Р Е Ш Е Н И Е

158

 

29.12.2017г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Тридесети ноември

 

2017

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                  

ПАРАСКЕВА ЗЛАТАНОВА

 
 

Секретар                                                         

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

64

 

2017

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл.422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 240 и чл.86 от ЗЗД, във връзка с чл.3, чл.4 и следващи от Закона за потребителския кредит.

В исковата си молба „А.з.с.н.в.“ ЕАД, със седалище и адрес на управление:***, офис-сграда ***, ет.*, офис *, чрез юрисконсулт К.Г.Г., със съдебен адрес:***, офис *, срещу Т.К.Л.,*** се сочи, че на 09.12.2014 г. между „Микро Кредит“ АД и ответницата е сключен договор за заем CrediHome+ № ***за сумата от 2 200,00 лв., като с подписване на Общите условия, Л. е декларирала, че се съгласява да заплати еднократна административна такса за оценка на иска в размер на 110,00 лв., поради което е получила сума в размер на 2 090,00 лв., която се е задължила да върне в сроковете и при условията на договора и приложимите Общи условия. Сочи се, че на основание попълнен и подписан от заемополучателя формуляр, са й предоставени допълнителни услуги от пакет преференциално обслужване, като за допълнителните услуги при подписване на договора се е задължила да заплати сума в размер на 232,32 лв., като й е предоставена възможността да заплати тази сума на 12 равни месечни вноски, всяка от 19,36 лв., като се е задължила и да сключи застраховка „Защита“ към застрахователна компания „Уника живот“ АД и да върне застрахователна премия в размер на 145,20 лв., платима до 20.01.2015 г.В исковата молба се сочи, че общата сума на застрахователната премия е в размер на 1 742,40 лв. и покрива различни застрахователни рискове. Ищците твърдят, че на 10.07.2015 г. е подписано Приложение № 1 към рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания (цесия) от 16.02.2015 г., при което са прехвърлени всички договори и привилегии на дружеството-ищец. Ищците твърдят, че ответницата не е платила изцяло дължимия паричен заем на дружеството, като към момента на предявяване на исковата молба е погасена само сума в общ размер на 860,00 лв., с която са погасени 321,68 лв.- главница, 109,22 лв.- договорна лихва, 38,72 лв.- допълнителни услуги, 290,40 лв.- застрахователна премия и лихва за забава по договор за заем в размер на 100,00 лв.

„А.з.с.н.в.“ ЕАД молят съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на Т.К.Л., че същата дължи на дружеството-ищец заплащане на сума в общ размер на 3 965,82 лв., от които: главница в размер на 1 878,32 лв., договорна лихва в размер на 276,18 лв.; застрахователна премия по договор за допълнителни услуги в размер на 1 452,00 лв.; 193,60 лв. сума за допълнителни услуги по договор за допълнителни услуги, ведно със законната лихва върху главницата от 1 878,32 лв., считано от 01.09.2016 г. до окончателното й изплащане, както и лихва за забава в размер на 50,65 лв. за периода 22.12.2015 г. до 31.08.2016 г., както и лихва за забава по договор за допълнителни услуги в размер на 112,07 лв., считано от 21.03.2015 г. до 31.08.2016 г.

Молят да бъде изискано и приложено по делото Ч.гр.д. № 540/2016 по описа на Панагюрския районен съд.

Молят да бъде допусната и назначена съдебно-счетоводна експертиза, при която вещото лице , след като се запознае с материалите по делото, както и с документите, съхранявани в счетоводството на ищеца, да отговори на въпросите: Какъв е остатъкът от задължението на ответницата Л. по договор за заем и договор за допълнителни услуги от 09.12.2014 г.; Какъв следва да е размерът на лихвата, който Л. дължи вследствие на забавено плащане по цитираните договори.

Претендират сторените съдебно-деловодни разноски.

Представят следните писмени доказателства в копие:  Договор за заем CrediHome+ № ***от 9.12.2014 г.; Погасителен план към договор за заем; Договор за допълнителни услуги CrediHome+ № ***от 09.12.2014 г.; Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания от 16.01.2015 г.; Потвърждение за сключена цесия на основание чл. 99, ал.3 от ЗЗД; Уведомително писмо от 13.07.2015 г.; Известие за доставяне от 11.07.2015 г.

В законоустановения срок ответницата Т.К.Л. представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че са заведени искове за неизпълнение на три отделни договора – договор за кредит, договор за допълнителни услуги и договор за застраховка „Защита“. Ответницата оспорва самия договор за цесия, тъй като счита, че липсва индивидуализация на прехвърленото вземане, като е представен само рамков договор, за който се твърди, че индивидуализира вземанията чрез приложение към договора. Твърди, че представеното приложение е неясно, нечетливо и със заличено съдържание, като се извличат данни само за конкретния договор за заем. Ответницата Л. сочи, че потвърждението за цесия е бланково, без дата и от него не може да се извлече информация за кой договор за цесия става дума, като този договор за цесия не е съобщен на длъжницата, понеже подписът под известието за доставяне не е на Т.Л..

Ответницата изрично оспорва истинността на представената обратна разписка. Л. оспорва осчетоводяването на плащанията, възразява срещу исковете за лихви, тъй като лихва се дължи само ако е изрично уговорена писмено, а в договора за заем липсва размер на уговорената лихва, основание на което се начислява и период, за който се претендира. Твърди, че не се дължи претендираното вземане въобще, поради което няма необходимост от допускане на съдебно-счетоводна експертиза. Твърди, че съдът служебно следва да се  произнесе по неравноправните клаузи в договора за кредит, като твърди също, че договорът за кредит е недействителен поради нарушение на чл.10, ал.1 от Закона за потребителския кредит, където изрично е изложено изискването размерът на шрифта на договора да е не по малък от „12“.

Моли да бъде отхвърлена изцяло предявената искова молба, като недопустима и неоснователна.

На основание чл. 183 от ГПК моли да бъде задължено дружеството-ищец да представи за справка оригиналите на приложените към исковата молба доказателства.

Моли да не бъде допускано представянето на допълнителни документи, освен представените с исковата молба.

В открито съдебно заседание – редовно призовани, дружеството-ищец «А.з.с.н.в. ЕАД се представляват от юрисконсулт М. М.Р..

Ответницата Т.К.Л., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява процесуалният й представител адвокат П.М. от Пазарджишка адвокатска колегия.

По делото е приложено Искане за заем CrediHome № ***от 08.12.2014 г., в което ответницата Т.Л. е посочила, че работи като продавач-консултант в „МИМ 78“ ЕООД гр. Несебър, като е посочила трудово възнаграждение в размер на 480,00 лв.

Видно от приложения по делото Договор за заем CrediHome+ № ***от 09.12.2014 г. е, че Л. е получила от „Микро кредит“ АД сумата от 2 200,00 лв., която е следвало да погаси на 12 месечни вноски в размер на 215,45 лв. всяка една, като първата сума е станала изискуема на 20.01.2015 г., а общият размер за погасяване на кредита възлиза на сумата от 2 585,40 лв.

По делото са приложени и Общи условия към договора, както и погасителен план към договора, от който е видно, че предоставената сума в размер на 2 090,00 лв. е получена от Л. на 09.12.2014 г.

Съгласно приложения по делото Договор за допълнителни услуги към заем CrediHome+ № ***от 09.12.2014 г., Л. е сключила кредит с пакет преференциално обслужване, като вноската за това е 19,36 лв. и включва застраховка и са изброени правата и задълженията на страните. Л. се е съгласила, че при забава от 4 седмични вноски или 2 месечни вноски по този договор, или при предсрочна изискуемост на заема, „Микро кредит“ АД имат право да прекратят договора едностранно, като Л. ще дължи неустойка в размер на оставащите дължими вноски за допълнителни услуги и/или застраховка до края на срока на договора за кредит.

Видно от приложения по делото Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания (цесия), сключен на 16.01.2015 г., заемодателят на ответницата Л. – „Микро кредит“АД, в качеството им на цедент са прехвърлили на дружеството-ищец „А.з.с.н.в.“ ООД, в качеството им на цесионер, вземания, които произтичат от договори за заем за предлаганите кредитни продукти, които са дължими на цедента от неизправни длъжници. Съгласно извлечението към този договор, задължението на Т.К.Л., което е цедирано на ищцовото дружество, е вписано под № 79 и възлиза на 3 800,10 лв. към дата 12.03.2015 г., когато е внесена последната сума за погасяването му.

Видно от приложеното по делото Уведомително писмо изх. № УПЦ-П-МКР/1161-10088025, Т.К.Л. е уведомена, че към 13.07.2015 г. задължението по отпуснатия от „Микро кредит“ АД кредит е прехвърлен н. „А.з.с.н.в.“ ООД и възлиза на сумата от 3 831,04 лв., като същото включва начислена лихва за просрочие.

От представеното по делото известие за доставяне от 11.07.2015 г. се констатира, че Т.Л. е получила това уведомление.

По делото е прието и неоспорено от страните заключение на съдебно-счетоводната експертиза, от което се установява, че при проверка в „Микро кредит“ АД вещото лице е констатирало, че ответницата е направила две погасителни вноски в размер на 380,01 лв., като първата е на 17.02.2015 г., а втората - на 10.03.2015 г. Друго плащане Л. е направила на 21.12.2015 г. и то е в размер на 100,00 лв. От заключението се констатира, че на 16.01.2015 г. е осъществена продажба (цесия) на вземането в полза на дружестовто-ищец, като към датата на предявяване на исковата молба от тяхна страна, Л. не е погасила главница в размер на 1 878,32 лв., договорна лихва в размер на 276,18 лв. и допълнителни услуги в размер на 193,60 лв., заедно със застрахователна премия в размер на 1 452,00 лв. Съгласно заключението на вещото лице, общата непогасена сума по договора за отпуснат кредит, ведно с договорена лихва, допълнителни услуги и застрахователна премия, възлиза на 3 800,10 лв. Вещото лице сочи в заключението си още, че законната лихва върху главницата в размер на 1 878,32 лв., за периода от 21.03.2015 г. до датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда – 31.08.2016 г., възлиза на 150,65 лв., а след погасяване на плащане в размер на 100,00 лв., остава лихва в размер на 50,65 лв. От друга страна, законната лихва върху допълнителните услуги и застрахователната премия в размер на 1 645,60 лв., изчислена за същия период възлиза на 115,07 лв., като е изчислена от датата на падежа на всяка една вноска, до 31.08.2016 г. Общият размер на вземането, което дружеството-ищец имат спрямо ответницата Л., посочено от вещото лице, е в размер на 3 965,82 лв.

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че по искане за заем от 08.12.2014 г. на ответницата Л. е отпуснат кредит на 09.12.2014 г. в общ размер на 2 200,00 лв., който е следвало да бъде погасен на 12 месечни вноски всяка от 215,45 лв., като съгласно приложения към договора за кредит погасителен план, погасяването е следвало да започне на 20.01.2015 г. и да приключи на 20.12.2015 г. Установи се също, че с договор за допълнителни услуги към договора за кредит, Л. се е задължила да заплати още 12 вноски от 19,36 лв., както и застраховка съгласно застрахователна полица за застраховка „Защита“ CrediHome+ № ***от 09.12.2014 г. Съгласно приложения по делото рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания, дружеството „Микрокредит“ АД е отпуснало кредит на ответницата, цедирали са вземането на дружеството-ищец, които имат спрямо ответницата Л., вземане в размер на сумата от 3 800,10 лв. към 12.03.2015 г.

По делото не се събраха доказателства, че ответницата Т.Л. не е получила Уведомително писмо изх. № УПЦ-П-МКР/1161-10088025, което й е връчено на 11.07.2015 г., съгласно приложеното известие за доставяне.

От приетото и неоспорено по делото заключение на съдебно-счетоводната експертиза, безспорно се установи, че общият размер на задължението на ответницата Л., включващо главница, договорена лихва, заплащане на допълнителни услуги, застрахователна премия и законна лихва върху вземането, възлиза на сумата от 3 965,82 лв., което се формира въз основа на главница в размер на 1878,32 лв., договорна лихва в размер на 109,22 лв., допълнителни услуги в размер на 193,60 лв., застрахователна премия в размер на 1 452,00 лв., като общата непогасена сума по договора, без дължимите лихви, възлиза на 3 800,10 лв., а останалите суми се формират като законна лихва върху главницата и допълнителните услуги и застрахователната премия за периода от 21.03.2015 г. – датата на прехвърляне на вземането на дружеството-ищец до 31.08.2016 г. – датата на предявяване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, от страна н. „А.з.с.н.в.“ ЕАД.

Съдът счита предявеният от „А.з.с.н.в.” ЕАД срещу Т.К.Л. установителен иск за основателен и доказан, и същият следва да бъде уважен в цялост, като бъде признато за установено, че ответницата дължи заплащането на сумата от 3 965,82 лв., от които: главница в размер на 1 878,32 лв., договорна лихва в размер на 276,18 лв.; застрахователна премия по договор за допълнителни услуги в размер на 1 452,00 лв.; 193,60 лв. сума за допълнителни услуги по договор за допълнителни услуги, ведно със законната лихва върху главницата от 1 878,32 лв., считано от 01.09.2016 г. до окончателното й изплащане, както и лихва за забава в размер на 50,65 лв. за периода 22.12.2015 г. до 31.08.2016 г., както и лихва за забава по договор за допълнителни услуги в размер на 112,07 лв., считано от 21.03.2015 г. до 31.08.2016 г.

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъдена ответницата Т.К.Л. да заплати сторените съдебно-деловодни разоски в общ размер на 1 141,21 лв., която сума представлява сбор от: държавна такса по настоящото гражданско дело в размер на 253,89 лв., юрисконсултско възнаграждение по настоящото гражданско дело в размер на 150,00 лв., възнаграждение на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза в размер на 150,00 лв., както и сумата от 587,32 лв. – разноски по ч.гр.д. № 540/2016 г. по описа на Панагюрския районен съд, която сума включва държавна такса в размер на 79,32 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 508,00 лв.

 

Така мотивиран и на основание чл.422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 240 и чл.86 от ЗЗД, във връзка с чл.3, чл.4 и следващи от Закона за потребителския кредит, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че между „А.з.с.н.в.“ ЕАД, с ЕИК- *********, със седалище и адрес на управление:***, офис-сграда ***, ет.*, офис *, чрез юрисконсулт К.Г.Г., със съдебен адрес:***, офис * и Т.К.Л., с ЕГН- **********,***, съществуват облигационни отношения, съгласно които Т.К.Л., с ЕГН -**********,***, дължи н. „А.з.с.н.в.“ ЕАД, с ЕИК- *********, със седалище и адрес на управление:***, офис-сграда ***, ет.*, офис *, чрез юрисконсулт М. М.Р., със съдебен адрес:***, офис *, заплащането на сумата 3 965,82 лв. (три хиляди деветстотин шестдесет и  пет лева и осемдесет и две стотинки), от които: главница в размер на 1 878,32 лв. (хиляда осемстотин седемдесет и осем лева и тридесет и две стотинки), договорна лихва в размер на 276,18 лв. (двеста седемдесет и шест лева и осемнадесет стотинки); застрахователна премия по договор за допълнителни услуги в размер на 1 452,00 лв. (хиляда четиристотин петдесет и два лева); 193,60 лв. (сто деветдесет и три лева и шестдесет стотинки) сума за допълнителни услуги по договор за допълнителни услуги, ведно със законната лихва върху главницата от 1 878,32 лв., считано от 01.09.2016 г. до окончателното й изплащане, както и лихва за забава в размер на 50,65 лв. (петдесет лева и шестдесет и пет стотинки) за периода 22.12.2015 г. до 31.08.2016 г., както и лихва за забава по договор за допълнителни услуги в размер на 112,07 лв. (сто и дванадесет лева и седем стотинки), считано от 21.03.2015 г. до 31.08.2016 г.

 ОСЪЖДА Т.К.Л., с ЕГН- **********,***, да заплати н. „А.з.с.н.в.“ ЕАД, с ЕИК- *********, със седалище и адрес на управление:***, офис-сграда ***, ет.2, офис 4, чрез юрисконсулт М. М.Р., със съдебен адрес:***, офис 10, сторените съдебно-деловодни разноски в общ размер на 1 141,21 лв. (хиляда сто четиридесет и един лева и двадесет и една стотинки), която сума представлява сбор от: държавна такса по настоящото гражданско дело в размер на 253,89 лв. (двеста петдесет и три лева и осемдесет и девет стотинки), юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева), възнаграждение на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза в размер на 150,00 лв. (сто и петдесет лева), както и сумата от 587,32 лв. (петстотин осемдесет и седем лева и тридесет и две стотинки) – разноски по ч.гр.д. № 540/2016 г. по описа на Панагюрския районен съд, която сума включва държавна такса в размер на 79,32 лв. (седемдесет и девет лева и тридесет и две стотинки) и юрисконсултско възнаграждение в размер на 508,00 лв. (петстотин и осем лева).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: