РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 18.12.2012г. до 18.12.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 570/2012, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПАНАГЮРИЩЕ

Р.О.Л.,
А.М.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 18.12.2012г.

2

Гражданско дело No 714/2012, I състав

Развод и недейств. на брака

П.А.И.

Н.К.И.

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 18.12.2012г.
Така мотивиран и на основание чл. 49, ал.1 от СК, във връзка с чл. 325 от ГПК, Панагюрският районен съд  Р Е Ш И:   ДОПУСКА развод между П.А.И., с ЕГН-**********,*** и Н.К.И., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр
***, ул.”*** – чрез С И К.  ПРЕКРАТЯВА сключения на 26.06.2005 г. в град Панагюрище, с Акт за граждански брак № 31/26.06.2005г., съставен от Община Панагюрище, граждански брак, между П.А.И., с ЕГН-**********,*** и Н.К.И., с ЕГН-**********,***, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по вината за настъпването на това дълбоко и непоправимо разстройство. Имуществените отношения между съпрузите, възникнали в резултат на прекратяване на семейната имуществена общност, страните ще решават, чрез споразумение или в друг граждански процес. Въпрос за упражняването на родителските права, местоживеенето, режима на лични контакти с другия родител и издръжката на родените от брака деца, не се поставя, тъй като П.А.И., с ЕГН-**********,*** и Н.К.И., с ЕГН-**********,***, нямат родени от брака деца. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо едноетажна масивна жилищна сграда, с административен адрес: град Панагюрище, ул. „Княз Борис І” № 42, собственост на родителите на П.А.И., да се ползва от П.А.И.. След прекратяване на брака Н.К.И. да носи предбрачното си фамилно име - К. Издръжка между съпрузите не се дължи. Разноските остават за всяка една от страните така, както са направени към момента на постановяване на решението. ОСЪЖДА Н.К.И., с ЕГН-**********,***, със съдебен адрес: гр.***, ул.”*** – чрез С И К, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Панагюрския районен съд, сумата от 25,00 (двадесет и пет) лв.- държавна такса за постановяване на решението. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите.