РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 4.12.2014г. до 4.12.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 432/2014, I състав

Развод и недейств. на брака

А.Л.К.

П.Г.К.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 4.12.2014г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК и във връзка с чл. 234 от ГПК, Панагюрският районен съд Р Е Ш И: ДОПУСКА РАЗВОД между А.Л.К., с ЕГН- **********,*** и П.Г.К., с ЕГН- **********,***»
***, като прекратява гражданския брак, сключен на 20.10.1990г. с Акт за граждански брак № 143 от 20.10.1990г. на Общински Народен Съвет гр.Панагюрище, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.Л.К., с ЕГН- **********,*** и П.Г.К., с ЕГН- **********,***»***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Въпрос за упражняването на родителските права над родените от брака деца, тяхното местоживеене, режима на срещи с другия родител и размера на дължимата издръжка не се поставя, тъй като и двете родени от брака деца са пълнолетни при предявяване на молбата за прекратяване на брака. ИЗДРЪЖКА между съпрузите няма да се дължи. А.Л.К., с ЕГН- **********,*** и П.Г.К., с ЕГН- **********,***»***няма да уреждат в настоящото гражданско дело имуществените отношения, породени от прекратената семейна имуществена общност, а те ще бъдат предмет на извънсъдебно споразумение или на друг съдебен процес. След прекратяване на брака, А.Л.К., да носи предбрачното си фамилно име – Н. По време на брака съпрузите не са получавали кредити от банкови или небанкови институции, но ако са получили такива, те ще се изплащат от титуляра, на когото са отпуснати финансовите средства, без той да ангажира с изплащането на кредита другия съпруг. Семейното жилище, представляващо втори етаж от масивна жилищна сграда с административен адрес: град ***е, ул.»***, да се ползва от молителката А.Л.К.. Разноските, сторени по делото остават за всяка една от страните както са направени към датата на обявяване на делото за решаване. ОСЪЖДА П.Г.К., с ЕГН- **********,***»***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, сумата от 15,00лв.(петнадесет лева)- за постановяване на решението. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.12.2014г.

2

Гражданско дело No 682/2014, I състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Докладчик:
ДЕЛЧО Г. ЧОПАРИНОВ

Решение от 4.12.2014г.

3

Гражданско дело No 683/2014, I състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Докладчик:
ДЕЛЧО Г. ЧОПАРИНОВ

Решение от 4.12.2014г.