РЕШЕНИЕ

 

 

№ 175 /04.12.2014 г., гр. ***

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на четвърти декември две хиляди и четиринадесета година открито заседание  в състав:

 

                                                                                              Районен съдия:  Делчо Чопаринов,

 

с участието на секретаря Н.С., като разгледа докладваното от съдията Чопаринов гр. дело № 682 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:   

           

Производството е по реда на чл. 28 и чл. 30 от Закона за закрила на детето.

Образувано е по искане на АСП, Дирекция “Социално подпомагане” гр. ***, за прекратяване на настаняването на П.Ж.Р., с ЕГН **********, в ДДЛРГ „Българка”, гр. *** и настаняването й в ЦНСТДМ, в град ***, ул. „***, за срок до навършване на пълнолетие – 06.05.2020 г., а ако учи – до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст или до настъпване на обстоятелства в този период, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила, както и за разрешение за ползване на услугата „заместваща приемна грижа” по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ППЗЗДетето.

В съдебното заседание ДСП *** не се представлява. Постъпила е молба от директора й, с която взема становище по хода на делото и по същество. Като поддържа искането, моли да се приемат приложените към него писмени доказателства.

Участието на детето в производството е осигурено, чрез назначен особен представител. Той е на становище за основателност на искането на ДСП *** и че същото е в интерес на детето. Моли да се уважи изцяло.

Детето е изслушано в присъствието на социален работник и в присъствието на процесуалния му представител. Същото заяви, че се чувства добре в социалната услуга. Осигурени са му условия за живот и за училище, добре се грижат за него. Предпочита да остане тук.

Съдът не намери основание за изслушване на други лица, извън посочените в чл. 28, ал. 3 от ЗЗДет задължителни участници в производството.

След като съобрази становищата на участниците в производството, и като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът  приема за установено следното: С решение № 853 от 16.10.2009 год. на РС  ***, в сила от 12.11.2009 год., П.Ж.Р., с ЕГН **********, е настанена в ДДЛРГ „Българка” гр. ***, за срок до навършване на 18 години или до настъпването на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила. Със Заповед № ЗД02/0347 от 31.10.2014 г. на Директора на ДСП ***, на основание чл. 30а, във връзка с чл. 29 т.8 и т.9 ЗЗДетето и на основание чл. 27 ал.1 във връзка с чл. 26 ал.1, чл. 5 ал.1 и чл. 25 ал.1 т.2 ЗЗДетето, е прекратено настаняването на Р. в ДДЛРГ „Българка” гр. *** и е настанена в Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи в гр. ***, ул. „***, считано от 03.11.2014 г.

Родители на детето са: майка – Ж Р. И, с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес в с. ***, общ. ***, ул. „*** и баща – неизвестен. Видно от приложения социален доклад от 28.10.2014 год. – майката и разширения й семеен кръг не са в състояние да полагат грижи за детето. На територията на Община *** няма утвърдено приемно семейство, което може да отговори на потребностите й. Детето е вписано в Регистъра на деца за пълно осиновяване.

Настоящият адрес на П.Ж.Р., считано от 13.11.2014 год. е в гр. ***, ул."***.

При това положение, съдът намира искането на ДСП *** за прекратяване, на осн. чл. 29, т. 8 от ЗЗДет., настаняването на П.Ж.Р., с ЕГН **********, в ДДЛРГ „Българка” гр. ***, за основателно. Искането се базира на настъпили промени в обстоятелствата, свързани с детето, обуславящи промяна на мярката за закрила в негов интерес.

Що касае искането за настаняването й в ЦНСТДМ, с адрес в град ***, ул. „***, за срок до 06.05.2020 г. вкл., а ако учи – до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, или до настъпването на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на постановената мярка за закрила в този период, съдът го намира също за основателно. По категоричен начин беше установено, че не съществува възможност за реинтеграция на детето в биологичното му семейство, не е налице семейство на близки и роднини, които да поемат грижата за него и да му осигурят необходимите битови условия на живот и адекватна грижа.

Следва да бъде разрешено и ползването за детето на услугата „Заместваща приемна грижа”.

Така мотивиран, и на основание чл. 28, ал. 4, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 25, ал. 1, т. 1 и т.3 и на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за закрила на детето, Панагюрският районен съд

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на П.Ж.Р., с ЕГН **********, в ДДЛРГ „*** гр. ***, ул. „***

НАСТАНЯВА П.Ж.Р., с ЕГН **********,***, за срок до 06.05.2020 г. вкл., а ако учи – до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст или до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила в този срок.

РАЗРЕШАВА ползването на услугата „Заместваща приемна грижа”, по смисъла на §1, т. 9 на ДР от ППЗЗДетето, за П.Ж.Р., с ЕГН **********.

Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред Окръжен съд Пазарджик, в седемдневен срок от съобщаването му на ДСП и на детето, чрез процесуалния му представител.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: