Р Е Ш Е Н И Е

175

 

       27.12.2012г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                            Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Шести декември

 

2012

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

П З

 
 

Секретар                                                        

 

 

 
и прокурор   

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

707

 

2012

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Предявена е молба от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Панагюрище, представлявана от Директора й Атанаска Цоцоркова, по смисъла на чл.30, ал.2 от Закона за закрила на детето, в която се твърди, че със Заповед № ЗД-15-242/0215/17.09.2012г., малолетното дете В.А.Д. е настанена в професионалното приемно семейство на Д.Г.П.,***, считано от 17.09.2012 г. Твърди се, че родители на детето са майка А.Д. *** и баща - неизвестен.

          От приложения Социален доклад е видно, че А.Д. изразява устно желание дъщеря й да бъде оставена за пълно осиновяване, майката не желае да полага грижи за дъщеря си, като никой от разширения й семеен кръг не е в състояние да полага грижи за малолетното дете. В искането на Дирекция „Социално подпомагане” се сочи, че на територията на Община Панагюрище има подходящо професионално приемно семейство – Д.П., поради което на 17.09.2012 г. новороденото дете е изписано от АГО към МБАЛ „Събо Николов” ЕООД- град Панагюрище и на 18.09.2012 г. същото е настанено в дома на приемното семейство на Д.П.. В искането се сочи още, че на 05.10.2012 г. А.Д. е подписала Декларация на основание чл. 89, ал. 6 от СК – за даване на съгласие за пълното осиновяване на детето.

          Молят съда да постанови решение, с което по смисъла на чл.28, ал.4, във вр. с чл.25, т.1 и т.3 от ЗЗДетето, да бъде настанено малолетното дете В.А.Д., с ЕГН-**********, в професионалното приемно семейство на Д.Г.П.,***, за срок - до навършване на двегодишната му възраст – 03.09.2014г. или до настъпване на на обстоятества, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила.

          Предявяват особено искане, на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, във вр. с чл.20, ал.4, т.3 от Правилника за приложение на закона за закрила на детето, със съдебното решение за настаняване на В.А.Д. извън семейството й, да бъде дадено разрешение за ползване на услугата „Заместваща приемна грижа” по смисъла на Допълнителните разпоредби на ППЗЗДетето.

          Прилагат следните писмени доказателства в копие: Удостоверение за раждане № 105 от 04.09.2012г. , издадено от Община Панагюрище, въз основа на Акт за раждане № 105/04.09.2012 г.; Декларация за несъгласие по чл. 24, ал.3 от ПП ЗЗДетето – 2 бр.; Социален доклад, изготвен на 14.09.2012 г. от Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Панагюрище; Заповед № ЗД-242-/0326/22.12.2011г.; Заповед № ЗД -15-242_0215/1709.2012 г.; Договор за настаняване на дете в професионално приемно семейство; Уведомително писмо изх. № ЗД – 242/537/3.10.2012 г.; Удостоверение за настоящ адрес № 318/18.09.2012г.; Декларация от родител за даване на съгласие за пълно осиновяване от 05.10.2012 г.

          В съдебно заседание, Дирекция „Социално подпомагане” не изпращат представител, представят становище, в което поддържат предявената молба и молят същата да бъде уважена.

В съдебно заседание, редовно призована, ответницата А.Д.Д. се явява лично. Поддържа декларацията си за даване на малолетното дете за осиновяване.

Явява се назначеният на малолетното дете особен представител - адвокат П.А.-А. от Пазарджишка адвокатска колегия. Изразява становище, че в интерес на малолетното дете В.Д. е то да бъде настанено до навършване на двегодишната му възраст в професионалното приемно семейство на Д.П., тъй като там то се отглежда добре, при спазване на законовите изисквания в семейна среда, като по-подходящо място за отглеждане на детето до намирането на бъдещи родители.

Приемната майка Д.Г.П. се явява лично.

За Районна прокуратура град Панагюрище не се явява представител. Изпращат писмено становище с мнение, че следва да се допусне настаняването на малолетната В.А.Д. в приемното семейство на Д.П., тъй като на този етап от развитието на детето, настаняването представлява единствена алтернатива за неговото правилно развитие и възпитание. Изразява се мнение, че следва да бъде дадено разрешение за ползване на услугата „Заместваща приемна грижа”.

Видно от представеното Удостоверение за раждане № 105, издадено на 04.09.2012г. от Община Панагюрище, въз основа на Акт за раждане № 105/04.09.2012г., В.А.Д. е дете на А.Д.Д. – майка и  неизвестен баща.

От приложените по делото декларация за несъгласие по чл. 24, ал.3 от ПП ЗЗдетето, подадена от Иванка Костова Д. – баба по майчина линия и ДАД – дядо по майчина линия на малолетната В.А.Д., бабата и дядото по майчина линия са материално затруднени и не желаят да полагат грижи за отглеждането и възпитанието, като бъде настанено в семейството им малолетното дете В.А.Д..

От представения по делото Социален доклад при предприемане мярка за закрила се констатира, че от раждането й новородената В.А.Д. се отглежда в АГО МБАЛ „Събо Николов”, като майката я е видяла само при раждането, но не я е кърмила и не я взима при себе си. Същата е изразила устно желание детето да бъде оставено за пълно осиновяване.

От социалния доклад се констатира, че дядото по майчина линия Д Д и бабата И К Д. са с постоянен и настоящ адрес с Беловица, общ Хисар, ул. Пета № 2 и са представили декларации за несъгласие да полагат постоянни грижи за внучката си В.. Вуйчото на малолетната В.Д. – И Д Д не е получил информация относно съгласието или несъгласието му за отглеждането и възпитанието на малолетната В.. В социалния доклад се сочи, че А.Д. е неомъжена като съжителства на семейни начала с А С Г, който декларира, че не желае да припознае новородената В.. Макар да са проведени консултации А.Д. не е променила своето решение детето да бъде дадено за осиновяване, като не е полагала грижи спрямо нея и не е осъществявала контакти с дъщеря си. В социалния доклад се сочи, че детето не може да бъде отглеждано в семейството му, поради което се създава риск за неговия живот и здраве и предвид този факт, на 17.09.2012 г., след изписването от АГО, същото е настанено в дома на приемната майка Д.П..

От представената Заповед № ЗД 15-242/0326/22.12.2011 г. се установява, че професионалната приемна майка Д.Г.П. е одобрена за такава на осн. чл. 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях и писмено заявление, подадено от тях с вх. № ЗД 06-94ДД/0011/16.08.2011 г.

По делото е приложена Заповед № ЗД -15.-242/0215 от 17.09.2012 г., от която се установява, че директорът на Дирекция „Социално подпомагане” е констатирала, че майката А.Д. изразява устно желание дъщеря й да бъде оставена за пълно осиновяване, не желае де полага  грижи за новороденото дете, никой от разщирения семеен кръг на майката не е в състояние да полага грижи за това дете, поради което, тъй като е налице професионално приемно семейство, детето В.А.Д. е настанено в дома на приемната майка Д.Г.П..

От представения по делото Договор за настаняване на дете в професионално приемно семейство, сключен на 17.09.2012 г. между Дирекция „Социално подпомагане” гр. Панагюрище и Д.Г.П. е видно, че настаняването на В.А.Д. е със срок до 03.09.2014 г. – до датата на навършване на 2-годишна възраст от детето. За нуждите на отглеждането и възпитанието на В.Д. е договорено предоставянето на финансови средства в размер на 195,00 лв. от страна на Дирекцията. В него е уговорено Дирекция „Социално подпомагане” Панагюрище да предостави на приемното семейство план за действие и грижи към детето, съвети и консултации по отглеждането и възпитанието му, организация на обучение и поддържащо обучение на приемното семейство, осъществяване на контрол по изразходването на средствата, отпуснати за отглеждането и възпитанието на детето. Приемната майка от своя страна се е задължила да изпълнява възложените й в договора функции по отглеждане и възпитание на детето, да му осигурява подходяща храна и режим на хранене, съобразени с възрастта и потребностите му, да осигури всички грижи за здравето на детето и неговото правилно развитие, съобразно с възрастта, да води детето на всички необходими профилактични прегледи, да отдава внимание на здравните въпроси, личната му хигиена, както и възможност на социалния работник да осъществява лични контакти с малолетното дете, да уведомява Дирекцията при настъпването на важни обстоятелства, по смисъла на чл. 22, ал. 2 от Наредбата за приемните семейства, да осигури жилищни условия и лично пространство на детето, подходяща храна и режим на хранене, да му закупува всичко нужно за задоволяване на личните нужди и емоционалното му развитие и да информира Дирекцията при всички случаи, свързани с евентуална злополука с детето, като всички грижи се съобразяват с крехката кърмаческа възраст на настанената в приемното семейство В. А Д..

По делото е приложено уведомително писмо изх. № ЗД – 242/537 от 03.10.2012 г., с което дирекция Социално подпомагане Пловдив, уведомява Дирекция Социално подпомагане Панагюрище, че на вуйчото на малолетната В.Д. – И Д Д е изпратено писмо за връзка с отдел „Закрила на детето” град Пловдив, но същият не се е отзовал на поканата.

Видно от представеното удостоверение за настоящ адрес № 318/18.09.2012 г., малолетната В.А.Д. ***.

По делото е приложена декларация от родител за даване на съгласие за пълно осиновяване рег. № 3240/5.10.2012 г. по общия регистър на Нотариус № 471 – Н М-Тс район на действие РС Панагюрище, от която се констатира, че А.Д.Д. дава своето съгласие детето В.А.Д. да се отглежда в професионалното приемно семейство на Д.П..

При изслушването на приемната майка Д.Г.П., същата твърди, че детето е родено здраво, с нормално тегло и дължина, което наддава нормално на тегло. Детето е нормално, здраво, с направени ваксини, сочи, че В. е едно много красиво дете, което няма здравословни проблеми и не е боледувало по време на престоя при приемната майка. Възприема трудно новите храни. За детето се полагат всички грижи, налагани от крехката му кърмаческа възраст.

Изслушана в съдебно заседание, ответницата А.Д. заявява, че няма да прави постъпки за вземане на детето, а ще попълни декларация за осиновяване на малолетната В., като твърди, че не е виждала детето през периода след раждането и не желае да го вижда, за да не тормози както него, така и себе си.

От събраните по делото доказателства, съдът счита, че молбата на Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Панагюрище за настаняване на малолетната В.А.Д. в дома на професионалната приемна майка Д.Г.П., до навършване на две годишната му възраст – 03.09.2014г., или до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на тази мярка за закрила, е основателна и следва да бъде уважена.

Безспорно се установи, че В.Д. се отглежда при много добри хигиенно-битови условия, за нея се полагат всички необходими грижи, осигурява й се адекватна медицинска помощ и се провеждат всички необходими профилактични прегледи с оглед ниската й кърмаческа възраст.

 Установи се, че в приемното семейство съществува много добра психологическа атмосфера, предпоставяща получаването от малката В. на адекватни грижи, нежност и топлота, с оглед ниската й възраст.

Следва да бъде уважена предявената от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Панагюрище молба, като на основание чл.28, ал.4, във вр. с чл.25, т.1 и т.3 от Закона за закрила на детето, бъде настанен малолетния В.Д. в професионалното приемно семейство на Д.Г.П.,***.

Следва да бъде разрешено ползването на услугата „Заместваща приемна грижа” за малолетната В.А.Д. по смисъла на Допълнителните разпоредби от ППЗЗДетето.

Така мотивиран, на основание чл.28, ал.4, във вр. с чл.25, т.1 и т.3 от Закона за закрила на детето, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА В.А.Д., с ЕГН-**********,***, в професионалното приемно семейство на Д.Г.П., с ЕГН-**********,***, за срок - до навършване на две годишната му възраст – 03.09.2014г., или до настъпването на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила.

РАЗРЕШАВА ползването на услугата «Заместваща приемна грижа” за малолетната В.А.Д., с ЕГН-**********, по смисъла на Допълнителните разпоредби от ППЗЗДетето.

Решението подлежи на въззивно обжалване и протест пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: