РЕШЕНИЕ

 

 

№ 176 /04.12.2014 г., гр. ***

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на четвърти декември две хиляди и четиринадесета година открито заседание  в състав:

 

                                                                                              Районен съдия:  Делчо Чопаринов,

 

с участието на секретаря Н.С., като разгледа докладваното от съдията Чопаринов гр. дело № 683 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:   

           

Производството е по реда на чл. 28 и чл. 30 от Закона за закрила на детето.

Образувано е по искане на АСП, Дирекция “Социално подпомагане” гр. ***, за прекратяване на настаняването на детето З.Т.Д., с ЕГН **********, в ДДЛРГ „***” гр. *** и настаняването й в ЦНСТДМ, в град ***, ул. „***, за срок до навършване на пълнолетие – 05.09.2027 г., а ако учи – до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст или до настъпване на обстоятелства в този период, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила, както и за разрешение за ползване на услугата „заместваща приемна грижа” по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ППЗЗДетето.

В съдебното заседание ДСП *** не се представлява. Постъпила е молба от директора й, с която взема становище по хода на делото и по същество. Като поддържа искането, моли да се приемат приложените към него писмени доказателства.

Участието на детето в производството е осигурено, чрез назначен особен представител. Процесуалният представител на детето е на становище за основателност на искането на ДСП *** и че същото е в интерес на детето. Моли да се уважи изцяло.

Съдът, в хода на производството, и по становището на процесуалния представител на детето, не намира основание за изслушване на други лица, извън посочените в чл. 28, ал. 3 от ЗЗДет. задължителни участници.

След като съобрази становищата на участниците в производството, и като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът  приема за установено следното: С решение № 377 от 25.03.2013 год. на РС ***, в сила от 04.04.2013 год., З.Т.Д., с ЕГН **********, е настанена в ДДЛРГ „***” гр. *** за срок до навършване на 7-годишна възраст или до настъпването на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила в този срок. Със Заповед № ЗД02/0350/31.10.2014 г. на Директора на ДСП ***, на основание чл. 30а, във връзка с чл. 29 т.8 и т.9 ЗЗДетето и на основание чл. 27. ал.1, във връзка с чл. 26 ал.1 и чл. 5 ал.1 и чл. 25 ал.1 т.2 ЗЗДетето, считано от 03.11.2014 г., е прекратено настаняването на З.Т.Д. в ДДЛРГ „***” гр. *** и е настанена в Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи в гр. ***, ул. „***, считано от същата дата.

Родители на детето са: майка – Т Д. С, с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес в с. ***, общ. ***, ул. „*** и баща – неизвестен. Видно от приложения социален доклад от 31.10.2014 год. – майката и разширения й семеен кръг не са в състояние да полагат грижи за детето. На територията на Община *** няма утвърдено приемно семейство, което може да отговори на потребностите й. Детето е вписано в Регистъра на деца за пълно осиновяване.

Настоящият адрес на З.Т.Д., считано от 13.11.2014 год. е в гр. ***, ул."***.

При това положение, съдът намира искането на ДСП *** за прекратяване, на осн. чл. 29, т. 8 от ЗЗДет., настаняването на З.Т.Д., с ЕГН **********, в ДДЛРГ „***” гр. ***, за основателно. Искането се основава на настъпили промени в обстоятелствата, свързани с детето, обуславящи промяна на мярката за закрила в негов интерес.

Що касае искането за настаняването й в ЦНСТДМ, с адрес в град ***, ул. „***, за срок до 05.09.2027 г. вкл., а ако учи – до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст или до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила, съдът го намира за основателно. По категоричен начин беше установено, че не съществува възможност за реинтеграция на детето в биологичното му семейство, не е налице семейство на близки и роднини, които да поемат грижата за него и да му осигурят необходимите битови условия на живот и адекватна грижа.

Следва да бъде разрешено и ползването за детето на услугата „Заместваща приемна грижа”.

Така мотивиран, и на основание чл. 28, ал. 4, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 и т.3 и на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за закрила на детето, Панагюрският районен съд

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на З.Т.Д., с ЕГН **********, в ДДЛРГ „***” гр. ***, ул. „***.

НАСТАНЯВА З.Т.Д., с ЕГН **********,***, за срок до 05.09.2027 г. вкл., а ако учи – до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст или до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила в този срок.

РАЗРЕШАВА ползването на услугата „Заместваща приемна грижа” по смисъла на §1, т. 9 на ДР от ППЗЗДетето за З.Т.Д., с ЕГН **********.

Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Окръжен съд Пазарджик, в седемдневен срок от съобщаването му на ДСП и на детето, чрез процесуалния му представител.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: