РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 28.12.2015г. до 28.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 113/2015, I състав

Облигационни искове

С.К.Г.

Д.Г.Д.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 28.12.2015г.