РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 30.12.2015г. до 30.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1/2015, I състав

Делби

Д.И.К.,
Д.И.К.

Т.И.Д.,
Х.И.И.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 30.12.2015г.

2

Гражданско дело No 4/2015, I състав

Развод и недейств. на брака

И.Г.И.

П.И.И.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 30.12.2015г.
Така мотивиран и на основание чл. 49, ал.3 от СК, във връзка с чл. 325 от ГПК, Панагюрският районен съд Р Е Ш И: ДОПУСКА развод между И.Г.И., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:*** и П.И.И., с ЕГН- **********,***. ПРЕКРАТЯВА сключения на 17.11.1985г. в град
***, с Акт за граждански брак № 35/17.11.1985г., съставен от Общински народен съвет ***, граждански брак между И.Г.И.,с ЕГН-********** и П.И.И., с ЕГН- **********, като дълбоко и непоправимо разстроен и приема, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака носи И.Г.И.. Въпрос за упражняването на родителските права, местоживеенето, режима на лични контакти с другия родител и издръжката не се поставя, тъй като родените от брака деца са пълнолетни към датата на постановяване на настоящото решение. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо втори етаж от масивна двуетажна жилищна сграда, със застроена площ от 109 кв.метра, в УПИ VІІ-150 в кв.7 по плана на гр.***, с административен адрес: град ***, ул. „***, да се ползва от И.Г.И.. След прекратяване на брака П.И.И. да носи брачното си фамилно име - И.. Издръжка между съпрузите не се дължи. ОСЪЖДА И.Г.И., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, да заплаща на П.И.И., с ЕГН- **********,***, обезщетение за ползваното от него семейно жилище с административен адрес: град ***, ул. „***, в размер на 51,00лв.(петдесет и един лева) месечно, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан искът, в размер на 300,00лв.(триста лева), предявен от П.И.И., с ЕГН- **********,***, срещу И.Г.И., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, за заплащане на обезщетение от И.И. за ползване на семейното жилище, в размера над 51,00лв.(петдесет и един лева). ОСЪЖДА И.Г.И., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:*** да заплати на П.И.И., с ЕГН- **********,***, сторените от нея съдебно - деловодни разноски в размер на 681,00лв.(шестстотин осемдесет и един лева), която сума представлява сбор от държавна такса за предявяване на насрещна искова молба в размер на 30,00лв.(тридесет лева), възнаграждение на вещото лице по съдебно- оценъчната експертиза в размер на 51,00лв.(петдесет и един лева) и адвокатско възнаграждение в размер на 600,00лв.(шестстотин лева). ОСЪЖДА И.Г.И., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:*** да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд, сумата от 45,00 лв.(четиридесет и пет лева) - държавна такса за постановяване на решението по първоначално предявеният и насрещният иск. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите.

3

Гражданско дело No 49/2015, I състав

Други дела

И.П.С.

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 30.12.2015г.