РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 28.12.2012г. до 28.12.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 233/2012, I състав

Развод по взаимно съгласие

Г.Г.Г.

П.Л.Г.

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 28.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
Така мотивиран, на основание чл. 318 от ГПК, във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд  Р Е Ш И:  ДОПУСКА развод между Г.Г.Г., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр.
***, ул. „*** - адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия и П.Л.Г., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр.***, ул.”***, ет.2 – адвокат С.А. – адвокат Ж.К..  ПРЕКРАТЯВА сключения на 17.07.1975г. в гр.Панагюрище, с Акт за граждански брак № 77/17.07.1975г. граждански брак между Г.Г.Г., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр. ***, ул. „*** - адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия и П.Л.Г., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр.***, ул.”*** – адвокат С.А. – адвокат Ж.К., по взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.Г.Г., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр. ***, ул. „***. - адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия и П.Л.Г., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр.***, ул.”***– адвокат С.А. – адвокат Ж.К., споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което:  Въпрос за местожителството, размера на издръжката, упражняването на родителските права и режима на лични контакти с другия родител по отношение на родените от брака деца не се поставя, тъй като те са пълнолетни.  Страните се споразумяват, че няма да уреждат имуществени отношения помежду си в настоящия процес, а те ще бъдат предмет на извънсъдебно споразумение, или друго гражданско дело.  Семейното жилище с административен адрес: гр.***, ул.”*** ще се ползва съвместно от П.Л.Г. и Г.Г.Г.. След прекратяване на брака П.Л.Г. да продължи да носи брачното си фамилно име -Г.. Г.Г.Г. се задължава да заплати на П.Л.Г. издръжка за минало време в размер общо на 600,00 лв.(шестотин лева), считано от датата на постановяване на настоящото решение – 28.12.2012г., на разсрочено плащане, на три равни вноски. Първата вноска е дължима до 10.01.2013 г., втората до 10.02.2013 г., а третата до 10.03.2013 г., в размер на по 200,00 лв.(двеста лева)- всяка вноска.  Г.Г.Г. се задължава да заплаща за в бъдеще време издръжка на П.Л.Г. в размер на по 100,00 лв.(сто лева) месечно, дължима до 10-то число на месеца, за който се отнася, с първа дължима вноска от 01.01.2013г. до 31.12.2014г. включително, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска.  Сторените по делата разноски остават за всяка една от страните така, както ги е направила. ОСЪЖДА П.Л.Г., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр.***, ул.”***– адвокат С.А. – адвокат Ж.К., да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 15,00лв.(петнадесет лева) -за постановяване на решението. ОСЪЖДА Г.Г.Г., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр. ***, ул. „*** - адвокат Г.М. от Пазарджишка адвокатска колегия, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 60,00лв.(шестдесет лева), представляващи държавна такса върху дължимата на П.Л.Г. месечна издръжка. Решението е окончателно и неподлежи на обжалване. 

2

Гражданско дело No 499/2012, I състав

Облигационни искове

УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ АД

М.С.К.

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 28.12.2012г.

3

Гражданско дело No 676/2012, I състав

Развод по взаимно съгласие

Ц.А.П.

Д.В.П.

Председател и докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Решение от 28.12.2012г., в законна сила от 28.12.2012г.
Така мотивиран, на основание чл. 318 от ГПК, във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд  Р Е Ш И:  ДОПУСКА развод между Ц.А.П., с ЕГН-**********,*** и Д.В.П., с ЕГН-**********,***.  ПРЕКРАТЯВА сключения на 28.07.1991 г, в село Попинци, общ. Панагюрище, с Акт за граждански брак № 13/28.07.1991 г., съставен от Кметство село
***, община Панагюрище, граждански брак, между с ЕГН-**********,*** и Д.В.П., с ЕГН-**********,***, по взаимно съгласие между съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между с ЕГН-**********,*** и Д.В.П., с ЕГН-**********,***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Упражняването на родителските права над роденото от брака дете В Ц П., с ЕГН-**********, да се упражняват от бащата Ц.А.П., като Д.В.П. да има право да взема сина си при себе си, всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10,00 часа в съботния ден до 18,00 часа в неделния ден, както и един месец през лятото, когато Ц.А.П. не е в платен годишен отпуск. Определя за местожителство на непълнолетното дете В ЦП. местожителството на неговия баща и законен представител – Ц.А.П.,***. Д.В.П., с ЕГН-**********,***, се задължава да заплаща на непълнолетния си син В Ц П., с ЕГН-**********, лично и със съгласието на неговия баща и законен представител Ц.А.П., месечна издръжка в размер на 80,00 (осемдесет) лв., считано от датата на постановяване на решението по настоящото дело, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, като издръжката да бъде заплащана от Д.П. до 15-то число на месеца, за който се отнася. Съпрузите няма да уреждат имуществените отношения, породени в резултат на евентуалното прекратяване на брака, като те ще бъдат предмет на извънсъдебно споразумение или друг исков процес. След прекратяване на брака съпругата Д.В.П. да носи предбрачното си фамилно име - Т. Семейното жилище, представляващо самостоятелен обект в сграда – апартамент, с административен адрес: град ***, ***да се ползва от Ц.А.П., считано от 10.01.2013 г. до навършване на пълнолетие от детето В ЦП., а именно – 26.09.2014 г. Съпрузите заявяват, че по време на брака са получили два кредита, които ще бъдат изплащани от съответния кредитополучател. Съпрузите заявяват, че не са ставали еднолични търговци, по време на брака не са придобивали акции, облигации и други ценни книжа, както и дялове от търговски дружества. Заявяват, че по време на брака не са правили дарения на особена стойност един на друг, както и не са получавали такива от роднините на другия съпруг. Съпрузите няма да дължат издръжка помежду си. ОСЪЖДА Д.В.П., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 72,60 (седемдесет и два лв. и 60 ст.) лв., представляваща сбор от допълнителна държавна такса за постановяване на решението в размер на 15,00 лева и държавна такса в размер на 57,60 лв. за дължимата на непълнолетния й син месечна издръжка. Решението е окончателно и неподлежи на обжалване.