РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 16.12.2015г. до 16.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 131/2015, I състав

Чл.19 ЗГР

И.Й.С.

ОБЩИНА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 16.12.2015г.
Поради изложеното и на основание чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, Панагюрския районен съд Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.Й.С., с ЕГН-********** ***, иск за промяна на фамилното му име от „С.” в „Манчев”, за да се именува „И.Й. МАНЧЕВ”, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че това решение е изготвено с мотивите.