РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 18.12.2014г. до 18.12.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 161/2014, I състав

Вещни искове

Н.А.К.,
Т.А.Б.,
В.А.Ю.

ЕТ Б.-Ц.Х.

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 18.12.2014г.

2

Гражданско дело No 600/2014, I състав

Развод по взаимно съгласие

Р.Ч.К.,
М.П.М.

 

Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 18.12.2014г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА БРАКА, между Р.Ч. К, с ЕГН- **********,*** и М.П.М., с ЕГН- **********,***, сключен на 09.02.1999г. с Акт за граждански брак № 5/09.02.1999г. на Община Панагюрище, като допуска РАЗВОД поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Р.Ч. К, с ЕГН- **********,*** и М.П.М., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***- адвокат В.К., споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Въпрос за упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо родените от брака деца, за тяхното местожителство, режимът на лични отношения с другия родител и размерът на дължимата издръжка не се поставя, тъй като няма родени от брака деца. По време на брака съпрузите не са придобивали недвижимо и движимо имущество. Съпрузите се споразумяват, че няма да си дължат издръжка един на друг. Съпрузите не са получавали кредити от банкови и небанкови институции по време на брака. По време на брака съпрузите не са ставали ЕТ, не са придобивали право на собственост върху дружествени дялове, акции, облигации или други ценни книжа, не са получавали дарения на особена стойност един от друг или от роднините на другия съпруг. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, с административен адрес: град
***, ул.»***, собственост на Р. К, да се ползва от Р.Ч. К. След прекратяване на брака, Р. К да носи фамилно име – К. ОСЪЖДА Р.Ч. К, с ЕГН- **********,*** и М.П.М., с ЕГН- **********,***, СОЛИДАРНО да заплатят в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса в размер на 15,00лв.(петнадесет лева)- за постановяване на решението. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.12.2014г.