РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 10.12.2015г. до 10.12.2015г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 608/2015, I състав

Развод по взаимно съгласие

Л.Л.К.,
Н.С.
К.

 

Докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Решение от 10.12.2015г.
ДОПУСКА РАЗВОД между Л.Л.К., с ЕГН ********** и Н.С.К., с ЕГН **********,***, като прекратява гражданския брак, сключен на 20.11.1983 г. в с
***, за което е съставен Акт за граждански брак № 5/20.11.1983 г. на Кметство село ***, общ. Панагюрище, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите Л.Л.К., с ЕГН ********** и Н.С.К., с ЕГН **********, споразумение относно последиците от развода, съгласно което: Издръжка между съпрузите не се дължи, тъй като и двамата са здрави и работоспособни. Въпрос за предоставяне упражняването на родителските права не се поставя, тъй като двете деца са пълнолетни. Семейното жилище, находящо се в с. ***, общ. Панагюрище, ул. „***, представляващо къща с двор, прехвърлено на сина им С. Н. К. през 2006 г. срещу запазване на вещното право на ползване върху дворното място и първия етаж на жилищната сграда до края на живота им, предоставя за ползване на Л.Л.К. и Н.С.К.. След прекратяване на брака, молителката Л.Л.К. да носи брачното си фамилно име К.. ОСЪЖДА Л.Л.К., с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд, в полза на бюджета на Съдебната власт, сумата 12,50 лева (дванадесет лева и петдесет стотинки) - представляваща окончателна държавна такса по допускане на развода. ОСЪЖДА Н.С.К., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд, в полза на бюджета на Съдебната власт, сумата 12,50 лева (дванадесет лева и петдесет стотинки) - представляваща окончателна държавна такса по допускане на развода. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.12.2015г.