Р Е Ш Е Н И Е

173

 

27.12.2012г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Пети декември

 

2012

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                           

Н И

 
 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

481

 

2012

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск по смисъла на чл. 27а от ПП ЗСПЗЗ срещу Решение на Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище.

В жалбата си С.Р.Ж.,***,  в качеството й на наследник на С. Н М, бивш жител ***, срещу Решение № 2 ЗЕМ от 21.11.2011 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище, твърди, че това решение е незаконосъобразно, тъй като в него тя не е достатъчно добре идентифицирана, понеже не е посочен нейният ЕГН. Твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно, понеже липсва равностойност между имотът, който е определен на наследниците на С. М за обезщетение и който представлява 0,287 дка или 287/3267 ид.ч. от имот от общинския поземлен фонд, обозначен с пл. № 4555017- целият с площ от 3,267 дка, на стойност 123,00лв. и притежаваните от наследодателката на Ж. нива с площ от 4,7 дка в местността „Качица” и  нива с площ от 2,3 дка в местността „Юрта”. Жалбоподателката Ж. счита, че стойността на имотите за обезщетение следва да се определят съгласно с Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи, а в нейния случай не е посочен начина за остойностяване и размера на обезщетението.

Моли съда да постанови решение, с което Решение № 2 ЗЕМ от 21.11.2011 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище да бъде отменено като незаконосъобразно, поради неправилно приложение на материалния закон.

Моли да бъде назначена съдебно - оценъчна експертиза, при която вещото лице експерт - оценител на земеделски земи, да даде заключение дали стойността на предоставения за обезщетение имот съответства на стойността на имотите, признати и определени за възстановяване на нейната наследодателка с плана за земеразделяне на село Баня, община Панагюрище.

Прилага следните писмени доказателства в копие: Решение № 2 ЗЕМ/21.11.2011г., издадено от Общинска служба по земеделие и гори – гр. Панагюрище.

В съдебно заседание - редовно призована, жалбоподателката С.Р.Ж. не се явява. Изпраща писмено становище, в което сочи, че поддържа жалбата така, както е предявена.

Ответната Общинска служба по земеделие - Панагюрище, редовно призовани, не изпращат представител. Представят становище и писмени доказателства.

По делото е назначена, приета и неоспорена от страните съдебно - оценъчна експертиза.

По делото е приложено Решение № 2ЗЕМ от 21.11.2011 г., издадено от Общинска служба по земеделие - гр. Панагюрище, от което е видно, че наследниците на С. Н М са обезщетени чрез предоставяне на собственост на 0,287 дка земеделски земи  от общински поземлен фонд на обща стойност 123,00 лв., съгласно план за обезщетяване в землището на град Панагюрище, чрез предоставянето на поземлен имот, представляващ 287/3267 ид.ч. от поземлен имот, представляващ нива с обща площ от 3,267 дка, пета категория, местност „Стражата”, с кадастрален номер 455017, при съответни граници и съседи, описани в решението.

От приложената скица № Ф05702/22.02.2012г. се констатира, че имотът има достъп до полски път и се намира при съседи: дере, нива, полски път и територия с храсти.

Видно от приложения по делото График за трасиране на имоти от плана за обезщетение, издаден от Общинска служба по земеделие гр.Панагюрище, трасирането на имотите в местността „Стражата” представляваща масив с № 455 е осъществено на 26.04.2012г. от 9,00 часа, в землището на гр.Панагюрище.

Видно от представеното по делото Удостоверение за наследници № 1307/01.08.2012г., издадено от Община Димитровград, за наследниците на П И М, наследник на ПМ е само жалбоподателката С.Р.Ж. – дъщеря.

От приложения по делото препис извлечение от Акт за смърт се констатира, че П И М е починала на 11.04.2011г. в гр.Димитровград.

По делото е приложено удостоверение за наследници № 616/24.01.1992г., издадено от Кметство с.Баня, община Панагюрище, от което се установява, че С.И. М, бивш жител ***, починала на 24.04.1977г., е оставила за свои наследници Р Н М – син, починал през 1991г., чийто наследници са съпруга П И М и дъщеря С.Р.Ж..

Видно от приложеното по делото писмено искане от 06.04.2000г., подадено до Поземлена комисия гр.Панагюрище, С.Р.Ж. е направила искане за обезщетяване с равностойна земя от общински поземлен фонд в землището на с.Баня, община Панагюрище, срещу невъзстановената собственост върху нива с площ от 2,3 дка в местността „Юрта” в землището на с.Баня.

По делото е приложено решение № О-53, издадено на 07.03.2000г. от ОбПК- гр.Панагюрище, от което се установява, че на наследниците на С. Н М, бивш жител на с.Баня, е определено обезщетение за признато, но не възстановено право на собственост върху земеделска земя, представляваща 2,3 дка, ІХ категория, като е определена обща стойност за обезщетяване със земя или поименни компенсационни бонове на стойност 209,00лв. или по 91,00лв. за декар невъзстановена земеделска земя.

От приложеното известие /обратна разписка/ се констатира, че С.Р.Ж. е била уведомена за това решение на ОбПК- Панагюрище на 30.03.2000г.

От приложеното по делото решение № ЗЕМ 02 от 21.06.2003г. се установява, че ОбСЗГ- Панагюрище е определила на наследниците на С. Н М обезщетение със земеделска земя на обща стойност 123,00лв., а за разликата до пълния размер на дължимото обезщетение са определени поименни компенсационни бонове на обща стойност от 86,00лв.

От приложеното известие /обратна разписка/ се констатира, че за това решение на ОбСЗГ жалбоподателката Ж. е уведомена на 18.10.2003г.

От обжалваното решение № 2 ЗЕМ, издадено на 21.11.2011г. от ОбСЗ- гр.Панагюрище е видно, че Общинската служба обезщетява наследниците на С. Н М, бивш жител на с.Баня, като им предоставя в собственост 0,287 дка земеделска земя на обща стойност 123,00лв. представляваща 287/3267 ид.части от нива с площ от 3,267 дка, V категория, местност „Стражата”,  в землището на гр. Панагюрище, при граници и съседи: полски път, дере, нива на Н Д, полски път и храсти на Община Панагюрище. За това решение жалбоподателката е уведомена на 30.03.2012г., видно от известие за доставяне от 27.03.2012г.

От приетото и неоспорено от страните заключение на вещото лице по назначената съдебно -техническа оценителна експертиза се установява, че наследниците на С. Н М са обезщетени със земеделска земя по изработения и одобрен план за обезщетение на реално не възстановена земя в землището на с.Баня, като обезщетението е в размер на 0,287 дка на стойност 123,00лв., представляващи 287/3267 ид.части от имот № 455017, V категория, местност „Стражата” в землището на гр.Панагюрище.  Вещото лице констатира в заключението си, че това обезщетение е признато на жалбоподателката като наследница на С. М за имот с площ от 2,3 дка, ІХ категория, местност „Юрта” в землището на с.Баня, който имот е на обща стойност 209,00лв. Вещото лице сочи, че обезщетението със земя е на стойност 123,00лв., ведно с обезщетение с поименни компенсационни бонове на стойност 86,00лв., определени за разликата до пълния размер на дължимото обезщетение от 209,00лв. В заключението си вещото лице сочи, че стойността на земеделската земя, която е получена от жалбоподателката като обезщетение по текущи пазарни цени на земеделските земи възлиза на обща стойност от 93,00лв., като тази сума е определена съгласно Наредба за условията и реда за осъществяване на текущи пазарни цени на земеделските земи. От заключението на вещото лице се констатира, че стойността на предоставения като обезщетение имот представляващ 287/3267 ид.части от имот № 455017 в землището на гр.Панагюрище не съответства на стойността на имота, за който се дължи обезщетение със земя на стойност 123,00лв.

От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че на жалбоподателката С.Ж., в качеството й на наследница на С.  Н М, бивш жител ***, е признато правото на собственост върху 2,3 дка, ІХ категория, местност „Юрта” в землището на с.Баня, като е отказано тяхното възстановяване и вместо това е определено обезщетение за признато, но не възстановено право на собственост върху земеделска земя на обща стойност в размер на 209,00лв. Съгласно обжалваното решение, наследниците на С. М са обезщетени с 0,287 дка, представляващи 287/3267 ид.части от поземлен имот № 455017, представляващ нива от 3,267 дка, V категория, местност „Стражата” в землището на гр.Панагюрище, като общата стойност на земеделската земя за обезщетение възлиза на 123,00лв., като за разликата до 209,00лв. на жалбоподателката са определени и 86 поименни компенсационни бонове.

Съдът счита, че жалбата на С.Ж., предявена по чл.27а от ППЗСПЗЗ срещу решение № 2 ЗЕМ от 21.11.2011г. на ОбСЗ гр.Панагюрище е основателна и следва да бъде уважена, като решението на ОбСЗ следва да бъде отменено. Решението е незаконосъобразно, тъй като стойността на определения за обезщетение имот в размер на 123,00лв. не съответства на получения съгласно решението земеделски имот, чиято оценка възлиза на 93,00лв. В този смисъл заключението на вещото лице установи по безспорен и категоричен начин, че определения за обезщетение имот с начална цена на 1 дка имот за V категория е 310,00лв., като в заключението си вещото лице е взело предвид и добавка към началната цена за рентна бонификация, коефициент за площ на имота, коефициент за поливност, за отстояние от основни пазари, за отстояние до регулация на населеното място, коефициент за неграничен път с трайна настилка и имот, общ корекционен коефициент, като в резултат на данните необходими за определяне на началната стойност е достигната текуща пазарна цена на имота в размер на 93,00лв.

С оглед горното, съдът счита, че жалбата на С.Р.Ж. за отмяна на Решение № 2 ЗЕМ от 21.11.2011г. на Общинска служба по земеделие – гр. Панагюрище е основателна и следва да бъде уважена.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК следва да бъде осъдена ОбСЗ гр.Панагюрище да заплати на жалбоподателката С.Р.Ж. сторените по делото съдебно деловодни разноски в размер на 110,00лв., която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 10,00лв. и сумата от 100,00лв., представляваща възнаграждение за вещото лице.

Така мотивиран и на основание на чл. 27а от ПП ЗСПЗЗ, във вр. с § 19 ал.1 от АПК, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

УВАЖАВА като основателна жалбата на С.Р.Ж., с ЕГН-**********,***, в качеството й на наследник на С. Николова Мутева, бивш жител ***, за отмяна поради незаконосъобразност на Решение № 2 ЗЕМ от 21.11.2011г., издадено от Общинска служба по земеделие -гр. Панагюрище.

ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие- гр.Панагюрище, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.”Цар Освободител” № 15, да заплати на С.Р.Ж., с ЕГН-**********,***, сторените съдебно- деловодни разноски възлизащи на 110,00лв./ сто и десет лева/, която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 10,00лв./десет лева/ и сумата от 100,00лв. /сто лева/,представляваща възнаграждение за вещото лице.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Пазарджишкия административен съд в 14-дневен срок от съобщението да страните, че решението е изготвено с мотивите.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: