Р Е Ш Е Н И Е

173

 

      03.12.2014г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Деветнадесети ноември

 

2014

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

Н И

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

308

 

2014

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявени са в обективно съединение искове по смисъла на чл.128 и чл.242 от Кодекса на труда, във връзка с чл.86 от Закона за задълженията и договорите.

          В исковата си молба В.Н. ***, срещу „Хидрострой - П” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, район „Средец”, ул. „Ангел Кънчев” №5, представлявана от управителя ИИН, сочи, че е работела в дружеството-ответник с месторабота в град Панагюрище, като със Заповед № 3/30.01.2014 г., на основание чл. 327, ал.1, т.2 от КТ е прекратено трудовото й правоотношение за длъжността „Отговорен счетоводител”. Ищцата сочи, че през периода месец август 2011 г. до месец януари 2014 г., съгласно ведомости на дружеството-ответник й са начислени, но не изплатени работни заплати и обезщетения по КТ, както следва: за месец август 2011 г. – 501,70 лв., като такъв размер на възнаграждение се дължи според ищцата и за месец септември, месец октомври, месец ноември, месец декември 2011 г. и месец януари 2012 г. Ищцата М. твърди, че трудовото възнаграждение, което не й е изплатено за месец февруари 2012 г. възлиза на сума в размер на 503,34 лв., а за месеците март, април, май, юни, юли, август, декември 2012 г., както и за месец януари 2013 г. й се дължи месечно трудово възнаграждение в размер на 504,83 лв. Ищцата сочи, че през месеците февруари, март, април, май, юни и септември 2013 г. не й е изплатено трудово възнаграждение в размер на 507,97 лв.- за всеки месец, като работодателят й дължи трудово възнаграждение за месец декември 2013 г. в размер на 253,98 лв., а за месец януари 2014 г. не й е изплатена сумата от 1228,39 лв., която сума включва трудовото й възнаграждение, обезщетение за неспазено едномесечно предизвестие и обезщетение за неползван платен годишен отпуск. В.М. претендира „Хидрострой- П” ЕООД да й изплатят и мораторна лихва по смисъла на чл. 86 от ЗЗД за периода от датата на възникване на изискуемост на всяко едно от трудовите възнаграждения до датата на предявяване на исковата молба – 20.05.2014 г. в размер на 10,00 лв. за всяко едно от трудовите възнаграждения през периода 01.08.2011 г. до 01.11.2013 г., като претендира и мораторна лихва в размер на 5,00 лв.- за неизплатеното трудово възнаграждение в размер на 253,98 лв., станало изискуемо на 01.12.2013 г. -до датата на предявяване на исковата молба и мораторна лихва в размер на 15,00 лв.- за главница в размер на 1228,39 лв., считано от 01.01.2014 г. до датата на предявяване на исковата молба – 20.05.2014 г.

          Моли съда да постанови решение, с което да бъде осъдено „Хидрострой- П” ЕООД да й заплати претендираните трудови възнаграждения, ведно със законната лихва върху всяка една от главниците, считано от датата на предявяване на исковата молба.

Претендира мораторна лихва в посочените по-горе размери считано от датата на изискуемост на всяко едно от дължимите, но неплатени трудови възнаграждения, до датата на предявяване на исковата молба – 20.05.2014 г.

Моли, на основание чл. 242 ал.1 от ГПК, да бъде допуснато предварително изпълнение на съдебното решение.

Моли да бъде допусната и назначена съдебно-икономическа експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и извърши справка в счетоводството на дружеството-ответник, да отговори на следните въпроси: 1. Какъв е размерът на начислената по ведомост работна заплата на ищцата, размерът на обезщетението за неспазено предизвестие към месец януари 2014 г. и обезщетение за неползван платен годишен отпуск; 2. Има ли отразяване във ведомостите на дружеството-ответник, че са заплатени претендираните от ищцата М. трудови възнаграждения; 3. Какъв е размерът на мораторната лихва за всяко просрочено и неплатено трудово възнаграждение за периодите, посочени в обстоятелствената част на исковата молба.

          Претендира сторените съдебно- деловодни разноски.

          Представя следните писмени доказателства в копие: Заповед за прекратяване на трудов договор № 3/30.01.2014 г., издадена от „Хидрострой П” ЕООД; Допълнително споразумение № 4003 от 02.12.2013 г. към Трудов договор № 3050/01.06.2001 г.; Трудов договор № 3050/01.06.2001 г. за неопределено време.; Удостоверение изх. № 8/30.01.2014 г. издадено от „Хидрострой П” ЕООД; Извлечение от Търговския регистър за актуалното състояние на дружеството-ответник.

В законоустановения срок дружеството - ответник не представят писмен отговор на предявената искова молба и не вземат становище по предявения иск.

В съдебно заседание, редовно призована, ищцата В.Н.М. се явява лично и с процесуалния си представител адвокат П.Г. от ПзАК.

В съдебно заседание, редовно призовани, дружеството- ответник не изпращат представител.

По делото е разпитан свидетелят С.К.С..

С протоколно определение от 16.10.2014г., на основание чл. 214, ал.1, изр.3 от ГПК, е допуснато изменение на исковете на М. за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения по смисъла на чл.221, ал.1 от КТ, както и за обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер на 25 работни дни, съобразно със заключението на съдебно- счетоводната експертиза.

От представената по делото Заповед № 3/30.01.2014г. се констатира, че на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ, трудовият договор на ищцата В.М. с дружеството- ответник е прекратен, като са й начислени едно брутно трудово възнаграждение за срока на предизвестието по смисъла на чл.221, ал.1 от КТ и обезщетение за 25 дни неизползван платен годишен отпуск по смисъла на чл.224, ал.1 от КТ.

По делото е приложен Трудов договор № 3050/01.06.2001г., сключен между „Хидрострой – Панагюрище” ЕООД и ищцата В.М., съгласно който същата е изпълнявала длъжността „Счетоводител, изпълняващ функциите на главен счетоводител”, при пълно работно време, като договорът е безсрочен.

Видно от приложеното по делото Допълнително споразумение № 4003/02.12.2013г. към трудовия договор на ищцата М., е, че считано от 01.12.2013г., същата е преназначена на длъжност „Отговорен счетоводител” с място на работа „Хидрострой П” ЕООД гр.Панагюрище, за неопределено време, като от пълно работно време е преминала на непълно работно време – четири часов работен ден и основно месечно възнаграждение в размер на 250,00лв.

По делото е приложено Удостоверение изх. № 08/30.01.2014г., от което се констатира, че дружеството -ответник е удостоверило, че дължи на ищцата трудови възнаграждения през периода месец август 2011г. до месец януари 2014г., включително, на обща стойност 12082,37лв., които трудови възнаграждения са начислени, но неизплатени на М., в качеството й на отговорен счетоводител.

Изслушана по реда на чл.176 от ГПК, ищцата В.М. сочи, че на 25.03.2014г. е прекратен трудовия й договор с „ИнКонсулт инженеринг” където е продължила да работи, след прекратяване на трудовото й правоотношение в „Хидрострой П” ЕООД. Сочи, че се е явявала ежедневно на работа, тъй като са съществували документи, които е било необходимо да се осчетоводяват ежедневно.

От приетото и неоспорено от страните заключение на съдебно- счетоводната експертиза се констатира, че вещото лице е извършило проверка по разплащателните ведомости на дружеството- ответник и съгласно тях е констатирало, че през периода месец август 2011г. до месец януари 2014г. общо начислените в разплащателните ведомости и неизплатени на ищцата М. трудови възнаграждения и обезщетения възлизат на следните суми: за трудови възнаграждения през периода месец август 2011г. до месец януари 2014г. се дължат 10986,85лв.; за обезщетение за неспазено предизвестие по реда на чл.221, ал.1 от КТ се дължи сумата от 324,00лв.; за обезщетение за неползван платен годишен отпуск по реда на чл.224, ал.1 от КТ се дължи сумата от 771,50лв., като общата сума на начислени и дължими трудови възнаграждения и обезщетения на ищцата е в размер на 12082,36лв. Вещото лице е констатирало от разплащателните ведомости на дружеството- ответник, че през периода август 2011г. до месец януари 2014г. в разплащателните ведомости не са положени подписи в колоната „Получил сумата” срещу името на ищцата М.. Съгласно заключението на съдебно- счетоводната експертиза, общият размер на мораторните лихви върху начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения на ищцата, считано от датата на тяхната изискуемост до датата на предявяване на исковата молба – 20.05.2014г., възлизат на сумата от 1824,61лв.

По делото е приета и неоспорена от страните съдебно графологическа експертиза, от която се констатира, че подписа от графа „Управител”, положен върху Заповед № 3/30.10.2014г. на „Хидрострой П” ЕООД за прекратяване на трудовия договор на ищцата М. не е изпълнен от управителя И И Н, а е изпълнен от друго лице.

По делото е разпитан свидетелят С.К.С., чиито показания съдът цени изцяло и от които се констатира, че именно свидетелят С.С. е положил подпис под заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на ищцата. Свидетелят установява в показанията си, че именно той е бил упълномощен от управителя на дружеството- ответник да подписва всички документи, свързани с трудовите правоотношения на работещите в гр.Панагюрище. Установява още, че пълномощията му са действащи и в момента, като от показанията му се констатира какъв е бил механизмът на издаване на процесната заповед № 3/30.01.2014г. Свидетелят С. описва, че е постъпила молба от ищцата М. за прекратяване на трудовото й правоотношение и тъй като той е дал съгласието си, личният състав на дружеството е изготвил заповедта за прекратяване на трудовия договор и той е положил подпис върху заповедта, наместо управителя И Н.

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че ищцата В.М. е изпълнявала длъжността «Счетоводител с функции на главен счетоводител», а по-късно длъжността «Отговорен счетоводител» в дружеството- ответник, като считано от 01.12.2013г., ищцата е преминала на непълно работно време с продължителност от четири часа, при месечно трудово възнаграждение в размер на 250,00лв.

От представените по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че на 30.01.2014г. ищцата М. е поискала трудовото й правоотношение с ответното дружество да бъде прекратено на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ, подала е молба за целта и изпълняващият длъжността «Личен състав» в дружеството- ответник е изготвил процесната заповед № 003/30.01.2014г., с която трудовият договор на М. е прекратен и са й начислени обезщетения за неспазен срок на предизвестие и обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер на 25 дни.

От събраните по делото доказателства безспорно се констатира, че на ищцата М. са начислени и неизплатени трудови възнаграждения за периода месец август 2011г. до месец януари 2014г. в общ размер на 10986,85лв., ведно с обезщетение за неспазено предизвестие в размер на 324,00лв. и обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер на 25 дни, за сумата от 771,50лв.

Съгласно заключението на вещото лице по съдебно- счетоводната експертиза, безспорно се установи, че общият размер на дължимите и неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения на ищцата В.М. възлизат на сума в общ размер на 12082,36лв., като мораторната лихва върху тези вземания, считано от датата на изискуемост на всяко едно от трудовите възнаграждения, до датата на предявяване на исковата молба – 20.05.2014г., възлиза на общ размер от 1824,61лв.

Съдът счита, че и предявените по смисъла на чл. 128 от КТ искове на В.Н.М., за изплащане на начислените, но изплатени трудови възнаграждения за периода месец август 2011г. до месец януари 2014г. включително, са основателни и следва да бъдат уважени, като бъде осъдено ответното дружество «Хидрострой П» ЕООД да й заплати трудови възнаграждения и обезщетения в общ размер на 12082,36лв., като заплати и мораторна лихва върху тези вземания, считано от датата на изискуемост на всяко едно от трудовите възнаграждения до датата на предявяване на исковата молба – 20.05.2014г., която възлиза на общ размер от 1824,61лв., ведно със законната лихва върху всяко вземане, считано от датата на предявяване на исковата молба – 20.05.2014г. до окончателно изплащане на вземането.

На основание чл. 78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъдено „Хидрострой П” ЕООД да заплати на ищцата В.М. сумата от 340,00лв. представляваща адвокатско възнаграждение.

Следва да бъде осъдено дружеството–ответник да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд сумата от 721,28лв., представляваща сбор от държавна такса в размер на 556,28лв., сумата от 150,00 лв. – възнаграждение на вещото лице по съдебно- счетоводната експертиза и сумата от 15,00лв. -депозит за призоваване на един свидетел.

Така мотивиран, на основание чл.128 и чл.242 от Кодекса на труда, във връзка с чл.86 от Закона за задълженията и договорите, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА „Хидрострой - П” ЕООД, с ЕИК: 822098193, със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, район „Средец”, ул. „Ангел Кънчев” №5, представлявана от управителя ИИН, ДА ЗАПЛАТИ на В.Н.М., с ЕГН-**********,***, сума в общ размер на 12082,36лв. (дванадесет хиляди осемдесет и два лева и 36 стотинки), която сума представлява сбор от неизплатени трудови възнаграждуния през периода месец август 2011г. – месец януари 2014г. в общ размер на 10986,85лв.(десет хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и 85 стотинки), обезщетение за неспазено предизвестие при прекратяване на трудовия договор в размер на 324,00лв.(триста двадесет и четири лева) и обезщетение за неползван платен годишен отпуск в размер на 771,50лв.(седемстотин седемдесет и един лева и 50 стотинки), ведно със законната лихва върху всяко вземане, считано от датата на предявяване на исковата молба – 20.05.2014г. до окончателно изплащане на вземането.

ОСЪЖДА „Хидрострой - П” ЕООД, с ЕИК: 822098193, със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, район „Средец”, ул. „Ангел Кънчев” №5, представлявана от управителя ИИН, ДА ЗАПЛАТИ на В.Н.М. с ЕГН-**********,***, мораторна лихва върху вземанията в размер на 12082,36лв.(дванадесет хиляди осемдесет и два лева и 36 стотинки), считано от датата на изискуемост на всяко едно от трудовите възнаграждения до датата на предявяване на исковата молба – 20.05.2014г., която сума възлиза на общ размер от 1824,61лв.(хиляда осемстотин двадесет и четири лева и 61 стотинки).

ОСЪЖДА „Хидрострой - П” ЕООД, с ЕИК: 822098193, със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, район „Средец”, ул. „Ангел Кънчев” №5, представлявана от управителя ИИН, ДА ЗАПЛАТИ на В.Н.М. с ЕГН-**********,***, сторените съдебно- деловодни разноски 340,00лв.(триста и четиридесет лева) – адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА „Хидрострой - П” ЕООД, с ЕИК: 822098193, със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, район „Средец”, ул. „Ангел Кънчев” №5, представлявана от управителя ИИН, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд сумата от 721,28лв. (седемстотин двадесет и един лева и 28 стотинки), представляваща сбор от държавна такса в размер на 556,28лв.(петстотин петдесет и шест лева и 28 стотинки), сумата от 150,00лв.(сто и петдесет лева) – възнаграждение на вещото лице по съдебно- счетоводната експертиза и сумата от 15,00лв.(петнадесет лева) депозит за призоваване на един свидетел.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: