РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 27.12.2012г. до 27.12.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 481/2012, I състав

Дела от административен характер

С.Р.Ж.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 27.12.2012г.

2

Гражданско дело No 707/2012, I състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПАНАГЮРИЩЕ

А.Д.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 27.12.2012г.

3

Гражданско дело No 749/2012, I състав

Развод по взаимно съгласие

Г.С.К.Д.,
Я.Й.Д.

 

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 27.12.2012г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК, във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд  Р Е Ш И:  ДОПУСКА РАЗВОД между Г.С.К.-Д., с ЕГН-**********,*** и Я.Й.Д., с ЕГН-**********,***, като прекратява брака, сключен на 26.11.2005 г., съгласно Акт за сключен граждански брак № 607/26.11.2005 г. на Община Столична, Район Триадица, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.С.К.-Д.,*** и Я.Й.Д.,***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно, което:  РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете Д Я Д., с ЕГН-**********, да се упражняват от Г.С.К.-Д., с ЕГН-**********,*** , като майка и законен представител на малолетното дете, а Я.Й.Д., с ЕГН-**********,***, да има право да взема детето всяка първа и трета събота от месеца от 10,00 часа до 18,00 часа на същия ден, в град Стрелча. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на малолетното дете да бъде местоживеенето на неговата майка и законен представител -Г.С.К.-Д.. Я.Й.Д., с ЕГН-**********,***, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете Д Я Д., с ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител Г.С.К.-Д., с ЕГН-**********,***, в размер на 80,00лв. (осемдесет лева) месечно, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, считано от датата на влизане на настоящото решение в сила до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката, като същата е изискуема до 30-то число на месеца, за който се отнася.  След прекратяване на брака Г.С.К.-Д. да носи само предбрачното си фамилно име - К.. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ - Съпрузите не са придобивали недмижими имоти и движими вещи, като обикновената покъщнина са поделили извънсъдебно. По време на брака съпрузите са получили кредити от банки, като всеки един ще продължи самостоятелно да изплаща кредита, получен на негово име. Съпрузите не са ставали ЕТ, не са придобивали акции и дялове от търговски дружества, не са получавали дарения на особена стойност, направени помежду си или от роднините от другия съпруг.  Съпрузите няма да дължат издръжка помежду си. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ с административен адрес: град
***, обл. Софийска, ул. „***, представляващо собственост на родителите на Я.Й.Д., да се ползва от Я.Й.Д.. ОСЪЖДА Я.Й.Д., с ЕГН-**********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт и по сметка на Районен съд- Панагюрище, сумата от 72,60 лв. (седемдесет и два лева и 60 стотинки), представляваща сбор от държавна такса в размер на 57,60 лв. (петдесет и седем лева и 60 стотинки), формирана върху дължимата за малолетния му син Д Д. месечна издръжка и държавна такса за постановяване на решението в размер на 15,00 лв.(петнадесет лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.