РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 8.12.2015г. до 8.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 496/2015, I състав

Развод и недейств. на брака

М.И.Т.К.

К.Е.К.

Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА

Решение от 8.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между М.И.Т. – К. ***, с ЕГН: ********** и К.Е.К. ***, с ЕГН: **********, ПОРАДИ ТВЪРДОТО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ на съпрузите за развод. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51 от СК,а именно: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето Е К.К., с ЕГН: ********** на бащата К.Е.К., като майката М.И. Т ще има право да го вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа до 18.00 часа, без преспиване, един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск, на Коледните празници през четните години от 12.00 ч. на 24 декември до 18.00 ч. на 26 декември, с преспиване на 24 и 25 декември, през великденските празници всяка нечетна година от 12.00 ч. на първия ден от Великден (неделя) до 18.00 ч. на третия ден от Великден (вторник), с преспиване на първия и втория ден от Великден, т. е. в ден неделя и понеделник. МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето е по местоживеенето на бащата - гр.***, ул."
***. ОСЪЖДА М.И.Т. да заплаща на малолетното си дете Е чрез неговия баща и законен представител К.К. месечна издръжка в размер на 100лв., считано от влизане в сила на съдебното решение до настъпване на обстоятелства за изменяването или прекратяване на същата. След прекратяване на брака М.И.Т. – К. ще носи предбрачното си фамилно име Т.. Семейното жилище, находящо се в гр.***, ул."***, лична собственост на К.Е.К., предоставя за ползване на К.Е.К.. За в бъдеще страните няма да си дължат издръжка един на друг. ОСЪЖДА К.Е.К. ***, с ЕГН: ********** да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище допълнителна държавна такса в размер на 15.00 (петнадесет) лева. ОСЪЖДА М.И.Т. - К. да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 72.00 (седемдесет и два) лева. Решението е окончателно.
В законна сила от 8.12.2015г.