РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 4.12.2015г. до 4.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 373/2015, I състав

Облигационни искове

Н.Н.С.

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ-Т ООД

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 4.12.2015г.

2

Гражданско дело No 426/2015, I състав

Развод по взаимно съгласие

П.Д.Р.,
Н.С.Р.

 

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 4.12.2015г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК, във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА БРАКА, сключен между П.Д.Р., с ЕГН- **********,*** и Н.С.Р., с ЕГН- **********,***, като допуска РАЗВОД поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.Д.Р., с ЕГН- **********,*** и Н.С.Р., с ЕГН- **********,***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака малолетно дете – РП Р., с ЕГН- **********, се възлага на неговата майка и законен представител Н.С.Р., като за местоживеене на малолетното дете се определя местоживеенето на неговата майка и законен представител Н.С.Р.. П.Д.Р. да има право да взема при себе си малолетния РП Р. всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, с преспиване, един месец през лятото, когато Н.С.Р. не е в платен годишен отпуск или по споразумение с нея, през втората половина от официалните празници в Република България, както и през втората половина от зимната и пролетната ваканции и на четна година - за рождените дни на децата Д И ИР, а през нечетните години - за именните им дни или по споразумение с Н.Р.. За издръжка на РП Р., с ЕГН- **********, П.Д.Р., с ЕГН- **********, да заплаща чрез неговата майка и законен представител Н.С.Р., с ЕГН- **********, сумата от 95,00лв. (деветдесет и пет лева) месечно, считано от датата на влизане в сила на решението за допускане на развод, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска. Упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака малолетно дете – ИП Р., с ЕГН- **********, се възлага на неговата майка и законен представител Н.С.Р., като за местоживеене на малолетното дете се определя местоживеенето на неговата майка и законен представител Н.С.Р.. П.Д.Р. да има право да взема при себе си малолетната ИП Р. всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, с преспиване, един месец през лятото, когато Н.С.Р. не е в платен годишен отпуск или по споразумение с нея, през втората половина от официалните празници в Република България, както и през втората половина от зимната и пролетната ваканции и на четна година - за рождените дни на децата Д И ИР, а през нечетните години - за именните им дни или по споразумение с Н.Р.. За издръжка на ИП Р., с ЕГН- **********, П.Д.Р., с ЕГН- **********, да заплаща чрез нейната майка и законен представител Н.С.Р., с ЕГН- **********, сумата от 95,00лв. (деветдесет и пет лева) месечно, считано от датата на влизане в сила на решението за допускане на развод, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла месечна вноска. По време на брака съпрузите не са ставали ЕТ, не са придобивали право на собственост върху дружествени дялове, акции, облигации или други ценни книжа от капитала на търговски дружества, не са получавали дарения на особена стойност един от друг или от роднините на другия съпруг. По време на брака съпрузите не са получавали кредити от банки или други небанкови институции. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо масивна жилищна сграда, собственост на родителите на П.Д.Р., да се ползва от П.Д.Р.. След прекратяване на брака, Н.С.Р. да носи предбрачното си фамилно име – Ц. ОСЪЖДА П.Д.Р., с ЕГН- **********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд сумата от 136,80лв. (сто тридесет и шест лева и 80 стотинки)- държавна такса за дължимата на родените от брака деца месечна издръжка. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.12.2015г.

3

Гражданско дело No 609/2015, I състав

Развод по взаимно съгласие

С.Т.А.,
Г.С.А.

 

Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА

Решение от 4.12.2015г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между С.Т.А., ЕГН:********** *** и Г.С.А., ЕГН:********** ***,сключен на 09.04.1994г. с акт№17/09.04.1994г.,съставен от Община Панагюрище,ПОРАДИ ТВЪРДОТО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ на съпрузите за развод. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51 от СК,а именно: След прекратяване на брака С.Т.А. ще носи брачното си фамилно име А.. Семейното жилище,находящо се гр.
***,ул."***,представляващо апартамент №6 /шести/ на етаж ІІІ /трети/ от източното крило-секция 8 /осем/ на жилищен блок на ЖСК „***”,заснет с пл.№4319 по кадастралния план на град Панагюрище от 2004г.,лична собственост на С.Т.А. /придобит по дарение по време на брака/,предоставя за ползване на С.Т.А.. За в бъдеще страните няма да си дължат издръжка един на друг. ОСЪЖДА Г.С.А. да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт по сметка на РС Панагюрище допълнителна държавна такса в размер на 15 /петнадесет/лв. Решението е окончателно. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 4.12.2015г.