Р Е Ш Е Н И Е

157

 

29.12.2017г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Четвърти октомври

 

2017

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                          

                                                                                                                         

НОНКА СТОЯНОВА

 
 

Секретар                                                         

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

473

 

2015

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Предявен е иск по смисъла на чл.55 от ЗЗД.

В исковата си молба ДФ „З“, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Изпълнителния директор Р.П., чрез старши юрисконсулт К.Н.- Г., срещу Д.Л.Д.,*** сочат, че на основание Договор № 13/112/02096 от 14.10.2009г. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, който договор е сключен между ДФ „З“ – Разплащателна агенция и Д.Л.Д., е получена възмездна финансова помощ в размер на 24446,00ллв. след сключване на договора и второ плащане в същия размер при изпълнение на извършени инвестиции, подробно описани в таблица за инвестиции на дълготрайни материални активи. Фондът- ищец сочат, че са превели по сметка на ответницата сумата от 24446,00лв. на 29.01.2010г., за което е уведомена Д.. Сочат, че след извършена проверка и анализ за установяване на фактическото съответствие с представения бизнес-план, на 01.12.2012г. е възложена проверка на място, извършена в присъствието на Д.Д., която е подписала контролния лист след проверката „Без забележки“, но констатацията от проверката е, че при посещение на имотите, записани в контролния лист, е установено, че посадъчния материал няма ясни белези за растителния вид, а пръчките не са здраво засадени в земята. Със заповед на директора на Областна дирекция Пловдив № 03-160-РД/72 от 04.03.2013г. е спряна обработката на заявката на Д.Д. за второ плащане. Със заповед № 03160-РД/579 от 23.10.2014г. на Директора на Областна дирекция Пловдив е наредено възобновяване на заявката за второ плащане и е извършена нова проверка в нейно присъствие, която е приключила на 10.11.2014г., като при извършената проверка е констатирано, че има засадени 1459 броя лешникови фиданки върху площ от 26,182 дка, като в тази сума влизат и фиданки, посадени през 2014г. Установено е, че стопанството на Д. не е в съответствие с добрата агротехническа практика и тя не е успяла да създаде, пресади и възстанови трайни насаждения, както и да увеличи икономическия размер на земеделското си стопанство. Със Заповед № 01-163-6500/142 от 03.02.2015г. е отказано изплащане на финансова помощ за второ плащане по договора поради това, че Д. не е изпълнила всички инвестиции, основни дейности и цели, предвидени за изпълнение в бизнес плана, да създаде годно лешниково насаждение в размер на 18 дка и по този начин да докаже нарастване на икономическия размер на земеделското си стопанство.

ДФ „З“ молят съда да постанови решение, с което да бъде осъдена Д.Л.Д. да заплати на фонда- ищец сумата от 24446,00лв., ведно със законната лихва върху тази сума за периода от 10.03.2015г. до 31.08.2015г., в размер на 1189,96лв. и ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на исковата молба – 02.09.2015г., до окончателно изплащане на вземането.

Молят да бъде допусната и назначена съдебно- агротехническа експертиза, при която вещото лице агроном, след като се запознае с материалите по делото и извърши проверка и оглед на имотите, заявени от ответницата, да отговори на следните въпроси: Засадени ли са заявените от ответницата имоти и одобрени за подпомагане по мярка 112 и с каква култура, налице ли са в тези имоти лешникови насаждения и на каква възраст са преобладаващата част от растенията; Положени ли са необходимите грижи за правилното отглеждане на насажденията, напояват ли се и по какъв начин, като се има предвид засушливия климат през последните стопански години; какъв е нормативният срок за отглеждане и в коя година лешниковите насаждения встъпват в пълно плододаване при добри грижи и подходящи почвено-климатични условия; какъв размер на лешниковите насаждения трябва да се очаква на третата и петата година от посаждането им; какъв е размерът на тези насаждения в момента; на каква база се изчислява растежа на икономическите единици на стопанството – на база обработваема площ или на база съществуващи годни насаждения; Налице ли е годно лешниково стопанство, съгласно поетите от ответницата ангажименти по договора.

Моли да бъдат допуснати при режим на довеждане трима души свидетели, двама от които са служители на ДФ „З“ и са участвали в проверката на място.

Представят писмени доказателства в копие.

В законоустановения срок ответницата Д.Л.Д. представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че искът е недопустим, тъй като към момента в Административен съд Пловдив е налице висящ спор между същите страни по административно дело № 409/2015г. -за обжалване на нотариална покана № 01-163-6500/142-1 от 03.02.2015г. на Директора на ОД на ДФ „З“ – Й.Я., с която е отказано изплащането на финансова помощ, представляваща второ плащане по договор сключен с ответницата. Д. твърди, че е налице пълно изпълнение на договора по създаване, пресаждане и отглеждане на лешници, които е изпълнила към есента на 2012г. и е трябвало да бъдат констатирани при извършената проверка на място. Твърди, че при посещението на място на 04. 12 и 05.12.2012г., освен Р.Т., в качеството на експерт е присъствал и втори експерт от гр.Бургас – гл.експерт С.П.. Сочи, че не е изготвен контролен лист за извършената проверка на място, а след посещението на място на Р.Т., срещу ответницата е образувано Досъдебно производство № 54/2014г. по описа на ВКП на Република България, което е прекратено с постановление за прекратяване № 984/25.11.2014г. Сочи, че на 06.11.2014г. категорично е установено, че фиданките имат коренова система. Твърди, че на 04.12.2012г., при извършване на проверката от Р.Т. й е била връчена една страница „Контролен лист ОП 1-ПМ“ за подпис. На въпроса на ответницата „Защо подписвам празен лист?“, Р.Т. отговорила, „Защото всичко е наред и нямам забележки“.

На основание чл.193, ал.1 от ГПК, Д.Д. моли да бъде открито производство по оспорване истинността на Контролен лист за посещение на място от 04.12.2012г., като твърди, че същият е неистински.

Моли да бъдат задължени ДФ „З“ да представят писмени доказателства относно обстоятелството, че Заповед № 01-163-6500/142-1 от 03.02.2015г. на Директора на ОД на фонда- ищец, предмет на адм.дело № 409/2015г. по описа на Административен съд Пловдив е влязло в законна сила, както и заповедта, с която са определени лицата, които да извършат проверка на 04.12.2012г.

Моли да бъдат допуснати осем души свидетели, с които ще установява факта, на извършената проверка от старши експерт Р.С.Т.от 04.12 и 05.12.2012г., както и подписите върху непопълнени празни листове.

Моли да бъдат допуснати при режим на довеждане трима души свидетели, присъствали при посещението на място- В.А.В., от град С., Г.П.Г., от гр.П. и С.К.Г., от гр.П., които ще изясняват кой е присъствал на посещението на място, както и дали на Д. и на всички останали е поднесен празен контролен лист.

Моли да бъде допуснато допълване на задачата на агротехническата експертиза, при което вещото лице да отговори на следните въпроси: 1.Каква част от засадената площ от 24 дка е годна, съгласно условията в договора и приетия бизнес- план; Има ли нарастване на ИЕ, с колко тези ИЕ покриват напълно изискванията, заложени в договора и бизнес -плана; оказали ли са влияние климатичните условия през 2010г., 2011г. и 2012г. върху растежа на лешниковите насаждения; Благоприятна ли е структурата на почвата, на която са засадени лешниковите градини за развитие на тази култура; Влияе ли отрицателно на растежа на лешниковите насаждения, напълно биологичното им отглеждане, има ли разлика в растежа и периода на плододаване между насажденията, които се третират с химични препарати и тези, които се отглеждат напълно биологично без подобрители.

Моли да бъде поискано от Пловдивския административен съд адм.дело № 409/2015г. по описа на този съд, където са приложени всички необходими писмени доказателства.

Представя писмени доказателства.

Претендира сторените съдебно- деловодни разноски.

В съдебно заседание, редовно призовани, фондът – ищец се представлява от старши юрисконсулт К.Н. – Г..

В съдебно заседание ответницата Д.Л.Д. се явява лично и с процесуалния си представител – адвокат И.Ц. от Пазарджишка АК.

От приложения по делото Договор № 13/112/02096 от 14.10.2009 г. се констатира, че фондът- ищец е предоставил на Д.Л.Д., в качеството й на ползвател, безвъзмездна финансова помощ в размер на 48 892,00 лв., платима на два транша, като първото плащане е в размер на 24 446,00 лв.- с цел извършване на всички инвестиции, основни дейности и цели по одобрения проект и съобразно условията и сроковете, определени в договора и анексите към него. С договора ответницата Д. се е задължила да осъществи всички инвестиции, основни дейности и цели, предвидени в бизнес плана по договора, в срок до 14.10.2012 г.

От Приложение 1 към Договора се установява, че инвестициите, които са заложени в процесния договор от страна на Д. са закупуване на трактор, закупуване на ограда за земеделска земя и създаване на трайни насаждения – лешници, като тези цели следва да бъдат постигнати със записаните в таблица за основните дейности и цели мероприятия, а именно: увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици, завършване на курс, обучение по основни проблеми по опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност, относно тези проблеми; увеличаване на обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство; създаване, пресаждане и възстановяване на трайни насаждения; подобряване механизацията на стопанството, чрез закупуване на селскостопанска техника и завършване на курс от минимум 150 ч. в областта на земеделското стопанство.

Съгласно приложения по делото Анекс № 1, сключен на 10.11.2010 г., таблицата за инвестиции за дълготрайни материални активи е заличена и е създадена таблица с инвестиции, в която е вписано, че следва да се създадат трайни насаждения – лешници от 18 дка и да се закупи един брой трактор.

Видно от приложеното по делото Заявление за подпомагане по мярка 112 – създаване на стопанства на млади фермери е, че Д. е заложила специфични цели в договора, като увеличаване икономическия размер на земеделскоито стопанство минимум с 3 икономически единици; достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на фитосанитарните изисквания; увеличаване на обработваемата земя в земеделското й стопанство; създаване, пресаждане и възстановяване на трайни насаждения; подобряване на сградния фонд, чрез извършване на строителство, реконструкция и ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството, подобряване механизацията на стопанството и други.

Ответницата е посочила в заявлението за първо плащане, че обработва в началото на подпомагането 2,47 дка обработваема площ, като предвижда към годината на проверка и в изпълнение на бизнес плана да започне обработка на 8,03 дка. В бизнес плана си ответницата е заложила, че ще обработва 7,990 дка, като в маркетинговия анализ на бизнес плана е посочено, че е налице слабо предлагане на лешници на пазара, като реализацията на продукта се извършва на цена от около 10,00 лв. на килограм, като тази реализация се осъществява успешно на кооперативните пазари за населението и сладкарската промишленост в градовете София, Пловдив и Пазарджик. Посочила е, че в района няма реални конкуренти и при направена почвено- климатична характеристика на взетите под наем земеделски площи, са направени и необходимите запасни подхранвания със съдействието на Аграрния университет в гр. Пловдив. Посочила е също, че посадъчният материал ще бъде доставен от помощното стопанство на АУ – Пловдив.

Съгласно Заявката за плащане на процесната сума, Д. е посочила, че ще създаде трайно насъждение от лешници, ще опазва компонентите на околната среда, ще осъществява безопасни условия на труд, закупуване на трактор и преминаване към биологично производство.

Към заявката е представена Молба- уточнение вх. № 01-163-6500/763 от 22.01.2013 г. по регистрите на Д. фонд „З.“ – Областна дирекция – Пловдив, в която молба ответницата Д.Д. е посочила, че представя актуално удостоверение за наследници, както и скици на взетите под аренда недвижими имоти – поземлен имот с идентификатор *****, в землището на гр. П., местонст „Крайчов ръд“, с площ от 1 512,00 кв.м., както поземлен имот с идентификатор *****, в землището на гр. П., местност „Цареви сливи“, с площ от 3 000,00 кв.м.

По делото е приложена докладна записка от 25.01.2013 г., изготвена от Р.С.Т., в качеството й на старши експерт към Разплащателна агенция – Пловдив към фонда – ищец, от която се констатира, че с цел по-бързо и ефективно извършване на посещението за проверка на място се установява, че Д.Д. е закупила трактор, който е предоставила за проверката на посоченото от проверяващата място.

Видно от приложения по делото Протокол за оглед на местопроизшествие, проведено на 20.05.2013 г. в земеделски земи, в землището на гр. П. и на гр. С. е констатирано, че в имота, обработван от ответницата Д.Д. с № 104376, с площ от 15,190 дка, в местността „Цареви сливи“, е установено, че междуредията са механизирано дисковани и през 4 метра има засадени дръвчета с коренова система, пъпки и листа и с височина от 30 до 70 см. В имот № *** има лешникови фиданки, около половината от които са раззеленени със зелени листа и височина около 70 см., а останалата част са голи пръчки без листа или пръчки с пъпки и височина между 70 и 110 см., като междуредията отново са обработени.

По делото е приложена Агро-техническа експертиза прието по ДП, образувано срещу ответницата, както и срещу други млади фермери, в която е посочено, че лешникът е твърде взискателен овощен вид, както към климатичните, така и към почвените условия, изисква висока атмосферна влажност, по-големи количества валежи, плодородни почви, намиращи се по терасите на реките, а най-подходящият почвен вид са алувиално – ливадни почви. Посочено е, че в неподходящите за лешници климатични и почвени условия в Панагюрския район, макар и с малък годишен прираст, при добри грижи, по-голяма част от растенията следва да оцелеят. Сочи се, че закупените от Д. посадъчни материали са стигнали за засаждане с лешници на обработваните от нея площи, но има недостиг от 50 дървета, за който няма посадъчен материал.

По делото са представени множество контролни листове, съгласно правилника за дейността на Дирекция „Технически инспекторат“ към фонда – ищец, от които се констатира как е контролирана дейността по отглеждането на лешниковите насъждения.

Видно от приложеното по делото Постановление за прекратяване на наказателното производство от 25.11.2014 г., постановено по ДП № 54/2014 г. по описа на Отдел „Икономическа полиция при ОДМВР – Пловдив е установено, че ДП е било образувано от Окръжна прокуратура – Пловдив срещу неизвестен извършител за това, че през периода 2009 г. до 2013 г., чрез използване на документ с невярно съдържание, е получил без правно основание чуждо движимо имущество от фондове, принадлежащи на Европейския съюз, като документната измама е с особено големи размери – престъпление по чл. 212, ал. 5, във вр. с ал. 3 и ал. 1 от НК.

Установява се, че след разследване, констатациите на органите на икономическа полиция сочат, че Д. е закупила посочената техника, съгласно предвижданията на бизнес -плана, създадени са трайни насаждения в първоначална площ от 7,5 дка през 2009 г., което по-късно се увеличава на 24,6 дка към 2012 г. Установени са трайни насъждения – лешници, за които са провеждани съответни мероприятия по обработка на площите, макар грижите полагани от Д. да са били недостатъчни за създаването на добре функциониращо земеделско стопанство.

От събраните по делото доказателства не е установено, че Д. е представила неверни данни пред фонда – ищец. Разследващия орган сочи, че действително към 2012 г. земеделското стопанство на ответницата няма добър стопански вид и не е развито по смисъла на бизнес плана, така че да даде положителни резултати по изпълнение на задълженията й, но това не представлява неверни сведения, поради което не са събрани доказателства за извършено престъпление по смисъла на чл. 248а, ал. 2, във връзка с ал. 1 и във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК, от страна на ответницата Д..

Видно от приложения по делото Договор за контрол и сертификация на биологично производство, преработка, търговия с биологични продукти № 2270/04.06.2014 г., Д.Л.Д. е сключила договор с „Балкан Биосерт“ ООД за осъществяване на контрол и издаване на сертификат за спазване на правилата на биологичното производство за земеделски култури, индивидуализирани в приложение 1. Установено е от приложения по делото Анекс, че културата, която е следвало да бъде биологично сертифицирана са лешници на територията на гр. П.. 

По делото е приложен и първоначалния договор за контрол и сертификация на биологично производство, преработка, търговия с биологични продукти № 868/23.12.2009 г., от който се констатира, че съгласно Наредба № 22/04.07.2001 г. за биологично производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход, ответницата Д. е възложила сертификация на произвежданите от нея лешници на „Балкан Биосерт“ ООД. От този договор се установява, че първоначалният имот, обработван и засаден с лешници от ответницате, е бил с номер ***, в землището на гр. П., с площ от 0,799 хектара. Такива сертификати за биологично земеделско производство, Д.Д. е получила към 31.10.2014 г., 30.08.2013г., 31.08.2012 2г., 28.04.2011 г и 02.07.2010 г.

От приложените по делото извлечения от Дневник за проведени химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества се установява, че през текущите години на обработка не са проведжани агрохимични обработки.

По делото е приложено Решение № 167/27.01.2016 г., постановено по Адм. дело № 409/2015 г. по описа на Административен съд – Пловдив, от което се установява, че Административния съд е изслушал Р.Т., която е извършила посещение на място на ответницата, при проверка по реда на мярка № 112. Посещението, съгласно показанията на Т. е било два дни, включително 05.12.2012 г., като Т. не е разполагала с техника, която да идентифицира точното местоположение на имота, а е оглеждала само онова което бенифициентите са й посочвали, като свидетелката е посочила, че имотите на Д. са били посочени от лица на име С. и Г.Г.. Административният съд е установил, че изготвения от Т. протокол не изиснява противоречивата информация, събрана при тази проверка, а само потвърждава способа на извършената проверка през 2012 г. – констатирано е, че проверката е извършена непрецизно, а самата Д. не е присъствала на тази проверка. Съдът стига до извода, че в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9/2008 г. не са установени кретерии за допустимост на проект, основани на подходящи почвени и атмосферни условия в зависимост от видовете култури, като в краткия маркетингов анализ и състояние на пазара е отразено само, че са направени необходимите запасни подхранвания със съдействието на Аграрния университет в гр. Пловдив.

Вземайки предвид редовно осъществената проверка през месец ноември 2014 г. и съдебно- техническата експертиза, са опровергани приетите за установени от проверяващия орган факти, съдът е приел, че е налице нарастване на икономическите размери на земеделското стопанство и макар полаганите грижи да не са били професионални и са налице пропуски при отглеждане на насажденията, но при посочена липса на информация и отграниченост между стари и нови насъждения в процентно съотношение, са налице данни за изпълнение от страна на Д. на представения от нея бизнес план.

Съгласно решението на Административния съд, първата проверка в срока, посочен в договора и бизнес плана е извършена ненадлежно, като е извършена втора проверка и констатациите от нея са благоприятни за ползвателя – ответницата Д.. Затова и Административен съд – Пловдив е отменил нотариална покана на Директора на ОД „З“ – Пловдив, в частта, с която е отказано изплащане на финансова помощ, представляваща второ плащане по Договор № 13/112/02096/14.10.2009 г.

По делото е приложена информация за сметката на ответницата Д.Д. през периода 01.01.2017 г. до 05.05.2017 г., от която е видно, че на 05.05.2017 г. фондът – ищец са превели по банковата сметка на ответницата сумата от 24 446,00 лв., представляваща второ плащане по Договор № 13/112/02096.

От събраните по делото писмени доказателства се установи по безспорен и категоричен начин, че фондът – ищец и ответницата са сключили Договор за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване стопанства на млади фермери“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г. – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони № 13/112/02096/14.10.2009 г., съгласно който договор Д. е следвало да бъде подпомогната със сума в общ размер на 48 892,00лв., разпределени на две плащания, с цел извършване на инвестиции, основни дейности и цели, предвидени в бизнес плана до годината на проверка и в срок до 14.10.2012 г., като за основни задачи на бизнес плана са заложени закупуване на трактор и създаване на трайни насаждения – лешници, което да доведе до увеличаване икономическия размер  на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици, увеличаване на обработваемата земеделска площ, създаване, пресаждане и възстановяване на трайни насаждения и други.

По делото безспорно се установи, че на 04.12.2012 г., при извършено посещение на служител на фонда – ищец, на място в площите, обработвани от ответницата Д., в забележки на контролния лист за посещение на място, Р.Т. е посочила, че на имотите, записани в плана се установява, че по посадъчния материал няма белези за растителния вид и пръчките не са здраво засадени в земята, като тракторът е със спукана гума и се намира в авто-сервиз, където се намира  техниката  и на други млади фермери.

Съгласно докладна записка от 25.01.2013 г. на Р.Т., Д.Д. притежава трактор, но посадъчният материал, който е намерен в обработваните от ответницата имоти е без отличителни белези за растителния вид, поради което е невъзможно да се установи дали това са лешници или не, понеже състоянието на имота е лошо, а храстите около посадъчния материал с големина колкото самия материал, дори и по-големи от него. Установи се, че през 2013 г. е извършен оглед на местопроизшествие, като е констатирано безспорно и категорично, че посадъчният материал е около 70 см. установи се, че Д.Д. е сключвала множество договори за сертификация на биологично производство, преработка и търговия с биологични продукти, като е получила пет сентификата за отглежданите от нея култури през периода 2010 – 2014 г.

В решението си Административен съд – Пловдив е посочил, че проверката през 2012 г. е осъществена без присътвието на Д., протоколът не изяснява противоречива информация по преписката, като самата проверка е извършена непрецизно и резултатът от проверката е компрометиран с изходящи от проверяващото лице данни, поради което и нотариалната покана на директора на Областна Дирекция „З“ – Пловдив при фонда – ищец, в частта, в която се отказва изплащане на финансова помощ на ответницата Д., представляваща второ плащане по сключения договор е отменена, а на 05.05.2017 г. второто плащане по договора е осъществено и сумата от 24 446,00 лв. са изплатени от фонда – ищец по сметка на ответницата Д.Д..

Изхождайки от събраните по делото писмени доказателства, съдът категорично установи, че предявенията от ДФ „З“ иск за заплащане на сумата от 24 446,00 лв., представляващи първо плащане по договор за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ е неоснователен и недоказан. По делото не се събраха нито писмени, нито гласни доказателства, от които да е видно безспорно и категорично, че ответницата не е изпълнявала приетия от фонда за подпомагане бизнес- план, не е реализирала целите и задачите, заложени в него и не е осъществила крайния резултат на това подпомагане.

Съдът приема, че решеинето на Одминистративен съд – Пловдив е задължително за настоящия състав по реда на чл. 302 от ГПК, относно законосъобразността на административния акт – нотариална покана на ДФ „З“ в частта, в която се отказва изплащане на финансова помощ, представляваща второ плащане по Договор № 13/112/02096/14.10.2009 г., още повече, че самият фонд – ищец е извършил на 05.05.2017 г. второто плащане по процесния договор.

Съдът счита, че следва да отхвърли предявеният от Д. фонд „З.“ осъдителен иск срещу Д.Л.Д. за заплащане от ответницата Д. на сумата от 24 446,00 лв., представляваща първо плащане по Договор № 13/112/02096/14.10.2009 г., ведно със сумата от 1 189,96 лв., представляваща законна лихва върху главницата за периода от 10.03.2015г. до 31.08.2015 г. и ведно със законната лихва върху главницата от 24 446,00 лв., считано от датата на предявяване на исковата молба – 02.09.2015 г., до оконачтелно изплащане на вземането.

На осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК, съдът счита, че следва да осъди фонда – ищец да заплати на ответницата сторените съдебно -деловодни разноски в размер на 1 200,00 лв. – за адвокатско възнаграждение.

Съдът счита, че следва да възстанови на ответицата внесен депозит в размер на 125,00 лв. -за изслушване на съдебно -агротехническа експертиза.

Съдът сичта, че следва да възстанови внесения от фонда – ищец депозит в размер на 125,00 лв. за съдебно- агротехническа експертиза, тъй като искането за изготвяне на такава експертиза бе оттеглено от фонда – ищец.

Така мотивиран, на основание чл. 55 от Закона за задълженията и договорите, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Д. фонд „З.“, ЕИК- 121100421, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Изпълнителния директор, чрез старши юристокнсулт К.Н. – Г., осъдителен иск срещу Д.Л.Д., с ЕГН- **********,***, за заплащане от ответницата Д. на сумата от 24 446,00 лв. (двадесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и шест лева), представляваща първо плащане по Договор № 13/112/02096/14.10.2009 г., ведно със сумата от 1 189,96 лв. (хиляда сто осемдесет и девет лева и деветдесет и шест стотинки), представляваща законна лихва върху главницата за периода от 10.03.2015г. до 31.08.2015 г. и ведно със законната лихва върху главницата от 24 446,00лв. (двадесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и шест лева), считано от датата на предявяване на исковата молба – 02.09.2015 г., до оконачтелно изплащане на вземането.

ОСЪЖДА Д. фонд „З.“, ЕИК- 121100421, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Изпълнителния директор, да ЗАПЛАТИ на ответницата Д.Л.Д., с ЕГН- **********,***, сторените съдебно деловодни разноски в размер на 1 200,00лв. (хиляда и двеста лева) -  за адвокатско възнаграждение.

ВЪЗСТАНОВЯВА на ответицата Д.Л.Д., с ЕГН- **********,*** внесен депозит в размер на 125,00лв. (сто двадесет и пет лева) за изслушване на съдебно агротехническа експертиза.

ВЪЗСТАНОВЯВА на Д. фонд „З.“, ЕИК- 121100421, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Изпълнителния директор, внесения от фонда – ищец внесения депозит в размер на 125,00лв. (сто двадесет и пет лева)- за съдебно- агротехническа експертиза, тъй като искането за изготвяне на такава експертиза бе оттеглено от фонда – ищец.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: