Р Е Ш Е Н И Е

165

 

28.12.2015г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Втори декември

 

2015

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

Н И

 
                                                                                                                

 Секретар                                                       

 

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

113

 

20152

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по смисъла на чл.240, чл.86, във вр. с чл.79 от ЗЗД.

          Предявена е искова молба от С.К.Г.,***, чрез процесуален представител със съдебен адрес:***- адвокат П.Х. от Пазарджишка адвокатска колегия, срещу Д.Г.Д.,***, в която ищецът сочи, че на 28.09.2012г. ответникът Д. е получил от ищеца Г. сумата от 20000,00лв. в заем. Ищецът твърди, че ответникът му подписал разписка от същата дата, озаглавена „Договор за заем”, с която удостоверил получаването на сумата, основанието за получаването и размерът на тази сума. Ищецът Г. твърди, че е отправил до Д. нотариална покана с рег. № 190/20.01.2015г., акт №10, том І по регистъра за нотариални покани на Нотариус № 390- ПК, с район на действие Районен съд Панагюрище, в която е предоставил на ответника срок от десет дни, за да му върне заетата сума. Според исковата молба, нотариалната покана е връчена на Д. на 20.01.2015г., при условията на отказ на ответника да я получи. Тъй като условието за връщане на сумата не е изпълнено към момента на предявяване на исковата молба, за ищеца съществува правен интерес от предявяване на иска.

С.К.Г. моли съда да постанови решение, с което да бъде осъден ответника Д.Г.Д. да заплати на ищеца С.К.Г. сумата от 20000,00лв., представляваща паричен заем, съгласно подписана от Д. разписка от 28.09.2012г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба – 09.03.2015г. до окончателното изплащане на претендираната сума.

Представя следните писмени доказателства в копие: Договор за заем от 28.09.2012г.; Нотариална покана от 20.01.2015г.

В законоустановения срок, ответникът Д.Г.Д., чрез процесуалния си представител – адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка адвокатска колегия, представя писмен отговор на исковата молба, в който сочи, че оспорва обстоятелствата, описани в исковата молба. Твърди, че единственото вярно обстоятелство е получаването от Д. на сумата от 20000,00лв. Ответникът твърди, че е имало уговорка Д.Д. да върне заетата сума на четири вноски от по 5000,00лв., като първата е трябвало да бъде възстановена през месец февруари 2013г., втората вноска- през месец февруари 2016г., третата – през месец февруари 2017г. и последната - през месец февруари 2018г. В отговора на исковата молба се твърди, че ответникът е заплатил на ищеца Г. първата вноска от 5000,00лв. на 20.02.2013г., за което ищецът му е издал разписка за получената сума на 20.02.2013г. Ответникът оспорва обстоятелството, че му е връчвана нотариална покана за връщане на процесната парична сума.

Моли да бъде допуснат при режим на довеждане в открито съдебно заседание един свидетел, който е присъствал на предаването на сумата и в тази връзка ще установява обстоятелствата, свързани с постигнатите между страните договорки по възстановяването на заетата сума.

Представя следните писмени доказателства в копие: Разписка от 20.02.2013г., съставена от С.Г..

В съдебно заседание – редовно призован, ищецът С.К.Г. не се явява. Вместо него се явява процесуалния му представител адвокат П.Х. от Пазарджишка АК.

В съдебно заседание- редовно призован, ответникът Д.Г.Д. не се явява. Вместо него се явява процесуалният му представител адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка АК.

По делото са разпитани свидетелите КБД и НП Г..

Видно от приложения по делото Договор за заем, сключен на 28.09.2012г., ответникът Д.Г.Д. е получил от ищеца С.К.Г. сумата от 20 000,00 лв.

По делото е приложена Нотариална покана, рег. № 190, том І, акт № 10 по регистъра за нотариални покани на Нотариус № 390- ПК, с район на действие Районен съд Панагюрище, от която е видно, че на 20.01.2015 г. ищецът Г. е поканил ответника Д. да му върне заетата сума в срок от 10 дни след получаване на нотариалната покана, като преведе дължимата сума по посочена банкова сметка. ***, че същата е връчена на Д.Г.Д. на 20.01.2015 г.

Видно от приложената по делото разписка, на 20.02.2015 г. С.Г. е получил от Д.Д. сумата 5 000,00 лв. В разписката не се установи да е посочено основанието, заради което е заплатена тази сума, нито е упоменато, че тези 5 000,00 лв. са заплатени на С.Г. за погасяване на паричния заем, получен от Д.Д. през 2012 г.

От разпита на свидетеля КБД се установява, че в едно кафене в гр. Пазарджик, на 20.02.2013 г., С.К.Г. е получил от ответника Д.Д. сумата от 5000,00 лв. Свидетелят сочи, че и двете страни по делото са писали на «хвърчащи» листове в едно кафене, някакви договори.

От показанията на свидетеля НП Г. се установява, че ищецът Г. и ответникът Д. са били в бизнес -отношения помежду си, тъй като са разработвали заедно няколко хиляди декара земеделски площи с цел развиване на биоземеделие и получаването на субсидии от ДФ «Земеделие». Установява, че при получаване на субсидиите през 2013 г. Д.Д. е раздал различни суми на съдружниците срещу разписка, подписана от съответния съдружник, какъвто е бил и ищецът С.Г..

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че между страните по договора за заем са съществували взаимоотношения свързани с развиването на биоземеделие и получаването на различни субсидии за развитието на тази дейност. Установи се също, че на 28.09.2012 г. ищецът Г. е дал на ответника Д. сумата от 20 000,00лв. като паричен заем. Установи се също, че към 19.01.2015 г. сумата от 20 000,00 лв. не е възстановена от ответника Д. на ищеца Г..

От писмените доказателства, представени по делото безспорно се установи, че на 20.02.2013 г. ответникът Д. е заплатил на ищеца Г. сумата от 5 000,00 лв., за което му е издадена разписка, но в тази разписка не е упоменато какъв е поводът за получаване на сумата, нито същата има характер на претендираното от ответника Д. съдържание на анекс към договора за заем, в който анекс страните  да са установявали нови договорни отношения за разсрчено погасяване на заетата сума от 20 000,00 лв.

Съдът счита, че не следва да цени показанията на свидетеля Д, който установява, че не е разбрал защо е връчена сумата от 5 000,00 лв. на ищеца, а в същото време е разбрал, че погасяването на заема от 20 000,0 лв. следва да продължи до 2018 г. с вноски от 5 000,00 лв. всяка.

Съдът счита, че не следва да цени показанията на свидетеля Н Г. в частта относно сведенията кой от съдружниците какви суми е получавал, кога ги е получавал, какви суми е получавало дружеството «ПРАЙД ГРУП» от ДФ «Земеделие»  като субсидии за развитие на биоземеделие, тъй като същите са нетоносими към настоящия спор.

По делото безспорно се установи, че на 28.09.2012 г. С.К.Г. е заел на Д.Г.Д. сумата от 20 000,00 лв. Дори и да приемем, че получената на 20.02.2013 г. сума от 5 000,00 лв. е представлявала погасяване на договора за заем, съдът счита, че разписката за връчената от Д. сума следва да съдържа в себе си информация, че тази сума е именно по възстановяване на заетата сума от 20 000,00 лв. или поне да бъде отбелязано, че тя е получена от Г. във връзка със сключения между страните писмен договор за заем.

Съдът счита, че следва да приеме за недоказана тезата на ответника, че тази разписка представлява анекс към договора за заем, който анекс разсрочва връщането на заетата сума от 20 000,00 лв., тъй като освен че е озаглавена «Разписка», писменият документ не съдържа никакви реквизити, които да свързват тази разписка със ключения през 2012 г. договор за заем.

Съдът счита, че предявеният от С.К.Г. срещу Д.Г.Д. осъдителен иск за заплащането на сумата от 20 000,00лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба – 09.03.2015 г. до окончателно изплащане на вземането, е основателен и доказан и същият следва да бъде уважен.

С оглед изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъден ответника Д.Г.Д. да заплати на С.К.Г. сторените по делото съдебно-деловодни разноски в общ размер на 1 930,00лв., която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 800,00лв., адвокатско възнаграждение в размер на 1 130,00лв.

Така мотивиран и на основание чл.240, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.86 от ЗЗД, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА Д.Г.Д., с ЕГН- **********,***, да заплати С.К.Г., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:*** - адвокат П.Х. от Пазарджишка адвокатска колегия, сумата от 20 000,00 лв. (двадесет хиляди лева), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба – 09.03.2015 г. до окончателно изплащане на вземането, която сума представлява паричен заем, даден от Г. на Д. по договор за заем сключен на 28.09.2012 г.

ОСЪЖДА Д.Г.Д., с ЕГН- **********,***, да заплати С.К.Г., с ЕГН -**********,***, със съдебен адрес:*** - адвокат П.Х. от Пазарджишка адвокатска колегия, сторените по делото съдебно-деловодни разноски в общ размер на 1 930,00лв. (хиляда деветстотин и тридесет лева), която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 800,00лв. (осемстотин лева), адвокатско възнаграждение в размер на 1 130,00лв. (хиляда сто и тридесет лева).

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: