РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 19.12.2014г. до 19.12.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

2

Гражданско дело No 184/2014, I състав

Облигационни искове

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Б.И.Г.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 19.12.2014г.

3

Гражданско дело No 212/2014, I състав

Развод и недейств. на брака

Г.М.К.

Н.Г.К.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 19.12.2014г.
Така мотивиран и на основание чл. 49, ал.1 от СК, във връзка с чл. 325 от ГПК, Панагюрският районен съд Р Е Ш И: ДОПУСКА развод между Г.М.К., с ЕГН-********** ***, със съдебен адрес:***- адвокат П.А.- А. и Н.Г.К., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:***. ПРЕКРАТЯВА сключения на 28.06.2003г. в град Панагюрище, с Акт за граждански брак № 33/28.06.2003г., съставен от Община Панагюрище граждански брак, между Г.М.К., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:***- адвокат П.А.- А. и Н.Г.К., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:***, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по вината за настъпването на това дълбоко и непоправимо разстройство. Имуществените отношения между съпрузите, възникнали в резултат на прекратяване на семейната имуществена общност, Г.М.К. и Н.Г.К., ще решават, чрез споразумение или в друг граждански процес. Упражняването на родителските права върху роденото от брака малолетно дете М Г К., с ЕГН-**********, да се осъществява от неговия баща и законен представител Г.М.К., с ЕГН-**********, като за местоживеене на малолетното дете бъде определено местоживеенето на неговия баща и законен представител, а именно: гр.
***, ул.”***. Н.Г.К. да има право да взима при себе си малолетния МГ К. всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца, от 18 часа в петък до 16 часа в неделя, както и един месец през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА Н.Г.К., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:***, да заплаща месечна издръжка за малолетния си син МГ К., с ЕГН-**********, чрез неговия баща и законен представител Г.М.К., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:***- адвокат П.А.- А., в размер на 90,00лв.(деветдесет лева), ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо самостоятелен обект в сграда-Апартамент № 22, находящ се в гр.***, ж.к.”***, да се ползва от Г.М.К. и малолетния М Г К.. След прекратяване на брака Н.Г.К. да носи предбрачното си фамилно име - Ч. Издръжка между съпрузите не се дължи. Разноските остават за всяка една от страните така, както са направени към момента на постановяване на решението. ОСЪЖДА Н.Г.К., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес:***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд, сумата от 25,00 (двадесет и пет) лв., ведно със сумата от 129,60лв.(сто двадесет и девет лева и 60 стотинки), представляваща сбор от държавна такса за постановяване на решението и дължимата върху месечна издръжка за малолетния й син МГ К. издръжка. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите.

4

Гражданско дело No 257/2014, I състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ

З.А.Р.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 19.12.2014г.

5

Гражданско дело No 496/2014, I състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПАНАГЮРИЩЕ

А.Т.С.,
Г.Т.Г.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 19.12.2014г.