РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 23.12.2014г. до 23.12.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 92/2013, I състав

Развод и недейств. на брака

Д.Г.Б.

И.С.Б.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 23.12.2014г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК, във връзка с чл. 50 от СК и във връзка с чл. 234 от ГПК, Панагюрският районен съд Р Е Ш И: ДОПУСКА РАЗВОД между Д.Г.Б., с ЕГН-**********,***»*** – адвокат П.А. от САК и И.С.Б., с ЕГН-**********,***, като прекратява гражданския брак, сключен на 30.07.1989г. с Акт за граждански брак № 90/30.07.1989г. на Общински Народен съвет гр.Панагюрище, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Г.Б., с ЕГН-**********,***»– адв.П.А. от САК и И.С.Б., с ЕГН-**********,***, споразумение относно последиците от прекратяването
***на брака, съгласно което: Въпрос за упражняването на родителските права над родените от брака деца, тяхното местоживеене, режима на срещи с другия родител и размера на дължимата издръжка не се поставя, тъй като и двете родени от брака деца са пълнолетни при предявяване на молбата за прекратяване на брака. ИЗДРЪЖКА между съпрузите няма да се дължи. След прекратяване на брака, Д.Г.Б. да носи брачното си фамилно име – Б.. Получените по време на брака от всеки един от съпрузите кредити да бъдат изплащани само и единствено от съпруга, който го е получил, без с погасяването на кредита да бъде ангажиран другия съпруг. По време на брака съпрузите не са си правили дарения на особена стойност един на друг, нито са получавали такива от роднини на другия съпруг. Семейното жилище, представляващо собственост на трето лице – сина на страните по делото, да не се ползва от нито един от съпрузите. По време на брака съпрузите не са ставали ЕТ, не са придобивали дялове, акции, облигации или други ценни книжа от капитала на търговски дружества. ОСЪЖДА И.С.Б., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, сумата от 15,00лв.(петнадесет лева)- за постановяване на решението. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.12.2014г.

2

Гражданско дело No 388/2014, I състав

Развод по взаимно съгласие

М.Г.П.

П.И.П.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 23.12.2014г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд Р Е Ш И: ДОПУСКА РАЗВОД между М.Г.П., с ЕГН-**********,*** и П.И.П., с ЕГН-**********,***, като прекратява гражданския брак, сключен на 07.05.2005г. с Акт за граждански брак № 1/07.05.2005г. на Община Стрелча, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.Г.П., с ЕГН-**********,*** и П.И.П., с ЕГН-**********,***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете ИП П., с ЕГН-**********, предоставя за упражняване на неговата майка и законен представител М.Г.П., с ЕГН-**********, като за местожителство на детето се определя местожителството на неговата майка и законен представител, а именно: град
***, бул.”***. Бащата П.И.П. да има право да взима детето при себе си и да го вижда всеки петък, събота и неделя от месеца, от 17,00 часа в петък до 17,00 часа в неделния ден, с преспиване, както и всеки ден след училище на детето, всички ваканции- пролетна, лятна и зимна. П.И.П. да има право да взема детето при себе си всяка нечетна година - първия ден на Коледа и първия ден на Великден, а втория ден на Коледа и втория ден на Великден детето да прекарва с М.П., като всяка четна година малолетния И П. да прекарва първия ден на Великден и Коледа с майка си М.П., а втория ден на Великден и втория ден на Коледа -с баща си П.П.. ОСЪЖДА П.И.П., с ЕГН-**********,***, да заплаща на малолетния си син И П П., с ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител М.Г.П., с ЕГН-**********, месечна издръжка в размер на 100,00 (сто) лева, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо двуетажна масивна жилищна сграда, с административен адрес: гр.***, ул.”***, да се ползва от П.И.П.. ИЗДРЪЖКА между съпрузите няма да се дължи. Съпрузите няма да разрешават имуществените въпроси, възникнали вследствие на прекратената семейна имуществена общност в настоящия процес, а те ще бъдат обект на бъдещо споразумение или друг съдебен процес. След прекратяване на брака, М.Г.П., да носи предбрачното си фамилно име – К. След прекратяване на брака, получения по време на брака от М.Г.П. кредит, да се изплаща от М.Г.П., без с погасяването му да бъде ангажиран П.И.П.. По време на брака молителите не са ставали ЕТ, не са придобивали в собственост дялове, акции, облигации и други ценни книжа от капитала на търговски дружества, не са си правили дарения на особена стойност един на друг, и не са получавали такива от роднини на другия съпруг. ОСЪЖДА П.И.П., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, сумата от 72,00 (седемдесет и два) лева, представляваща държавна такса, изчислена върху тригодишните платежи на дължимата за малолетното дете месечна издръжка. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.12.2014г.

3

Гражданско дело No 454/2014, I състав

Развод по взаимно съгласие

Б.П.П.

С.И.П.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 23.12.2014г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК, във връзка с чл. 50 от СК и във връзка с чл. 234 от ГПК, Панагюрският районен съд Р Е Ш И: ДОПУСКА РАЗВОД между Б.П.П., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:***«
***, кантора 102- адвокат С.П. от Пловдивска адвокатска колегия и С.И.П., с ЕГН-**********,***«***, като прекратява гражданския брак, сключен на 26.07.1981г. с Акт за граждански брак № 86/26.07.1981г. на Община Панагюрище, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Б.П.П., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:***«***, кантора 102- адвокат С.П. от Пловдивска адвокатска колегия и С.И.П., с ЕГН-**********,***«***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Въпрос за упражняването на родителските права над родените от брака деца, тяхното местоживеене, режима на срещи с другия родител и размера на дължимата издръжка не се поставя, тъй като и двете родени от брака деца са пълнолетни при предявяване на молбата за прекратяване на брака. ИЗДРЪЖКА между съпрузите няма да се дължи. След прекратяване на брака, Б.П.П. да носи предбрачното си фамилно име – О. Получения по време на брака от Б.П.П. кредит да бъде изплащан само и единствено от нея, без с погасяването на кредита да бъде ангажиран С.И.П.. Придобитият по време на брака недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда, апартамент с административен адрес: гр.*** ж.к.»***, остава в обикновена дялова съсобственост между съпрузите. По време на брака съпрузите не са придобивали движими вещи и не са си правили дарения на особена стойност един на друг, нито са получавали такива от роднини на другия съпруг. Семейното жилище, представляващо самостоятелен ******, да се ползва от С.И.П.. По време на брака съпрузите не са ставали ЕТ, не са придобивали дялове, акции, облигации или други ценни книжа от капитала на търговски дружества. ОСЪЖДА С.И.П., с ЕГН-**********,***«***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище, сумата от 15,00лв.(петнадесет лева)- за постановяване на решението. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.12.2014г.