Р Е Ш Е Н И Е

195

 

      19.12.2014г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                            Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесети ноември

 

2014

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

Н И

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

496

 

2014

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по смисъла на чл.28 от Закона за закрила на детето.

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Панагюрище са предявили молба, в която сочат, че с Решение № 33/08.04.2011г. на Панагюрския районен съд, М Х С. е настанена в семейството на своя вуйчо по майчина линия – Г.Т.Г. ***. Сочи се, че родители на детето са: майка – А.Т.С., с постоянен и настоящ адрес:*** и неизвестен адрес на пребиваване и баща – Х Б С, починал на 25.09.2010г. В молбата се сочи, че бащата е починал, а майката е с неизвестен адрес на пребиваване, поради което не е в състояние да полага постоянни грижи за своята дъщеря М. В предявеното искане се сочи, че М С. получава наследствена пенсия в размер на 112,50 лв. и ученическа стипендия в размер на 35,00лв., а вуйчото Г.Г. получава за непълнолетната месечна помощ по реда на чл.7 от ЗСПД в размер на 35,00лв. и месечна помощ по реда на чл.49 ал.2, т.3 от Правилника за приложение на ЗДДетето в размер на 77,50лв. Социалните работници сочат, че на 15.09.2014г. М С. е навършила 18 годишна възраст и е записана като ученичка в 12-ти клас на Гимназия „Иван Сергеевич Аксаков” гр.Пазарджик, като има мотивация да завърши средно образование. От друга страна, според Дирекция „Социално подпомагане” – вуйчото Г.Т.Г. е годен да полага постоянни грижи по отглеждането и възпитанието на детето и същият е декларирал готовността си по смисъла на чл.24, ал.3 от ППЗЗДетето. Сочи се, че настоящият адрес на детето е адресът на нейния вуйчо. Сочи се, че на 26.08.2014г. непълнолетната все още към тази дата М С. писмено е декларирала, че желае да бъде настанена в семейството на своя вуйчо по майчина линия, като на същата дата Г.Т.Г. също писмено е декларирал че желае племенницата му да бъде настанена в семейството му до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишната й възраст.

Молят съда да постанови решение, с което по смисъла на чл.28, ал.4 от ЗЗДетето и чл.49, ал.2, т.3 от ППЗЗДетето, да бъде удържен срока на настаняване на вече пълнолетната М Х С. в семейството на нейния вуйчо Г.Т.Г. ***, за срок до завършване на средно образование, но не-повече от 20 годишната й възраст.

Представят следните писмени доказателства, в копие: Решение № 33/08.04.2011г., постановено по гр.дело № 76/2011г. по описа на Панагюрския районен съд; Социален доклад от 28.08.2014г., изготвен от Дирекция „Социално подпомагане” Панагюрище; Удостоверение за настоящ адрес № 11/15.01.2014г., издадено от Кметство с.Елшица, Община Панагюрище -за М Х С.; Декларация от Г.Т.Г. от 26.08.2014г. и Декларация от М Х С. от същата дата; Удостоверение изх. № 826/09.07.2014г., издадено от Гимназия „Иван Сергеевич Аксаков” гр.Пазарджик.

В открито съдебно заседание Дирекция „Социално подпомагане” Панагюрище не изпращат представител. Изпращат уведомително писмо, в което сочат, че поддържат предявеното искане.

Ответницата А.Т.С. не се е явила да получи съдебните книжа и по реда на чл.50, ал.2 от ГПК същата се счита редовно призована.

В открито съдебно заседание Районният прокурор изразява становище, че няма законова пречка пълнолетната М С. да бъде настанена в семейството на нейния вуйчо по майчина линия Г.Т.Г. до завършване на средно образование, но не повече от навършване на 20- годишната й възраст.

По делото е изслушан Г.Т.Г., като лице, в чието семейство да бъде настанена пълнолетната М С..

Видно от представеното по делото Решение № 33/08.04.2011г., постановено по гр.дело № 76/2011г. по описа на Панагюрския районен съд, непълнолетната тогава М Х С. е настанена в семейството на нейния вуйчо по майчина линия Г.Т.Г.,***, до навършване на 18- годишната й възраст, или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяването на постановената мярка за закрила.

По делото е приложен Социален доклад, изготвен от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Панагюрище на 28.08.2014г., от който се констатира, че основните грижи за М С. се полагат от нейния вуйчо Г.Г. като й са осигурени съобразно с възрастта и сезона дрехи, храна, лично пространство и легло. Сочи се, че пълнолетната вече М е в добро общо състояние, с нормално психо-физическо развитие. Сочи се, че през учебната 2013-2014г. Ме завършила 11-ти клас на Гимназия „Иван Аксаков” Пазарджик, с много добър успех – 4,50, като през учебната 2014-2015 година е ученичка в 12-ти клас на същото училище, дневна форма на обучение. Сочи се, че момичето има изградени навици за самообслужване, общителна е, създава бързо доверителни отношения, спазва правилата в къщи и навън, проявява състрадание и не е агресивна. Сочи се също, че родители на М са А.Т.С. – майка, с неизвестен адрес на пребиваване и Христо Борисов Сурджийски, починал на 25.09.2010г. От социалния доклад се установява, че майката е напуснала на 22.09.2004г. пределите на Република България, в посока Сърбия, с цел екскурзия и до момента няма данни за завръщането й. В социалния доклад е отразено, че М С. е привързана емоционално към разширения си семеен кръг по майчина линия, като поддържа връзка и с роднините си по бащина линия. Социалните работници твърдят, че вуйчото по майчина линия Г.Т.Г. е неженен, преминал е курс и е издържал изпити по специалността „Ръчно електродъгово заваряване на ниско въглеродни и ниско легирани стомани” в Института по заваряване гр.София. Г. съжителства с брат си П Н, който също не е женен и има сериозни здравословни проблеми, като не съжителства с друго лице на семейни начала и няма собствени деца. Сочи се, че спрямо М основен контрол се осъществява именно от Г.Т.Г.. В социалния доклад се подчертава, че на 26.08.2014г. непълнолетната тогава М С. писмено е декларирала желанието си да бъде настанена в семейството на своя вуйчо Г Г. до завършване на средното й образование, но не по-късно от навършване на 20 годишната й възраст.

По делото е приложено удостоверение за настоящ адрес изх. № 11/15.01.2014г., от което се констатира, че настоящият адрес на пълнолетната М С. ***.

По делото е приложена Декларация от Г.Т.Г. от 26.08.2014г., в която същият е изразил желанието си племенницата му М С. да бъде настанена в неговото семейство.

По делото е приложена и декларация на самата М С. от същата дата, в която същата декларира, че е ученичка в 12-ти клас през учебната 2014-2015 година и желае до завършване на средното си образование да бъде настанена в семейството на своя вуйчо.

Видно от приложеното по делото Удостоверение изх. № 826/09.07.2014г. издадено от Гимназия „Иван Сергеевич Аксаков” гр.Пазарджик е, че М С. е ученичка в 12-ти клас, дневна форма на обучение през учебната 2014-2015г.

Изслушан в съдебно заседание, Г.Г. твърди, че живее заедно с М и брат й Ц С, който е ученик в 7-ми клас. Сочи, че децата са вече пораснали и сами могат да се грижат за себе си. От обясненията му се установява, че М има самостоятелна стая в дома на Г.Г., като брат й също има своя отделна стая. Твърди, че средствата, с които разполага са достатъчни, за да може да отглежда и възпитава децата. Изяснява, че докато е на училище в гр.Пазарджик, М живее в ученическо общежитие, като се прибира в петък вечер и пътува обратно за училище в понеделник сутрин.

От събраните по делото доказателства, съдът счита, че молбата на Дирекция ”Социално подпомагане” - гр. Панагюрище за настаняване на пълнолетната М Х С. в семейството на нейния вуйчо по майчина линия Г.Т.Г. до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 годишната й възраст или до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената по отношение на пълнолетната М С. мярка за закрила, е основателна и следва да бъде уважена.

Безспорно се установи, че М Х С. се е отглеждала при добри хигиенно-битови условия в дома на Г.Т.Г. ***. Пълнолетната има отделна стая в дома на Г.Г.. Установи се, че в семейството съществува много добра психологическа атмосфера, предпоставяща получаването от М на добро възпитание в дух на близост, уважение и взаимопомощ в лицето на нейния вуйчо – Г.Г.. Установи се, че пълнолетната М получава добро образование, осигурени й са всички социални и битови условия, за да завърши средно образование и намери своята реализация.

Следва да бъде уважена предявената от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Панагюрище молба, като на основание чл.28, ал.4 от ЗЗДете, във вр. с чл.49, ал.2 т.3 от ППЗакона за закрила на детето, бъде настанена в дома на своя вуйчо по майчина линия Г.Т.Г. пълнолетната М Христова.

Така мотивиран, на основание чл.28, ал.4 от ЗЗДете, във вр. с чл.49, ал.2 т.3 от ППЗакона за закрила на детето, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА М Х С., с ЕГН-**********, с постоянен и настоящ адрес:***, в семейството на нейния вуйчо по майчина линия Г.Т.Г., с ЕГН-**********,***, до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишната й възраст, или до настъпването на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила.

Решението подлежи на въззивно обжалване и протест пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: