълнително основание по смисъла на чл. 410 от ГПК, поради което изпълняемото право не е установено със силата на присъдено нещо и ищцата може да го оспорва с всички възражения, които би могла да противопостави на осъдителния иск на дружеството-ответник по настоящото гражданско дело.

Е.Х. твърди, че спрямо нея е изтекла погасителната давност по смисъла на чл. 110 от ЗЗД след образуване на ч.гр.д. № 1158/2014 г. по описа на Районен съд Смолян и издаването на изпълнителния лист. Според ищцата, съгласно Тълкувателно решение № 2/2013 г., постановено на 26.06.2015 г. от Общо събрание на гражданската и търговска колегии на ВКС, подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение не прекъсва давността, а същата се прекъсва едва с предявяването на иск за установяване на вземането, който има обратно действие в случай, че е спазен срокът по чл. 415 от ГПК, но ако искът не е предявен, то давността не се счита за прекъсната. Ищцата твърди, че такъв иск не е предявен, поради което и давността не е прекъсната с образуването на Ч.гр.д. № 1158/2014 г. по описа на Районен съд – Смолян и издаването на изпълнителен лист за претендираните суми по описаното дело. Е.Х. твърди, че константна е съдебната практика, според която при образувано или висящо изпълнително дело, давността продължава да тече. Тя е продължила да тече и след образуване на изп.дело № 131/2015 г. по описа на ЧСИ Петко Мачкърски, понеже не са изпълнителни  действия и не прекъсват давността образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др., назначаването на експертиза за определяне на непогасения остатък от дълга, извършването на разпределение, плащането въз основа на влязлото в сила разпределение и др. Според ищцата, по изпълнително дело № 131/2015 г. по описа на ЧСИ Петко Мачкърски, първото действие по принудително изпълнение, годно да прекъсне давността, е наложен запор на банкови сметки от 16.11.2016 г., като към момента на налагане на запора  върху банкови сметки, вече е настъпила погасителна давност по вземането на основание чл. 110 от ЗЗД. Ищцата сочи, че 5-годишната давност по процесния договор за заем е изтекла на 25.01.2015 г, т.е. след образуване на Ч.гр.д. № 1158/2014 г. по описа на Районен съд – Смолян и влизане в сила на заповедта за изпълнение, както и след издаване на изпълнителния лист.  Е.Е.Х. твърди, че задълженията й се явяват недължими по изп.дело № 131/2015 г. по описа на ЧСИ Петко Мачкърски, като погасени по давност.

Ищцата Е.Е.Х. моли съда да постанови решение, с което  на основание чл. 439, във връзка с чл. 124 от ГПК, да приеме за установено по отношение на «А.з.с.н.в. ЕАД, че ищцата не дължи сумата от 1 231,89 лв. по изпълнителен лист, издаден по Ч.гр.дело № 1158/2014 г. по описа на Районен съд – Смолян, която сума представлява задължение по изпълнително дело № 131 от 2015 г. по описа на ЧСИ Петко Мачкърски № 881, с район на действие Окръжен съд – Смолян, поради погасяване на задължението по давност,  на основание чл. 110 от ЗЗД.

Моли да бъде изискано и приложено по делото ч.гр.дело № 1158/2014 г. по описа на Районен съд – Смолян.

Моли да бъде изискан и приложен по делото заверен препис от изпълнително дело № 131/2015 г. по описа на ЧСИ Петко Мачкърски № 881, с район на действие Окръжен съд – Смолян.

Претендира сторените съдебно-деловодни разноски.

Представя следните писмени доказателства в копие: Искане/договор за заем „Креди хоум“ № 1051-125622 от 08.05.2009 г.; Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 08.12.2014 г. по ч.гр.дело № 1158/2014 г. по описа на Районен съд – Смолян; Покана за доброволно изпълнение изх. № 2142 от 16.02.2015 г. на ЧСИ № 881 – Петко Мачкърски; Изпълнителен лист от 09.01.2015 г.; Уведомително писмо изх. № 275145 от 16.11.2015 г. на Банка „ДСК“ ЕАД; Удостоверение за настоящ адрес с изх. № 294/16.11.2016 г. на Община Панагюрище.

          В законоустановения срок „А.з.с.н.в.“ ЕАД представят писмен отговор на исковата молба, в който сочат, че искът е недопустим, поради липса на правен интерес от страна на ищцата. Дружеството-ответник сочат, че искът е неоснователен и недоказан, и молят същият да бъде отхвърлен, тъй като заповедното производство е образувано в Районен съд– Смолян на 01.12.2014 г., а изпълнителният лист е издаден на 09.01.2015 г. по Ч.гр.д. № 1158 от 2015 г. Според ответното дружество, несъстоятелно е твърдението на ищцата, че давността на вземането е изтекла след образуването на заповедното производство, поради това, че не е предявен иск за установяване на вземането. Ответниците твърдят, че след като по ч.гр.дело № 1158 от 2015 г. на Районен съд – Смолян не се установява подадено възражение от страна на Х. срещу издадената заповед за изпълнение, няма как да се развие производство по чл. 422 от ГПК. В т. 10 от Тълкувателно решение № 2/2013 г. на ВКС са изброени изчерпателно принудителните действия, които прекъсват давността по изпълнителното дело, а именно: налагане на възбрана или запор; присъединяване на кредитор; възлагане на вземане за събиране или вместо плащане; извършване на опис и оценка на вещ; назначаване на пазач и др. Изпълнителното дело, според ответниците, е образувано на 11.02.2015 г., като на 12.10.2015 г. дружеството-ответник са поискали налагане на запори на ищцата в четири банки – „ДСК“ЕАД, „ОББ“ АД, „УниКредит Булбанк“ АД и „АССЕТ БАНК“ ЕАД, като същите са наложени на 16.11.2015 г., а не както твърди ищцата – на 16.11.2016 г., с което давността е прекъсната на основание чл. 116, б. „в“ от ЗЗД. Ответниците твърдят, че е несъстоятелно възражението на ищцата, че е изтекла петгодишна погасителна давност на 21.01.2015 г. Според ответното дружество, видно от заявлението за издаване на изпълнителен лист, на основание чл. 410 от ГПК, същото е постъпило в регистратурата на Районен съд – Смолян на 01.12.2014 г., т.е. преди 25.01.2015 г. Ответното дружество твърдят още, че няма как да изтече 5-годишната давност на 25.01.2015 г., т.е. след образуване на ч.гр.д. № 131/2014 г. по описа на Районен съд  - Смолян и влизане в сила на заповедта за изпълнение, както и след издаване на изпълнителния лист на 09.01.2015 г. Сочат също, че от издаването на изпълнителния лист започва да тече нова 5-годишна давност, като ако в този период взискателят не предприеме действия по принудителното събиране на вземането си, има възможност Е.Х. да подаде настоящия иск.

Според ответниците, последното изпълнително действие по това изпълнително дело е извършено на 05.01.2017 г. и се изразява в налагане на възбрана върху имот на Х., с което отново е прекъсната давността.

„А.з.с.н.в.“ЕАД сочат, че задълженията на Е.Е.Х. не са погасени по давност, поради което молят да бъде отхвърлен иска, като неоснователен и недоказан.

Не възразяват да се приеме искането/договор за заем и приложените заедно с него писмени доказателства.

Молят да бъде изискано и приложено ч.гр.д. № 1158/2014 г. по описа на Ройонен съд – Смолян, както и заверен препис от изпълнително дело № 131/2015 г. по описа на ЧСИ № 881- Петко Мачкърски.

Прилагат следните писмени доказателства в копие: Молба вх. № 02019 от 11.02.2015 г. по изпълнително дело № 20158810400131; Молба вх. № 13977 от 12.10.2015 г.; Валиден застрахователен сертификат от 11.05.2009 г.; Покана за доброволно изпълнение изх. № 2142 от 16.02.2015 г.;  Разписка от 13.03.2015 г. за връчване на ПДИ на Е.Е.Х.; Молба вх. № 21079 от 05.12.2016 г. по изпълнително дело № 20158810400131; Искане за вписване на възбрана изх. № 5/3.01.2017 г. по изпълнително дело № 20158810400131.

В съдебно заседание - редовно призована – ищцата Е.Е.Х., не се явява. Не се явява и процесуалния й  представител адвокат Т.В. от Пазарджишка адвокатска колегия.

За ответното дружество – „Агенция за събиране на вземанията“ ЕАД, редовно призовани, не се явява представител на дружеството. Изпращат молба.

От представеното по делото Искане/договор за заем Credi Home № 1051-125622 от 08.05.2009 г. се констатира, че Е.Х. е поискала отпускането на кредит в размер на 700,00 лв., който е следвало да бъде погасен за 37 седмици, при седмична погасителна вноска в размер на 33,00 лв. с цел смяна на дограма. Посочила е, че заема длъжността Д в „Такси 1+“ ЕООД, със седалище и адрес на управление- гр. Смолян.

От приложената по делото Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 636/08.12.2014 г., постановена по гр. д. № 2145440101158 по описа на Районен съд – Смолян, се установява, че е разпоредено Е.  Е.Х. да заплати на ответното дружество общо сумата от 1 231,89 лв., от които главница в размер на 560,83 лв.; договорна лихва за периода от 11.05.2009 г. до 25.01.2010 г. в размер на 248,17 лв.; мораторна лихва за периода от 12.08.2009 г. до 01.12.2014 г. в размер на 422,89 лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 01.12.2014 г. до окончателно изплащане на заявлението, както и сумата от 225,00 лв., представляваща разноски по делото.

От приложения по делото Изпълнителен лист, издаден на 09.01.2015 г. от Районен съд – Смолян се установява, че срещу издадената заповед за изпълнение на парично задължение не е депозирано възражение и въз основа на заповедта е издаден този изпълнителен лист.

Видно от приложения по делото валиден застрахователен сертификат от 11.05.2009 г. е, че Е.Е.Х. е получила погасителен план към сключения договор за заем в размер на 700,00 лв., като е уведомена, че следва да заплаща вноските на своя кредитен консултант или в офиса, в който е получила заема.

Съгласно приложената по делото Покана за доброволно изпълнение изх. № 2142/16.02.2015 г. на Частен съдебен изпълнител № 881 – Петко Мачкърски, се констатира, че на ищцата Е.Х. е изпратена покана за доброволно изпълнеине на задължение в общ размер на 2 140,73 лв. Констатира се, че тази покана за доброволно изпъленине е връчена на Х. на 13.03.2015 г.

Съгласно приложеното като част от доказателствения материал по делото изпълнително дело №  20158810400131 по описа на ЧСИ № 881 – Петко Мачкърски, с район на действие Окръжен съд – Смолян, се установява, че ЧСИ е осъществил справка по лице за ищцата Е.Е.Х. от Службата по вписванията гр. Смолян и гр. Чепеларе, както и за нейните свързани лица -А С Х– съпруг, Е Д Д – баща и след извършено надлежно проучване, до Служба по вписванията гр. Смолян е отправено искане за вписване на възбрана изх. № 5/03.01.2017 г., надлежно вписано като Акт № 6, том І, вх. рег. № 12/05.01.2017 г. по описа на тази служба.

По делото се установява, че на  22.01.2017 г. ищцата Х. е получила призовка за принудително изпълнение, с която е уведомена, че е наложена възбрана върху следния нейн недвижим имот, а именно: ½ ид. ч. от самостоятелен обект в сграда, с идентификатор ***** *** *** * **по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, представляващ апартамент с площ от 62,45 кв. м. с административен адрес: ***, при съответни съседи, с предназначение жилищна сграда – многофамилна, построена в поземлен имот с идентификатор ***** *** ***, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно застрояване – ниско застрояване до 10 м., ведно с ½ ид. ч. от прилежащо избено помещение № 38, с полезна площ от 5.26 кв.м. и ведно с 2,15% ид. ч. от правото на собственост върху сградата и правото на строеж върху поземления имот. Със същата покана ищцата Х. е уведомена, че е наложен запор на всичките й банкови сметки в съответно изброени банки.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че ищцата Е.Х. е получила кредит в размер на 700,00 лв., въз основа на договор за кредит, сключен на 08.05.2009 г., който е следвало да бъде погасен в рамките на 37 седмици, след получаването на кредита. Установи се, че Х. не е погасила кредита си, което е принудило ответното дружество да предяви заявлеине за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК и по него е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 от ГПК № 636/08.12.2014 г.

От приложения по делото изпълнителен лист, издаден на 09.01.2015 г. се констатира, че Е.Х. не е възразила срещу заповедта, а този изпълнителен лист от своя страна, е станал основание за образуване на изпълнително дело № 20158810400131 по описа на ЧСИ № 881 – Петко Мачкърски, с район на действие Окръжен съд – Смолян. По делото не се събраха никакви доказателства ищцата Х. да е възразила в законоустановения срок на издадената заповед за изпълнение. Не се събраха никакви доказателства и в насока, че заявлението, въз основа на което е издадена тази заповед за изпълнение, е било подадено от ответното дружество след изтичане на законовата петгодишна давност, а оттам и- прилагането на нормата на чл. 120 от ЗЗД.

 Съдът счита, че следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан предявеният от Е.Е.Х. срещу «А.з.с.н.в. ЕАД установителен иск по реда на чл. 439, ал. 1 от ГПК, като следва да се приеме за установено, че Е.Х. дължи сумата от 1 231,89 лв. по изпълнителен лист, издаден по Ч.гр.дело № 1158/2014 г. по описа на Районен съд – Смолян, която сума представлява задължение по изпълнително дело № 131 от 2015 г. по описа на ЧСИ Петко Мачкърски № 881, с район на действие Окръжен съд – Смолян.

Така мотивиран и на основание чл.124, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 439, ал. 1 от ГПК, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан предявеният от Е.Е.Х., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:*** - чрез адвокат Т.В. от Пазарджишка адвокатска колегия, срещу «А.з.с.н.в. ЕАД, с ЕИК- 203670940, със седалище и адрес на управление:***, офис-сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, представляван от Н.Т.С. и М.Д.Д., иск за установяване, че Е.Е.Х. не дължи на «А.з.с.н.в. ЕАД, с ЕИК- 203670940, със седалище и адрес на управление:***, офис-сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, представляван от Н.Т.С. и М.Д.Д., заплащането на сума в общ размер на 1 231,89 лв.(хиляда двеста тридесет и един лева и осемдесет и девет стотинки) по изпълнителен лист, издаден по Ч.гр.дело № 1158/2014 г. по описа на Районен съд – Смолян, която сума представлява задължение по изпълнително дело № 131 от 2015 г. по описа на ЧСИ Петко Мачкърски № 881, с район на действие Окръжен съд – Смолян.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: