Р Е Ш Е Н И Е

198

 

       19.12.2014г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                            Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесети ноември

 

2014

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

НИ

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

257

 

2014

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по смисъла на чл.28 от Закона за закрила на детето.

Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Панагюрище са предявили молба, в която сочат, че със Заповед № ЗД15-242/061/31.03.2014г. на основание чл.27, ал.1 от ЗЗДете, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 от ЗЗДете малолетния А.З. Р е настанен в семейството на негови близки -А.И.Ш. и К.Н.Ш. ***. В искането се сочи, че родители на детето са: майка – З.А.Р.,*** и баща – неизвестен. В искането се сочи, че майката на детето е в чужбина и не е в състояние да полага грижи за него, поради което на 20.01.2014г. е изготвено становище до Директора на Д”СП” Панагюрище, от което е видно, че съпрузите Ш са годни да полагат постоянни грижи за отглеждането и възпитанието на малолетното дете. Налице е силна емоционална връзка и добри взаимоотношения помежду им. Сочи се, че настоящият адрес на детето е в гр.***, на ул.”***, считано от 28.04.2014г.

Молят съда да се произнесе с решение, с което по смисъла на чл.28, ал.4, във връзка с чл.25, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДетето, да бъде настанен малолетния А.З. Р в семейството на неговите близки К.Н.Ш. и А.И.Ш., за срок до 20.10.2020г. или до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила.

Молят да бъде дадено разрешение за ползване на услугата „Заместваща приемна грижа” по смисъла на Допълнителните разпоредби на § 1, т.9 от ППЗЗДетето.

Представят следните писмени доказателства, в копие: Удостоверение за раждане, издадено на 27.01.2014г. от Община Панагюрище, въз основа на Акт за раждане № 180/28.10.2002г. -за А.З. Р; Декларация за даване на съгласие по реда на чл.24, ал.3 от ЗЗДетето от К.Н.Ш.; Декларация за даване на съгласие по реда на чл.24, ал.3 от ЗЗДетето от А.И.Ш.; Уведомително писмо вх. № ЗД 08-242/0401 от 12.12.2013г. на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Пазарджик; Становище за годност на семейство от 20.01.2014г.; Уведомително писмо рег. № 1821/27.01.2014г. на РУП Панагюрище ; Уведомително писмо вх. № ЗД-08-242/0022/26.02.2014г. на Дирекция „Социално подпомагане” Пазарджик; Декларация за недаване на съгласие на СА Р.; Социален доклад, изготвен на 31.03.2014г. на Дирекция „Социално подпомагане” Панагюрище; Заповед № ЗД 15-242/0061 от 31.03.2014г.; Уведомително писмо изх. № ЗД 09-9433/0012 от 07.04.2014г.; Удостоверение за постоянен и настоящ адрес изх. № 329/28.04.2014г., издадено от Община ***.

В съдебно заседание, редовно призовани Дирекция „Социално подпомагане” Панагюрище не изпращат представител. Изпращат допълнителна молба, в която сочат, че поддържат предявеното искане.

Ответницата З.А.Р. е представлявана от назначения особен представител адвокат Р.К. от ПзАК.

Заинтересованата страна Районна прокуратура Панагюрище се представлява от районния прокурор КТ, който сочи, че настаняването на малолетния А. Р за отглеждане и възпитание в семейството на неговите близки К. и А. Шопови е не само положително, но и единствено целесъобразно, като следва детето да бъде настанено в дома на семейство Шопови и да бъде разрешена услугата заместваща „Приемна грижа”.

По делото е изслушана К.Н.Ш., като лице, при което да бъде настанено малолетното дете А. Р.

Същото становище изразява и назначения на ответницата З.А.Р. особен представител- адвокат Р.И.К. от ПзАК.

Видно от представеното по делото Удостоверение за раждане, издадено на 27.01.2014г. въз основа на Акт за раждане № 180/28.10.2002г. – за А.З. Р, същият е роден на ***г., с родители – майка – З.А.Р. и баща – неизвестен.

От приложената по делото Декларация за даване на съгласие, по смисъла на чл.24, ал.3 от ЗЗДетето, К.Н.Ш. и А.И.Ш. са дали своето съгласие на 06.11.2013г. в семейството им да се отглежда детето А.З. Р, с постоянен адрес:***.

По делото е приложено Писмо изх.№ ЗД 08-242/0401 от 12.12.2013г., издадено от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Пазарджик, в което се сочи, че на 03.12.2013г. социални работници са посетили адреса на майката З.Р. ***, като бабата на малолетния А. – С Р., вуйчото БР и майката З.Р. не са открити на посочения адрес, а работниците от Д”СП” са разговаряли с В ЯЙ - съпруга на Б Р, която е споделила, че малолетният А. ги посещава през почивните дни и ваканциите. Посочено е също, че З.Р. от пет или шест години работи във Федерална Република Германия и изпраща средства, за да могат да се грижат за К. и А., когато посещава дома им. Сочи се, че Д”СП” - Пазарджик не могат да вземат становище относно отглеждането на малолетния А. Р.

По делото е приложено становище за годност на семейство А. и К. Шопови за отглеждането и възпитанието на малолетния А. Р от 20.01.2014г., в което се сочи, че А.Ш. е с ампутиран крак и се придвижва с помощта на патерици и инвалидна количка. Същият е завършил четвърти клас в училището в с.Овчеполци и има 40 годишен стаж, като оранжериен работник в гр.***. Сочи се още, че същият по настоящем е пенсионер за изслушено време и старост и получава пенсия в размер на 207,24лв. В становището се сочи, че К.Н.Ш. е завършила шести клас в училище в с.***, грамотна е и споделя, че има 40 годишен трудов стаж като оранжериен работник, а понастоящем е пенсионер за изслужено време и възраст, като пенсията й е в размер на 220,21лв. Д „СП” твърдят в доклада, че Ш са сключили граждански брак на 19.08.1974г., като от брака си имат родени три деца – К, Ии С. Катя е омъжена, Иван Ш. съжителства на семейни начала с друго лице, а С Ш., който е биологичен баща на малолетния А. Р е починал през 2013г. Социалните работници са констатирали, че жилището, в което живеят семейство Ш, с административен адрес гр.***, ул.”***, представлява собственост на А.Ш. и брат му Л Ш., като жилището се състои от два етажа с външно стълбище. Сочи се, че на първия етаж има три стаи и коридор, в едната от стаите са живеели детето А. и биологичния му баща С, но след смъртта му детето се страхува да спи самостоятелно и по тази причина ползва една стая с А. и К. Ш. В становището за годност се сочи също, че малолетния А. Р е ученик в пети клас на СОУ „Св.св.Кирил и Методии” гр.***, като детето е записано и на занималня след учебните часове, но не посещава заниманията й редовно. Детето е споделило пред социалните работници, че баща му е починал, а майка му от много години живее и работи в чужбина, като понякога му изпраща пари за дрехи и общува с него чрез интернет. Посочва, че неговият дом е в гр.***, макар, че през ваканциите ходи на гости в с.Сарая.

Видно от приложеното по делото писмо рег. № 1821/27.01.2014г., издадено от РУП Панагюрище, З.А.Р. е напуснала пределите на Република България на 03.10.2008г. през ГКПП- Аерогара Бургас и до момента няма данни за нейното завръщане в страната.

По делото е приложена Декларация за несъгласие от С А Р., за това, че няма достатъчно финансови средства и е с влошено здравословно състояние, поради което не може да поеме грижите по отглеждането и възпитанието на малолетния А.З. Р.

В приложения по делото Социален доклад, изготвен на 31.03.2014г., Дирекция „Социално подпомагане” сочат, че малолетното дете се отглежда от биологичните си баба и дядо по бащина линия, които се явяват значими възрастни за детето и с които има изградена силна емоционална връзка, като поддържа контакти с майка си по интернет, но не я е срещал повече от една година. Сочи се, че малолетното дете винаги се е отглеждало в семейна среда и има изградено чувство за семейна принадлежност. Детето е комуникативно, спазва наложените правила от по-възрастните, изпитва състрадание, любов към близките си, няма прояви на ревност, агресия, или девиантност. 

По делото е приложена Заповед № ЗД 15-242/0061 от 31.03.2014г., от която се констатира, че тъй като майката на детето А. Р – З.Р., се намира в чужбина от 2008г., а соченият за биологичен баща на детето е починал на 23.10.2013г., годните да полагат постоянни грижи за отглеждането и възпитанието на малолетния А., семейство Ш следва да бъдат натоварени с отглеждането и възпитанието на детето, поради което с посочената заповед А.З. Р е настанен в семейството на К. и А. Ш.

По делото е приложено Удостоверение за настоящ адрес изх. № 329/28.04.2014г., издадено от Община ***, от което се констатира, че постоянният адрес на малолетния А. ***.

Изслушана в съдебно заседание, К.Н.Ш. сочи, че А. Р Ш. се отглежда в нейното семейство от своето раждане. Сочи, че А. ходи редовно на училище и не всеки път посещава занятията на занималнята. Твърди, че посещава редовно организираните родитело-учителски срещи, където класният ръководител сочи, че А. няма лоши прояви. Твърди, че З.Р. се е свързала със сина си преди около четири месеца. Изслушана, Ш. твърди, че А. ходи при другата си баба в с.*** само на гости, инцидентно- при по-голямата дъщеря на майка му, която се отглежда от вуйчото и бабата по майчина линия, макар, че до трети клас сестричката на А. е отглеждана също от К.Ш..

От събраните по делото доказателства, съдът счита, че молбата на Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Панагюрище за настаняване на малолетния А.З. Р в семейството на неговите близки К. и А. Ш, за срок до 22.10.2020г. или до настъпване на обстоятелства, обуславящи измененито или прекратяването на постановената по отношение на детето мярка за закрила, е основателна и следва да бъде уважена.

Безспорно се установи, че А.З. Р се отглежда при неговите близки К. и А. Ш, които се явяват родители на биологичния му баща. Установи се, че детето се отглежда в семейната среда на Шопови от неговото раждане, а само гостува през ваканциите при своята баба по майчина линия в с.***, община Пазарджик. Установи се също, че между малолетния А.З. Р и семейство Ш има установени тесни връзки на доверие, емоционална обвързаност и силна емоционална връзка. Сочи се, че когато му се налага да посещава здравни заведения или да се вземат решения относно неговото образование или възпитание, именно К.Ш. осъществява тези действия и придружава детето.

Следва да бъде уважена предявената от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Панагюрище молба, като на основание чл.28, ал.1 и ал.4, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за закрила на детето, бъде настанен в дома на К. и А. Ш малолетният А.З. Р, като на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, във вр. с чл.20, ал.4, т.3 от Правилника за приложение на закона за закрила на детето, следва да бъде разрешено ползването на услугата „Заместваща приемна грижа” и за двете деца.

Така мотивиран, на основание чл.28, ал.1 и ал.4, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за закрила на детето, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА молелтния А.З. Р с ЕАГН-**********, с настоящ адрес ***»***, в семейството на неговите близки К.Н.Ш. с ЕГН-********** и А.И.Ш. с ЕГН-********** – съпрузи от адрес ***»***, за свок до 22.10.2020г., или до настъпването на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила.

РАЗРЕШАВА ползването на услугата «Заместваща приемна грижа» по отношение на молелтния А.З. Р с ЕАГН-**********, с настоящ адрес ***»***

Решението подлежи на въззивно обжалване и протест пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: