Р Е Ш Е Н И Е  

160

 

    07.12.2012 г.

 

ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                                 Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и четвърти октомври

 

2012

 
                

на                                                                                 Година                                      

в публично заседание в следния състав:

ЦВЯТКО МАНГОВ

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

П З

 
 

Секретар                                                        

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия МАНГОВ

 

 391

 

2010

 
 


                                                    гр. д. №                          по описа за                     год.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството  е за делба на недвижим имот – втора фаза.

С Решение № 151/18.11.2011 г. по делото  е допуснато да се извърши съдебна делба между  между Л.М.Н., с ЕГН-**********,***, ж. к. «***, Я.В.Н., с ЕГН-**********,***, ж. к. «*** и двете чрез пълномощника си адв. М.Д.Б., със съдебен адрес:***, Р.С.К., с ЕГН-**********,***«***, Л.Н.К., с ЕГН-**********,***«***, МНЧ.,  с ЕГН-**********,***«***, Г.В.Н.,  с ЕГН-**********,***«И.Н.» № 8, П.С.Б., с ЕГН-**********,***«И.Н.» № 8, Д.С.А., с ЕГН-**********,***«И.Н.» № 8, Т.Л.Л., с ЕГН-**********,***«***, Г.С.Ш.–М., с ЕГН-**********, от гр. София, ж. к. «***, Л.С.Ш., с ЕГН-**********, представляван от Г.С.Ш.–М., от гр. София, ж. к. «***, М.Т.Н., с ЕГН-**********,***«Н. ***, И.Д.Н., с ЕГН-**********,*** и Р.Д.Н., с ЕГН-**********, от гр. Пловдив, ж. к. «***, всички наследници на СИН., бивш жител ***, починал на 16.06.1940 г., на земеделски земи, подробно изброени в 20 позиции и ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 48 кв.м., ПЛЕВНЯ с площ от 40 кв. м. и НАВЕС с площ от 30 кв. м., находящи се в село Баня, община Панагюрище, ул. „Н. Кадийски” № 6, без дворното място, в което същите са построени, съставляващо УПИ ІІ-587, при съседи на имота: УПИ ІІІ-587, УПИ ХХІV-606, УПИ ХХV-695, УПИ ХХVІ-583,584, УПИ ІV-585 и УПИ І-586-улица,ПРИ КВОТИ: за Л.М.Н. – 6/60 ид.ч., за Я.В.Н. – 6/60 ид.ч., за Р.С.К. – 4/60 ид.ч., за Л.Н.К. - 4/60 ид.ч., за М.Н.Ч. – 4/60 ид.ч., за Г.В.Н. – 2/60 ид.ч., за П.С.Б. – 5/60 ид.ч., за Д.С.А. – 5/60 ид.ч., за Т.Л.Л. – 6/60 ид.ч., за Г.С.Ш.-М. – 3/60 ид.ч., за Л.С.Ш. – 3/60 ид.ч., за М.Т.Н. – 4/60 ид.ч., за И.Д.Н. – 4/60 ид.ч. и за Р.Д.Н. – 4/60 ид.ч.

 

В първото по делото заседание по възлагане на недвижимите имоти, никой от съделителите не е предявил претенции за възлагане.

С молба от 20.06.2012 г. ищците, чрез адвокат-пълномощника си са предявили претенции на основание чл. 346 от ГПК за уреждане на сметки със съделителите М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н. – за обезщетение на основание чл. 31 от ЗС за ползване на съсобствената част на делбения имот в размер на 50,00 лв. на месец, за периода 01.09.2009 г. до 01.06.2012 г. – общо за 32 (тридесет и два) месеца за сумата 1900,00 лв., както и обезщетение за непозволено увреждане срещу същите съделители в размер на 2000,00 лв. като твърдят,че в резултат на  лишаването им от ползване от ответниците е изнесена от къщата и повредена покъщнината, вещи подробно описана в 14 позиции.

В съдебно заседание чрез адвокат-пълномощника си поддържат претенциите по отношение на обезщетението за неползване на съсобствената част от имота до размера от 856,68 лв. и по отношение на претенцията за обезщетение за непозволено увреждане до размера от 695,00 лв., като е допуснато изменение на иска. Молят съда да постанови решение, с което да осъди ответниците да заплатят горепосочените суми. Сочат писмени и гласни доказателства.

С молба в първото по делото заседание по възлагане на имотите, предмет на делбата, ответникът Р.Д.Н. е предявил срещу останалите съделители без М.Т.Н. и И.Д.Н., претенция на основание чл. 346 от ГПК  за уравнение на сметките за сумата 1314,00 лв., представляваща стойността на извършените подобрения в допуснатия до делба имот – паянтова жилищна сграда, плевня и навес. Сочи гласни доказателства. Моли съда да уважи молбата за подобренията в пълен размер. По отношение на имота допуснат до делба, становището на адвокат-пълномощника му в съдебно заседание е, че същият следва да се изнесе на публична продан като неподеляем, земеделските земи да се поделят по Вариант „А” от заключението на вещото лице, съобразно дяловете, посочени като общи по коляно от вещото лице. Оспорва предявените искове за уравнение на сметки от страна на съделителите Л.М.Н. и Я.В.Н., като неоснователни. Моли съда да ги отхвърли. Съображенията си излага в писмени бележки, приложени по делото.

Останалите съделители не предявяват претенции за уравнение по сметките, както и не се явяват в съдебно заседание.

По молба на адвокат-пълномощника на съделителите  Л.М.Н. и Я.В.Н. е назначена съдебно-счетоводна експертиза от вещо лице експерт-счетоводител, чието заключение като компетентно и обосновано, относно претендирания наем и обезщетението за вещите, които са увредени в резултат на действията на ответниците М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н., бе прието от съда.

Назначена е и съдебно-техническа експертиза от вещо лице експерт-строителен техник, което след като се запозна с материалите по делото и отиде на место, изготви заключение със задача: каква е стойността на подобренията, извършени в делбения имот от страна на ответника Р.Д.Н., както и пазарната стойност на паянтовата жилищна сграда, плевнята и навеса, предмет на делбата.

По делото е назначена и експертиза от вещо лице агроном-оценител, което да изготви заключение относно пазарната стойност на всеки един от допуснатите до делба 20 земеделски имота, както и да извърши разпределение на имотите, предмет на делбата, в два варианта между страните, съобразно квотите.

Съдът като съобрази становището на страните, заключенията на вещите лица, писмените бележки, приложени по делото, обстоятелството, че никой от съделителите не е поискал възлагане на недвижимия имот, предмет на делбата  прие, че делбата следва да се извърши чрез изнасяне на имота на публична продан.

Видно от заключението на вещото лице строителен техник, имотът допуснат до делба представляващ паянтова жилищна сграда със застроена площ 62 кв.м., плевня, със застроена площ от 40 кв. И навес на 39 кв.м. поотделно са неподеляеми на два и повече дяла, съгласно чл.108-110 от Наредба № 7 – за ПНУОВТУЗ за жилищната сграда – еднофамилно жилище и за допълващото застрояване като самостоятелни обекти.

От заключението на вещото лице безспорно се установи, че пазарната стойност на паянтовата жилищна сграда, навес и плевня е 3982,00 лв.

При така установеното от фактическа страна, съдът прие, че делбата следва да се извърши като имота се изнесе на публична продан, тъй като същият е неподеляем, при първоначална пазарна цена в размер на 3 982,00 лв.

 Съобразно дяловете на съделителите Л.Н. и Я.Н. следва да получат по 398,00 лв., като заплатят и държавна такса, всеки един от тях като съделители по 25,00 лв. в полза на бюджета на Съдебната власт.

Р.К., Л.К. и М Ч. следва да получат по 265,00 лв. всеки един от тях, като заплятат и всеки един от тях по 25,00 лв. държавна такса в полза на бюджета на Съдебната власт.

П.Б. и Д.А. следва да получат по 332,00 лв., а Г.Н. – сумата 133,00 лв. , като заплатят всяка от тях по 25,00 лв. държавна такса в полза на бюджета на Съдебната власт.

Т.Л. следва да получи 398,00 лв., а Г.Ш.-М. и Л.Ш. сума по 199,00 лв. всеки един от тях, като всеки от тях заплати ДТ в размер на 25,00 лв. в полза на бюджета на Съдебната власт.

М.Н., И.Н. и Р.Н. следва да получат по 265,00 лв. – всеки един от тях, като всеки един от тях заплати ДТ в размер на 25,00 лв. в полза на бюджета на Съдебната власт.

При продажба на изнесения на публична продан имот, предмет на делбата, на по-висока цена, съдебният изпълнител следва да разпредели сумата съобразно квотите на съделителите като същите довнесат дължимата държавна такса.

 

 По отношение на земеделските земи допуснати до делба:

По делото е назначена съдебно-оценъчна експертиза от вещо лице агроном-оценител на земеделски земи относно пазарната стойност на всеки един от допуснатите до делба земеделски имоти, като е извършено разпределение на имотите, предмет на делбата, в два варианта съобразно квотите на страните.

В съдебно заседание участващите в делбата съделители заявиха, че възприемат напълно първия вариант по заключението на вещото лице  агроном-оценител на земеделски земи, като най-удачен. Молят съда да извърши делбата на земеделските земи по Вариант «А» на вещото лице съгласно разделителния протоко,л като обяви същия за окончателен. Съдът възприе изцяло становището на страните като прие, че делбата на земеделските земи следва да се извърши по Вариант «А» от заключението на вещото лице, като по ДЯЛ ПЪРВИ Л.М.Н. и Я.В.Н. следва да получат в общ дял следните земеделски земи: ИМОТ № 058014, в землището на село Баня с ЕКАТТЕ 02717, общ. Панагюрище, с площ от 1.599 дка и начин на трайно ползване овощна градина, категория на земята девета, на стойност 134,00  лв.; ИМОТ № 013016 в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 3.198 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е пета. Имотът се намира в м."Чучура / Пан.въгрен", на стойност 1142,00 лв.; ½ от ИМОТ № 047021, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 3,925 дка (целия с площ 7,849 дка) и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Сайменьовец/ Меч.река" на стойност 377,00 лв.; ИМОТ № 003095, в землището на с. Бъта, община Панагюрище с площ от 1.873 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята е пета.Имотът се намира в м."Върбишки дол 2", на стойност 727,00 лв.; като общата пазарна стойност на земеделските земи от този дял е 2 380,00 лв.

ДЯЛ ВТОРИ  приемат и получават в общ дял Р.С.К., Л.Н.К. и М.Н.Ч., състоящ се от следните земеделски земи: ИМОТ № 059121, в землището на с.Баня , ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 2.299 дка с начин на трайно ползване овощна градина - тер.. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Цъфтьовица и др." На стойност 202,00 лв.; ½ от имот ИМОТ № 033003, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 4,099 дка (целия от 8.198 дка) и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е пета. Имотът се намира в м."Петте братя" на стойност 1 591,00 лв.; ИМОТ № 047214, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, община Панагюрище с площ от 2.619 дка и начин на трайно ползване изоставена нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Сайменьовец/ Меч.река" на стойност 220,00 лв. и ИМОТ № 016040, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, община Панагюрище с площ от 2.200 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е осма. Имотът се намира в м."Другошиновец и др." на стойност 266,00 лв. Общата пазарна стойност на този дял е 2 279,00 лв.

Г.В.Н., П.С.Б. и Д.С.А., следва да получат в общ дял ДЯЛ ТРЕТИ, състоящ се от следните земеделски земи: ИМОТ № 081014, в землището на с.Баня, с ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище, с площ от 1.349 дка. и начин на трайно ползване овощна градина. Категорията на земята при неполивни условия е пета. Имотът се намира в м."Маргарит/Венеца и др.'" на стойност 460,00 лв.; ИМОТ № 029009, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 3.250 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е пета. Имотът се намира в м."Кайстор 4", на стойност 1 209,00 лв.; ИМОТ № 053006, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 2.749 дка и начин на трайно ползване - нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Лесичи дупки и др." На стойност 242,00 лв.; ИМОТ № 037034 в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 1.999 дка с начин на трайно ползване нива. Категория на земята при неполивни условия седма. Имотът се намира в м."Папрата/Въгрен" на стойност 300,00 лв.; ИМОТ № 072025, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 0.200 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е шеста. Имотът се намира в м."Въгрен/ Реката" на стойност 78,00 лв. Общата пазарна стойност на този дял е 2 289,00 лв.

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ следва да получат в общ дял Т.Л.Л., Г.С.Ш.-М. и Л.С.Ш., състоящ се от следните земеделски земи: ИМОТ № 063002, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ на имот от 6.901 дка с начин на трайно ползване - овощна градина. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в местността „Цера и др." На стойност 266,00 лв.; ½ от ИМОТ № 047021, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 3,925 дка (целия с площ 7,849 дка) и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Сайменьовец/ Меч.река" на стойност 377,00 лв.; ИМОТ № 003031, в землището на с. Бъта, община Панагюрище с площ от 3.610 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята е пета.Имотът се намира в м. "Върбишки дол 2", на стойност 1401,00 лв. Пазарната стойност на този дял е 2 440,00 лв.

ДЯЛ ПЕТИ следва да получат в общ дял М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н., състоящ се от следните земеделски земи:  ИМОТ № 080008, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище, с площ на имот от 1.550 дка и начин на трайно ползване за трайни насаждения. Категорията на земята при неполивни условия е осма. Имотът се намира в м."Шортек" на стойност 197,00 лв.; ½ от имот ИМОТ № 033003, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 4,099 дка (целия от 8.198 дка) и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е пета. Имотът се намира в м."Петте братя" на стойност 1 591,00 лв.; ИМОТ № 056205, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, община Панагюрище с площ от 1.606 дка и начин на трайно ползване изоставена нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Селището и др.", на стойност 135,00 лв. и ИМОТ № 024206, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, община Панагюрище с площ от 2.443 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Громник/ Валозите” на стойност 235,00 лв. Пазарната стойност на този дял е 2 158,00 лв.

За уравнение на дяловете:  Т.Л.Л., Г.С.М. и Л.С.Ш. трябва да заплатят солидарно на М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н. сумата 130,00 лв.

Л.М.Н. и Я.В.Н. трябва да заплатят солидарно на Г.В.Н., П.С.Б. и Д.С.А. сумата 20,00 лв.

Л.М.Н. и Я.В.Н. следва да заплатят солидарно на Р.С.К., Л.Н.К. и М.Н.Ч. сумата 30,00 лв.

Л.М.Н. и Я.В.Н. следва да заплатят на М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н. сумата 20,00 лв.

Съгласно получените в дял земеделски земи съделителите следва да заплатят държавна такса в полза на бюджета на Съдебната власт, съобразно квотите им,  както следва: Л.Н. и Я.Н. – по 44,00 лв. ДТ; Р.К., Л.К. и М.Ч. – по 31,00 лв. ДТ; Г.Н. – 25 лв. ДТ; П.Б. и Д.А. по 38,00 лв. ДТ; Т.Л. – 44 лв. ДТ; Г.Ш.-М. и Л.Ш. по 23,00 лв. ДТ; М.Н., И.Н. и Р.Н. – по 31 лв. ДТ в полза на бюджета на Съдебната власт.

           По отношение на делбените имоти: ИМОТ № 121019, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, община Панагюрище с площ на имота от 2.001 дка и начин на трайно ползване залесена нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Сливите/ Сеймьоновец", при граници и съседи на имота по скица: имот № 121021 - залесена нива на община Панагюрище, имот № 048012 - нива на наследниците на Петър С. Сурлеков, имот № 048010 - нива на Йона С.К. и  ИМОТ № 121007, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, община Панагюрище с площ от 2.850 дка и начин на трайно ползване залесена нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Сливите/ Сейменьовец", при граници и съседи съгласно скица: имот № 121009 - дървопроизв.пл. на община Панагюрище, имот № 121008 - залесена нива на наследниците на МИН., имот№ 121006 - залесена нива на община Панагюрище, имот № 047214 - изоставена нива на наследниците на СИН.; съдът възприе изцяло заключението на вещото лице, а именно същите да бъдат изцяло съсобствени на всички наследници, съобразно определените им  квоти.

 

По претенцията за уравнение на сметките на Р.Д.Н.:

С молба в първото по делото заседание по възлагане на имотите, предмет на делбата, съделителят Р.Д.Н. е предявил срещу останалите съделители, без М.Т.Н. и И.Д.Н., претенция на основание чл. 346 от ГПК - за уравнение на сметките за сумата 1314,00 лв., представляваща стойността на извършените подобрения в допуснатия до делба имот – паянтова жилищна сграда, плевня и навес. Моли съда да уважи молбата за подобренията в пълен размер.

По делото е назначено вещо лице строителен техник, чието заключение като компетентно и обосновано бе възприето от съда. Видно от заключението на вещото лице стойността на извършените подобрения, с която се е увеличила стойността на имота е в размер на 1 225,49 лв. Тези подобрения бяха доказани и от разпитаните по делото свидетели Л.Г.Б. и Н.Т.П..

Предвид горното, съдът прие, че подобренията са доказани до размера по заключението на вещото лице 1225,49 лв. За разликата до 1314,00 лв. претенцията следва да бъде отхвърлена като недоказана.

Следва да се осъдят останалите съделители да заплатят на Р.Д.Н. следните суми, представляващи стойността на подобренията съобразно дела им, а именно: Л.Н. и Я.Н. – по 123,00 лв. всяка от тях; Р.К., Л.К. и М.Ч. – по 81,00 лв. всеки един от тях; Г.Н. – 41 лв.; П.Б. и Д.А. – по 102,00 лв. всяка една от тях; Т.Л. 123,00 лв.; Г.Ш.-М. и Л.Ш. – по 61,00 лв. – всеки един от тях.

По отношение на претенциите за уравнение на сметки на съделителите Л.М.Н. и Я.В.Н. срещу съделителите М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н. – за обезщетение на основание чл. 31 от ЗС за ползване в размер на 50,00 лв. на месец за периода 01.09.2009 г. до 01.06.2012 г. – общо за 32 (тридесет и два) месеца за сумата 1900,00 лв., като в съдебно заседание е допуснато намаление на исковата сума на 856,68 лв.,  както и обезщетение за непозволено увреждане срещу същите съделители в размер на 2000,00 лв., като е допуснато намаление в съдебно заседание в размер на 695,00 лв. за това,че в резултат на  лишаването им от ползване е изнесена от къщата и повредена покъщнината, вещи подробно описана в 14 позиции.

 Задължението за плащане на обезщетение произтича от разпоредбата на чл. 31 ал.2 от ЗС, съгласно която когато общата вещ се използва лично само от някой от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени от деня на писменото поискване. Безспорно е установено в закона, че обезщетение за ползване се дължи от деня, в който неползващия съсобственик поиска от ползващия да му заплати следващото се обезщетение. За да възникне задължението за заплащане на обезщетението, законът изисква само едно условие – писмено поискване по чл. 31 ал.2 от ЗС, което е равнозначно на поканата по чл. 84 ал.2 от ЗЗД, като след получаването му съсобственикът изпада в забава. От този момент той дължи заплащане  на обезщетение. В конкретния случай ищците не доказаха да са изпратили покана по смисъла на чл. 31 ал.2 от ЗС, която да е получена от съделителите. Ето защо, претенцията на ищците за заплащане на обезщетение за ползването, от което са били лишени за периода от 01.09.2009 г. до 01.06.2012 г. е недоказано и като такова се явява неоснователно. Същата следва да се отхвърли като неоснователна.  Нещо повече, от заключението на вещото лице експерт-икономист безспорно се установи, че вещите се намират в мазето на сградата като част от тях са под навеса, предвид на което съдът прие, че е имало достатъчно време тези вещи да се преместят, а в случая липсва по какъвто и да е начин лишаване от ползване на съделителите, тъй като всеки ползва своята идеална част, а ищците не доказаха каква е площта, която е ползвала съобразно своята идеална част.

По отношение на претенцията на ищците за заплащане на обезщетение за повредените движими вещи на стойност 695,00 съдът прие, че същата е неоснователна. Видно от заключението на вещото лице безспорно се установи, че част от вещите са в мазето на жилищното помещение, а малка част от тях – под навеса. Касае се за претенция за непозволено увреждане срещу ответниците М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н., която не бе доказана. За да е налице непозволено увреждане трябва да има вина, вреда и причинна връзка между тях.  Съделителите не доказаха по никакъв начин нанесената вреда на движимите вещи, подробно описани в молбата. Напротив от заключението на вещото лице безспорно се установи, че вещите съществуват на место и са в състояние годно за ползване, независимо че са съхранени в зимничното помещение и под навеса. Затова вещите да са в такъв вид съдът прие, че правилно са съхранени независимо от обстоятелството, че в този двегодишен период ищците по делото и съделители по делбата не са се погрижили за тяхното съхранение.

Предвид горното съдът счита, искът за непозволено увреждане, като недоказан, следователно  като неоснователен следва да бъде отхвърлен.

В тежест на Л.Н. и Я.Н. следва да се присъдят държавните такси по отхвърлените искове за уреждане на сметки, а именно 38,00 лв. ДТ по претенцията за наем и 28,00 лв. ДТ по претенцията за обезщетение или общо ДТ в размер на 56,00 лв., която следва да заплатят солидарно.

Относно разноските по делото, с оглед изхода на делото, съдът счете, че разноските за адвокатски възнаграждения следва да не се присъждат на страните, а да останат така, както са направени.

По отношение на разноските за вещи лица: следва да се осъдят Л.М.Н. и Я.В.Н., да заплатят солидарно на М.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н. сумата 44,00 лв. – изчислени съобразно дела.

Р.К., Л.Н.К. и М.Ч. да заплатят солидарно на М.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н. сумата 44,00 лв. – изчислени съобразно дела.

Г.В.Н., П.С.Б., Д.С.А. да заплатят солидарно на М.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н. сумата 44,00 лв. – изчислени съобразно дела.

Т.Л., Г.Ш.-М. и Л.С.Ш. да заплатят солидарно на М.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н. сумата 44,00 лв. – изчислени съобразно дела.

М.Т.Н.И.Д.Н. и Р.Д.Н. да заплатят солидарно на Л.М.Н. и Я.В.Н. сумата 70,00 лв. – разноски за вещо лице, изчислени съобразно дела.

Р.К., Л.Н.К. и М.Ч. да заплатят солидарно на Л.М.Н. и Я.В.Н. сумата 70,00 лв. – разноски за вещо лице, изчислени съобразно дела.

Г.В.Н., П.С.Б., Д.С.А. да заплатят солидарно на Л.М.Н. и Я.В.Н. сумата 70,00 лв. – разноски за вещо лице, изчислени съобразно дела.

Т.Л., Г.Ш.-М. и Л.С.Ш. да заплатят солидарно на Л.М.Н. и Я.В.Н. сумата 70,00 лв. – разноски за вещо лице, изчислени съобразно дела.

 

По изложените съображения и на основание чл 346, чл. 348 от ГПК и чл. 353 от ГПК, Панагюрският районен съд

                                                                                            

Р     Е      Ш      И:

           ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 48 кв.м., ПЛЕВНЯ с площ от 40 кв. м. и НАВЕС с площ от 30 кв. м., находящи се в село Баня, община Панагюрище, ул. „Н. Кадийски” № 6, без дворното място, в което същите са построени, съставляващо УПИ ІІ-587, при съседи на имота: УПИ ІІІ-587, УПИ ХХІV-606, УПИ ХХV-695, УПИ ХХVІ-583,584, УПИ ІV-585 и УПИ І-586-улица. Пазарната цена на имота изнесен на публична продан е 3982,00 (три хиляди деветстотин осемдесет и два) лв.

След извършването на публичната продан, всеки един от съделителите следва да бъде удовлетворен съобразно дяловете, а именно: Л.М.Н., с ЕГН-**********,***, ж. к. «***, Я.В.Н., с ЕГН-**********,***, ж. к. «*** следва да получат по 398,00 лв. всяка от тях; Р.С.К., с ЕГН-**********,***«***, Л.Н.К., с ЕГН-**********,***«***, МНЧ.,  с ЕГН-**********,***«***, следва да получат по 265,00 лв. всеки един от тях; Г.В.Н.,  с ЕГН-**********,***«И.Н.» № 8, следва да получи 133,00 лева; П.С.Б., с ЕГН-**********,***«И.Н.» № 8 и Д.С.А., с ЕГН-**********,***«И.Н.» № 8, следва да получат по 332,00 лв.; Т.Л.Л., с ЕГН-**********,***«*** следва да получи 398,00 лв., Г.С.Ш.–М., с ЕГН-**********, от гр. София, ж. к. «*** и Л.С.Ш., с ЕГН-**********, следва да получат по 199,00 лв. всеки от тях, М.Т.Н., с ЕГН-**********,***«Н. ***, И.Д.Н., с ЕГН-**********,*** и Р.Д.Н., с ЕГН-**********, от гр. Пловдив, ж. к. «*** следва да получат по 265,00 лв. – всеки един от тях.

При продажба на изнесения на публична продан имот, предмет на делбата, на по-висока цена, съдебният изпълнител следва да разпредели сумата съобразно квотите на съделителите като същите довнесат дължимата държавна такса.

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Л.М.Н., с ЕГН-**********,***, ж. к. «*** и  Я.В.Н., с ЕГН-**********,***, ж. к. «***, следните земеделски земи, по Вариант «А» на заключението на вещото лице ДЯЛ ПЪРВИ, както следва: ИМОТ № 058014, в землището на село Баня с ЕКАТТЕ 02717, общ. Панагюрище, с площ от 1.599 дка и начин на трайно ползване овощна градина, категория на земята девета, на стойност 134,00  лв.; ИМОТ № 013016 в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 3.198 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е пета. Имотът се намира в м."Чучура / Пан.въгрен", на стойност 1142,00 лв.; ½ от ИМОТ № 047021, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 3,925 дка (целия с площ 7,849 дка) и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Сайменьовец/ Меч.река" на стойност 377,00 лв.; ИМОТ № 003095, в землището на с. Бъта, община Панагюрище с площ от 1.873 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята е пета.Имотът се намира в м."Върбишки дол 2", на стойност 727,00 лв.; като общата пазарна стойност на земеделските земи от този дял е 2 380,00 лв.

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ  на Р.С.К., с ЕГН-**********,***«***, Л.Н.К., с ЕГН-**********,***«***, МНЧ.,  с ЕГН-**********,***«***, следните земеделски земи, по Вариант «А» на заключението на вещото лице ДЯЛ ВТОРИ, както следва: ИМОТ № 059121, в землището на с.Баня , ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 2.299 дка с начин на трайно ползване овощна градина - тер.. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Цъфтьовица и др." На стойност 202,00 лв.; ½ от имот ИМОТ № 033003, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 4,099 дка (целия от 8.198 дка) и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е пета. Имотът се намира в м."Петте братя" на стойност 1 591,00 лв.; ИМОТ № 047214, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, община Панагюрище с площ от 2.619 дка и начин на трайно ползване изоставена нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Сайменьовец/ Меч.река" на стойност 220,00 лв. и ИМОТ № 016040, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, община Панагюрище с площ от 2.200 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е осма. Имотът се намира в м."Другошиновец и др." на стойност 266,00 лв. Общата пазарна стойност на земеделските земи от този дял е 2 279,00 лв.

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ  на Г.В.Н.,  с ЕГН-**********,***«И.Н.» № 8, П.С.Б., с ЕГН-**********,***«И.Н.» № 8 и Д.С.А., с ЕГН-**********,***«И.Н.» № 8,следните земеделски земи, по Вариант «А» на заключението на вещото лице , ДЯЛ ТРЕТИ, а именно: ИМОТ № 081014, в землището на с.Баня, с ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище, с площ от 1.349 дка. и начин на трайно ползване овощна градина. Категорията на земята при неполивни условия е пета. Имотът се намира в м."Маргарит/Венеца и др.'" на стойност 460,00 лв.; ИМОТ № 029009, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 3.250 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е пета. Имотът се намира в м."Кайстор 4", на стойност 1 209,00 лв.; ИМОТ № 053006, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 2.749 дка и начин на трайно ползване - нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Лесичи дупки и др." На стойност 242,00 лв.; ИМОТ № 037034 в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 1.999 дка с начин на трайно ползване нива. Категория на земята при неполивни условия седма. Имотът се намира в м."Папрата/Въгрен" на стойност 300,00 лв.; ИМОТ № 072025, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 0.200 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е шеста. Имотът се намира в м."Въгрен/ Реката" на стойност 78,00 лв. Общата пазарна стойност на земеделските земи от  този дял е 2 289,00 лв.

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Т.Л.Л., с ЕГН-**********,***«***, Г.С.Ш.–М., с ЕГН-**********, от гр. София, ж. к. «***, Л.С.Ш., с ЕГН-**********, представляван от Г.С.Ш.–М., от гр. София, ж. к. «*** следните земеделски земи, по Вариант «А» на заключението на вещото лице ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ както следва: ИМОТ № 063002, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ на имот от 6.901 дка с начин на трайно ползване - овощна градина. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в местността „Цера и др." На стойност 266,00 лв.; ½ от ИМОТ № 047021, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 3,925 дка (целия с площ 7,849 дка) и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Сайменьовец/ Меч.река" на стойност 377,00 лв.; ИМОТ № 003031, в землището на с. Бъта, община Панагюрище с площ от 3.610 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята е пета.Имотът се намира в м. "Върбишки дол 2", на стойност 1401,00 лв. Общата пазарна стойност на земеделските земи от този дял е 2 440,00 лв.

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на М.Т.Н., с ЕГН-**********,***«Н. ***, И.Д.Н., с ЕГН-**********,*** и Р.Д.Н., с ЕГН-**********, от гр. Пловдив, ж. к. «***, следните земеделски земи, по Вариант «А» на заключението на вещото лице ДЯЛ ПЕТИ както следва:  ИМОТ № 080008, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище, с площ на имот от 1.550 дка и начин на трайно ползване за трайни насаждения. Категорията на земята при неполивни условия е осма. Имотът се намира в м."Шортек" на стойност 197,00 лв.; ½ от имот ИМОТ № 033003, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, общ.Панагюрище с площ от 4,099 дка (целия от 8.198 дка) и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е пета. Имотът се намира в м."Петте братя" на стойност 1 591,00 лв.; ИМОТ № 056205, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, община Панагюрище с площ от 1.606 дка и начин на трайно ползване изоставена нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Селището и др.", на стойност 135,00 лв. и ИМОТ № 024206, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, община Панагюрище с площ от 2.443 дка и начин на трайно ползване нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Громник/ Валозите” на стойност 235,00 лв. Общата пазарна стойност на земеделските земи от този дял е 2 158,00 лв.

За уравнение на дяловете:

ОСЪЖДА   Т.Л.Л., Г.С.М. и Л.С.Ш., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят солидарно на М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, сумата 130,00 (сто и тридесет) лв.

ОСЪЖДА Л.М.Н. и Я.В.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да  заплатят солидарно на Г.В.Н., П.С.Б. и Д.С.А., с посочени по-горе адреси и ЕГН, сумата 20,00 (двадесет) лв.

ОСЪЖДА Л.М.Н. и Я.В.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят солидарно на Р.С.К., Л.Н.К. и МНЧ., с посочени по-горе адреси и ЕГН, сумата 30,00 (тридесет)лв.

ОСЪЖДА Л.М.Н. и Я.В.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят на М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, сумата 20,00 (двадесет) лв.

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Л.М.Н. и Я.В.Н., Р.С.К., Л.Н.К. и МНЧ., Г.В.Н., П.С.Б. и Д.С.А., Т.Л.Л., Г.С.М. и Л.С.Ш., М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, ИМОТ № 121019, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, община Панагюрище с площ на имота от 2.001 дка и начин на трайно ползване залесена нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Сливите/ Сеймьоновец", при граници и съседи на имота по скица: имот № 121021 - залесена нива на община Панагюрище, имот № 048012 - нива на наследниците на Петър С. Сурлеков, имот № 048010 - нива на Йона С.К. и  ИМОТ № 121007, в землището на с.Баня, ЕКАТТЕ 02717, община Панагюрище с площ от 2.850 дка и начин на трайно ползване залесена нива. Категорията на земята при неполивни условия е девета. Имотът се намира в м."Сливите/ Сейменьовец", при граници и съседи съгласно скица: имот № 121009 - дървопроизв.пл. на община Панагюрище, имот № 121008 - залесена нива на наследниците на МИН., имот№ 121006 - залесена нива на община Панагюрище, имот № 047214 - изоставена нива на наследниците на СИН..

            ОСЪЖДА Л.М.Н. и Я.В.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят всяка една от тях, по 69,00 (шестдесет и девет) лева – държавна такса върху стойността на  дяловете им от недвижимия имот и земеделските земи, в полза на бюджета на Съдебната власт.

ОСЪЖДА Р.С.К., Л.Н.К. и МНЧ., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят всяка една от тях, по 56,00 (петдесет и шест) лева – държавна такса върху стойността на  дяловете им от недвижимия имот и земеделските земи, в полза на бюджета на Съдебната власт.

ОСЪЖДА Г.В.Н., с посочен по-горе адрес и ЕГН, с да заплати 50,00 (петдесет) лева – държавна такса върху стойността на  дяловете им от недвижимия имот и земеделските земи, в полза на бюджета на Съдебната власт.

ОСЪЖДА П.С.Б. и Д.С.А., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят всяка една от тях, по 63,00 (шестдесет и три) лева – държавна такса върху стойността на  дяловете им от недвижимия имот и земеделските земи, в полза на бюджета на Съдебната власт.

ОСЪЖДА Т.Л.Л., с посочен по-горе адрес и ЕГН, да заплати 69,00 (шестдесет и девет) лева – държавна такса върху стойността на  дяловете им от недвижимия имот и земеделските земи, в полза на бюджета на Съдебната власт.

ОСЪЖДА Г.С.Ш.-М. и Л.С.Ш., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят всеки един от тях, по 48,00 (четиридесет и осем) лева – държавна такса върху стойността на  дяловете им от недвижимия имот и земеделските земи, в полза на бюджета на Съдебната власт.

ОСЪЖДА М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н. с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят всяка една от тях, по 56,00 (петдесет и шест) лева – държавна такса върху стойността на  дяловете им от недвижимия имот и земеделските земи, в полза на бюджета на Съдебната власт.

            ОСЪЖДА Л.М.Н. и Я.В.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят на Р.Д.Н., с посочен по-горе адрес и ЕГН, всяка една от тях сумата по 123,00 (сто двадесет и три) лева, представляваща стойността на извършените подобрения, съобразно дела им.

ОСЪЖДА Р.С.К., Л.Н.К. и МНЧ., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят на Р.Д.Н., с посочен по-горе адрес и ЕГН, всеки един от тях по 81,00 (осемдесет и един) лв., представляваща стойността на извършените подобрения в имота, съобразно дела им.

ОСЪЖДА Г.В.Н., с посочен по-горе адрес и ЕГН, да заплати на Р.Д.Н., с посочен по-горе адрес и ЕГН сумата 41,00 (четиридесет и един) лв., представляваща стойността на извършените подобрения в имота, съобразно дела й.

ОСЪЖДА П.С.Б. и Д.С.А., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят на Р.Д.Н., с посочен по-горе адрес и ЕГН, всяка една от тях сумата по 102,00 (сто и два) лева, представляваща стойността на извършените подобрения, съобразно дела им.

ОСЪЖДА Т.Л.Л., с посочен по-горе адрес и ЕГН, да заплати, да заплати на Р.Д.Н., с посочен по-горе адрес и ЕГН, сумата 123,00 лв. представляваща стойността на извършените подобрения, съобразно дела й.

ОСЪЖДА Г.С.Ш.-М. и Л.С.Ш., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят на Р.Д.Н., с посочен по-горе адрес и ЕГН, всеки един от тях по 61,00 (шестдесет и един) лв., представляваща стойността на извършените подобрения в имота, съобразно дела им.

ОТХВЪРЛЯ предявения иск за подобрения от Р.Д.Н., срещу останалите съделители, за разликата от 1225,29 лв. до 1314,00 лв., като неоснователен.

ОСЪЖДА Р.Д.Н., с посочен по-горе адрес и ЕГН, да заплати сумата 50,00 (петдесет) лева – държавна такса, върху стойността на извършените подобрения, в полза на бюджета на Съдебната власт.

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Л.М.Н. и Я.В.Н., против М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н. за сумата 856,68 лева, представляваща обезщетение (наем) за неползване на съсобствения недвижим имот за периода 01.09.2009 г. до 01.06.2012 г., като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Л.М.Н. и Я.В.Н., против М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н. за сумата 695,00  лева, представляваща обезщетение за непозволено увреждане на движими вещи, подробно описани в 14 позиции, като неоснователен.

ОСЪЖДА Л.М.Н. и Я.В.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят солидарно в полза на бюджета на Съдебната власт сумата 50,00 (петдесет) лева – държавна такса, върху стойността на отхвърлените искове.

ОСЪЖДА Л.М.Н. и Я.В.Н., с посочен по-горе адрес и ЕГН, да заплатят солидарно на М.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н., с посочен по-горе адрес и ЕГН, сумата 44,00 (четиридесет и четири) лв. – разноски за вещо лице, изчислени съобразно дела.

ОСЪЖДА Р.С.К., Л.Н.К. и М.Н.  Ч., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят солидарно на М.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, сумата 44,00 (четиридесет и четири) лв. – разноски за вещо лице, изчислени съобразно дела.

ОСЪЖДА Г.В.Н., П.С.Б., Д.С.А., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят солидарно на М.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, сумата 44,00 (четиридесет и четири) лв. – разноски за вещо лице, изчислени съобразно дела.

ОСЪЖДА Т.Л.Л., Г.С.Ш.-М. и Л.С.Ш., с посочени по-горе адреси и ЕГН да заплатят солидарно на М.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, сумата 44,00 (четиридесет и четири) лв. – изчислени съобразно дела.

ОСЪЖДА М.Т.Н., И.Д.Н. и Р.Д.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят солидарно на Л.М.Н. и Я.В.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, сумата 70,00 (седемдесет) лв. – разноски за вещо лице, изчислени съобразно дела.

ОСЪЖДА Р.С.К., Л.Н.К. и М.Н.Ч., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят солидарно на Л.М.Н. и Я.В.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН сумата 70,00 (седемдесет) лв. – разноски за вещо лице, изчислени съобразно дела.

ОСЪЖДА Г.В.Н., П.С.Б., Д.С.А., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят солидарно на Л.М.Н. и Я.В.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН сумата 70,00 (седемдесет) лв. – разноски за вещо лице, изчислени съобразно дела.

ОСЪЖДА Т.Л.Л., Г.С.Ш.-М. и Л.С.Ш., с посочени по-горе адреси и ЕГН, да заплатят солидарно на Л.М.Н. и Я.В.Н., с посочени по-горе адреси и ЕГН, сумата 70,00 (седемдесет) лв. – разноски за вещо лице, изчислени съобразно дела.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

 

                                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: