Р Е Ш Е Н И Е

169

 

      18.12.2012г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                            Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Шести декември

 

2012

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

Н И

 
 

Секретар                                                        

 

 

 
и прокурор   

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

570

 

2012

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Предявена е молба от Дирекция „Социално подпомагане” гр.Панагюрище, представлявана от Директора й Атанаска Цоцоркова, по смисъла на чл.30, ал.2 от Закона за закрила на детето, в която се твърди, че със Заповед № РД-05-485/02.08.2012г. на Дирекция „Социално подпомагане”- град Пазарджик, малолетното дете М.А.М., считано от 03.08.2012г. настанено в професионалното приемно семейство на М.Г. ***. Твърди се, че родители на детето са: майка – Р.О.Л.,*** и баща –А.М.М., с постоянен адрес:***. В предявената молба се сочи, че със Заповед № ЗД15-242/0247/21.12.2010г. на Директора на Дирекция „СП”- Панагюрище, потвърдена с решение на Районен съд Пазарджик, малолетното дете М.М. *** до навършване на 3-годишната му възраст, или до настъпване на обстоятелства обуславящи изменението на тази мярка за закрила. В молбата си сочи, че от приложения Социален доклад се установява, че в интерес на детето е настаняването в ДМСГД – Пазарджик да бъде променена в мярка за закрила – „Настаняване в професионалното приемно семейство на М.Г.Г.”. Сочат, че настоящият адрес на детето е адресът на приемния родетел М.Г..

          Молят съда да постанови решение, с което по смисъла на чл.28, ал.4, във връзка с чл.25, т.3 от ЗЗДетето, да бъде настанено малолетното дете М.А.М., с ЕГН-**********, в професионалното приемно семейство на М.Г.Г.,***, за срок до 03.08.2013г. или до настъпване на на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила.

          Предявяват особено искане, на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, във вр. с чл.20, ал.4, т.3 от Правилника за приложение на закона за закрила на детето, със съдебното решение за настаняване на М.А.М. извън семейството му, да бъде дадено разрешение за ползване на услугата „Заместваща приемна грижа” по смисъла на Допълнителните разпоредби на ППЗЗДетето.

          Прилагат следните писмени доказателства в копие: Удостоверение за раждане, издадено от Община Панагюрище на 21.12.2010 г., въз основа на Акт за раждане № 140/16.12.2009 г. – за М.А.М.; Социален доклад, изготвен на 21.12.2012 г. от Дирекция „Социално подпомагане” -гр.Панагюрище; Заповед № ЗД-15-242/0247/21.12.2010 г.; Социален доклад при предприемане на мярка за закрила, изготвен на 30.12.2010 г.; Решение от 24.03.2011 г., постановено по гр. д. № 280/2011 г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд; Социален доклад за промяна на първоначлно наложената мярка за закрила, изготвен на 02.08.2012 г.; Заповед № РД-05-485/02.08.2012 г. на Дирекция „Социално подпомагане” -гр. Пазарджик; Договор за настаняване на дете в професионално приемно семейство от 03.08.2012 г.; Уведомително писмо изх. № ЗД-94АА/0038 от 08.08.2012 г. на Д „СП” -гр. Пазарджик; Справка от Регистъра за кандидати и утвърдени приемни семейства, воден в Д ирекция „Социално подпомагане”- Панагюрище, за вписани приемни семейства, при които могат да бъдат настанени деца, изготвена на 31.08.2012 г.; Удостоверение за настоящ адрес № 196/08.08.2012 г.; Заповед № ЗД 15-242/0028/ от 24.02.2012 г. на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Панагюрище.

          В съдебно заседание, Дирекция „Социално подпомагане” не изпращат представител, представят становище, в което поддържат предявената молба и молят същата да бъде уважена.

В съдебно заседание, редовно призована, ответницата Р.О.Л. не се явява.  Вместо нея се явява назначения особен представител- адвокат К.И.  от ПзАК.

В съдебно заседание, редовно призован ответникът А.М.М. се явява лично.

Явява се назначеният на малолетното дете особен представител - адвокат Георгиус Г., от Пазарджишка адвокатска колегия. Изразява становище, че в интерес на малолетното дете М.М. е то да бъде настанено в професионалното приемно семейство на М.Г., до 03.08.2013 г. Твърди, че всички събрани по делото доказателства сочат на факта, че бащата е в невъзможност да отглежда детето и да се грижи за него, както и че майката напълно се е дезинтересирала от малолетното дете. Налице е перфектен професионален приемен родител, който не за първи път се сблъсква с проблемите по отглеждане на дете извън биологичната му среда.

Приемната майка М.Г.Г. се явява лично.

За Районна прокуратура град Панагюрище не се явява представител. Представят писмено становище, в което се изразява мнение, че следва да се допусне настаняването на малолетния М.А.М. в приемното семейство на М.Г., тъй като на този етап от развитието на детето, настаняването представлява единствена алтернатива за неговото правилно развитие и възпитание. Изразяват мнение, че следва да бъде дадено разрешение за ползване на услугата „Заместваща приемна грижа”.

Видно от представеното Удостоверение за раждане, издадено на 21.12.2010 г. от Община Панагюрище, въз основа на Акт за раждане № 140/16.12.2009 г., М.А.М. е дете на Р.О.Л. – майка  и А.М.М. – баща.

От приложената по делото Справка от Регистъра за кандидати и утвърдени приемни семейства, воден в Д „СП” - Панагюрище, за вписани приемни семейства, при които могат да бъдат настанени деца, изготвена на 31.08.2012 г., се констатира, че в професионалното приемно семейство на М.Г.Г., на 13.03.2012 г. е настанено момиче на едногодишна възраст, а на 03.08.2012 г. в семейството е настенен и М.А.М..

Видно от приложената по делото Заповед № ЗД-15-242/0028/24.02.2012 г. на Директора на Д „СП” Панагюрище е утвърден професионалния приемен родител М.Г.Г..

От приложения по делото социален доклад, издаден на 21.12.2010 г. се установява, че след устен сигнал по телефона, подаден от Кмета на с. Смилец, е констатирано, че бащата на малолетния М.М. е откаран по спешност в МБАЛ - Пазарджик и към момента на сигнала детето няма близки и роднини, които да полагат постоянни грижи за него. В социалния доклад се сочи, че майката Р.О.Л. е в незвестност от 01.12.2010 г., като единствено бащата е полагал грижи по отглеждане на детето.

Видно от Заповед № ЗД-15-242/247 от 21.12.2010 г. на Дирекция „Социално подпомагане”, поради констатацията, че майката Р.Л. е в неизвестност от 01.12.2010 г., а бащата А.М. е приет по спешност в МБАЛ - Пазарджик, съществува реална опасност за живота и здравето на малолетния М А.М., поради което детето спешно е настанено в ДМСГД - гр. Пазарджик.

От приложения по делото социален доклад за предприемане на мярка за закрила, изготвен на 30.12.2010 г. се констатира, че майката на детето е напуснала семейството, като само бащата А.М. полага необходимите грижи за трите им деца – А., Пламен, М.. На 02.12.2010 г. в Д „СП” е постъпил устен сигнал от Кмета на с. Смилец, от който сигнал се установява, че на 01.10.2010 г. майката Р.О.Л. е напуснала самоволно МБАЛ „Събо Николов” ЕООД- гр. Панагюрище, където заедно с детето са били хоспитализирани в Детско отделение, поради заболяване на детето М.. Майката е предала детето на спирка в гр. Стрелча на лицата Н Б и З А /съседи на бащата на детето/, като им е казала да го предадат на бащата, а тя самата ще се прибере по-късно, след попълване на документи в Д „СП” Панагюрище. До подаването на сигнала на 02.10.2010 г. майката не се е завърнала в семейното жилище. На 21.12.2010 г. детето е предадено в ДМСГД-  гр. Пазарджик, тъй като след хоспитализация на бащата е съществувала реална опаснност за живота и здравето на детето. В социалния доклад се сочи, че детето е в добро психоемоционално състояние, но му липсва майка му, като обект на емоционална привъзраност. В социалния доклад се сочи, че родителите нямат сключен граждански брак, а съжителстват на семейни начала, като от това съжителство са родени малолетните три деца А.А.М., Пламен А.М. и М.А.М.. Социалните работници са установили, че майката Р.О.Л. е учила до трети клас, може да чете и пише и получава месечни семейни помощи в размер на 205,00 лв. Сочи се, че бащата е с начално образование, безработен, не е регистриран в Д „Бюро по труда”- гр. Панагюрище и работи без договор, като споделя, че доходите му са достатъчни за покриване на основните потребности на децата. Социалните работници са констатирали, че дядото на детето по бащина линия -М А.М. е декларирал несъгласие да бъде настанено в семейството му малолетното дете М.М., като същата декларация е подписал и прадядото на детето – А. Захариев М.. Социалните работници сочат, че са направили няколко посещения в гр. Стрелча на ул. „Акация” № 25, където следва да живее бабата на детето по майчина линия, но там не е намерена О Н Л. и И О Н. В социалния доклад се сочи, че бащата желае да се грижи постоянно за двете си малолетни деца П и А., а жилището, в което живее е собственост на прадядото- А. З М. и представлява едноетажна масивна жилищна сграда, състояща се от дне стаи, салон и складово помещение, като родителите и трите деца са ползвали едната стая, а в другата е живеел прадядото. Социалните работници описват, че жилището е електрифицирано, има течаща вода на двора, като тоалетната също е на двора. Сочи се, че стаята е обзаведена с две легла, печка на твърдо гориво и маса.

От приложеното по делото Решение, постановено на 24.03.2011 г. по гр. д. № 280/2011 г. по описа на Пазарджишкия районен съд, се констатира, че за малолетния М.А.М. е приложена мярка за закрила „Настаняване за отглеждане и възпитание” в ДМСГД- Пазарджик със срок до навършване на тригодишна възраст на детето или осиновяване, приемна грижа или някое от другите основания, предвидени в чл. 29 т. 1 до 10 от ЗЗДетето.

По делото е приложен Социален доклад изготвен на 02.08.2012 г. за промяна на първоначално приложената мярка за закрила на детето – „Настаняване в ДМСГД”, с цел настаняване в семейството на професионалния приемен родител М.Г., от който Социален доклад се констатира, че детето е настанено спешно на 21.12.2020 г. в ДМСГД -гр. Пазарджик поради невъзможност на родителите и близките му да полагат грижи за отглеждането и възпитанието на детото. От социалния доклад се установява, че от настаняването в ДМСГД до изготвянето на социалния доклад детето е посещавано от баща си на 06.03.2012 г. и на 21.03.2012 г., а майката не го е посещавала нито веднъж през периода м. 06.2011 г. до м. 06.2012 г., поради отсъстивето й от страната. Р.Л. е посетила детето си веднъж на 09.07.2012 г., но не е пожелала да разговаря с представители на отдел „Закрила на детето” за изясняване на бъдещите й намерения спрямо малолетния М.. Сочат, че детето е с добро моторнопсихологическо развитие, участва с удоволствие в педагогическите занимания, говори с прости изречения, има голям напредък в дейностите на самообслужването, хигиената се извършва с малко помощ от възрастен. В социалния доклад се препоръчва настаняването в семейстовото на професионалния приемен родител М.Г..

От приложената по делото Заповед № РД -05-485 от 2.08.2012 г. се констатира, че М.А.М. е настанен, считано от 03.08.2012 г. в семейството на професионалния приемен родител М.Г..

От представения по делото Договор за настаняване на дете в професионално приемно семейство, сключен на 03.08.2012 г. между Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Панагюрище и М.Г.Г., е видно, че настаняването на М.А.М. е със срок до 03.08.2013 г. За нуждите на отглеждането и възпитанието на М.А.М. е договорено предоставянето на финансови средства в размер на 195,00 лв. от страна на Дирекцията. В него е уговорено Дирекция „Социално подпомагане”- Панагюрище да предостави на приемното семейство план за действие и грижи към детето, съвети и консултации по отглеждането и възпитанието му, организация на обучение и поддържащо обучение на приемното семейство, осъществяване на контрол по изразходването на средствата, отпуснати за отглеждането и възпитанието на детето. Приемната майка, от своя страна, се е задължила да изпълнява възложените й в договора функции по отглеждане и възпитание на детето, да му осигурява подходяща храна и режим на хранене, съобразени с възрастта и потребностите му, да осигури всички грижи за здравето на детето и неговото правилно развитие, съобразно с възрастта, да води детето на всички необходими профилактични прегледи, да отдава внимание на здравните въпроси, личната му хигиена, както и възможност на социалния работник да осъществява лични контакти с малолетното дете, да уведомява Дирекцията при настъпването на важни обстоятелства, по смисъла на чл.22, ал.2 от Наредбата за приемните семейства, да осигури жилищни условия и лично пространство на детето, подходяща храна и режим на хранене, да му закупува всичко нужно за задоволяване на личните нужди и емоционалното му развитие и да информира Дирекцията при всички случаи, свързани с евентуална злополука с детето. Да осигурява и поощрява при възможност контакти с биологичното семейство, да запознае по подходящ начин с правилата в семейството, да уважава и съхранява културното, езиковото и религиозното минало на детето, да го насърчава и подкрепя в израстването му като личност, да не прилага физически наказания, или други унизителни форми на отношение.

Видно от приложеното по делото уведомително писмо изх № ЗД-94-АА/0038 от 08.08.2012 г. се констатира, че А.М.М. и Р.О.Л. са уведомени, че настаняването на малолетния М.А.М. в семейството на приемен родител в град Панагюрище е извършено, като родителите могат да се обърнат за консултация и изготвяне на подходящ график за лични отношения с детето към Отдел „Закрила на детето” в град Панагюрище.

Видно от представеното удостоверение за настоящ адрес № 196/08.08.2012г., малолетният М.А.М. *** и настоящ адрес: гр.**, ул.”***.

Изслушан в съдебно заседание, ответникът А.М.М. сочи, че малолетният му син се чувства много добре при приемния родител. Детето е коренно променено, чисто, щастливо, отпуснато и общува свободно. Сочи, че не е ангажиран на трудов договор, а работи по 14 дни частно, в село Смилец, като реже дърва. Твърди, че има програми в селото за работа към Кметството, но макар и да му е предложена работа, тъй като децата му са били във ваканция, не е приел участието си в тази програма. А.М. държи на срещите с малолетния М., сочи, че същите трябва да бъдат по-чести, като има желание в бъдеще да поиска реинтегриране на детето обратно, в семейната му среда.

Изслушана в съдебно заседание приемната майка М.Г.Г. сочи, че когато е видяла детето в ДМСГД – гр.Пазарджик се уплашила колко малък и слабичък е М., като в настоящия момент с детето се е извършила огромна физическа промяна. Детето се храни добре и се развива нормално. Сочи, че здравето на малолетния М. е много добро, въпреки че първоначално е бил дребен и слабичък. Приемният родител сочи, че майката на малолетното дете нито веднъж не е посещавала сина си, а бащата А. е идвал, проявявал е грижи и се е интересувал от проблемите по отглеждането и възпитанието на детето. Сочи, че родителите липсват на детето.

Особеният представител на ответницата Р.О.Л., адвокат К.И. от Пазарджишка АК, сочи, че майката на детето се е дезинтересирала от грижите по отглеждането и възпитанието на сина си.  Твърди, че с оглед защитата на интересите на малолетното дете М.М., същото следва да бъде настанено в професионалното приемно семейство, за да получи правилно развитие и възпитание.

От събраните по делото доказателства, съдът счита, че молбата на Дирекция ”Социално подпомагане” - гр.Панагюрище за настаняване на малолетния М.А.М. в дома на професионалната приемна майка М.Г.Г., за срок до 03.08.2013 г., или до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на тази мярка за закрила, е основателна и следва да бъде уважена.

Безспорно се установи, че М.М. се отглежда при много добри хигиенно-битови условия, за него се полагат всички необходими грижи, осигурява му се адекватна медицинска помощ. Детето е обгрижвано с определен дневен режим, достатъчно играчки и условия за неговото правилно физическо и емоционално развитие. Същото се отглежда съвместно с друго дете, настанено при същата приемна майка, което е на неговата възраст, който фак допълнително подпомага правилното развитие, емоционалната привързаност, формира чувството за идентичност и общност на интересите, както и желанието за взаимопомощ, разбирателство и приятелство у малолетното дете. Същото посещава детска градина, с оглед още по-правилното му отглеждане и възпитание.

Установи се, че в приемното семейство съществува много добра психологическа атмосфера, предпоставяща получаването от малкия М. на адекватни грижи, нежност и топлота, привързаност и разбирателство.

Следва да бъде уважена предявената от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Панагюрище молба, като на основание чл.28, ал.4, във вр. с чл.25, т.3 от Закона за закрила на детето, бъде настанен малолетния М.А.М. в професионалното приемно семейство на М.Г.Г. ***.

Следва да бъде разрешено ползването на услугата „Заместваща приемна грижа” за малолетния М.А.М. по смисъла на Допълнителните разпоредби от ППЗЗДетето.

Така мотивиран, на основание чл.28, ал.4, във вр. с чл.25, т.3 от Закона за закрила на детето, Панагюрския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА М.А.М., с ЕГН-**********,*** и настоящ адрес: гр.Панагюрище, ул.”Иван Кузмов”, бл.11, вх.Б, ет.7, ап.40, в професионалното приемно семейство на М.Г.Г., с ЕГН-**********,***, за срок до 03.08.2013 г. или до настъпването на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на постановената мярка за закрила.

РАЗРЕШАВА ползването на услугата «Заместваща приемна грижа” за малолетния М.А.М., с ЕГН-**********, по смисъла на Допълнителните разпоредби от ППЗЗДетето.

ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” – град Панагюрище, представлявана от директора Атанаска Цоцоркова, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд сумата 200,00 (двеста) лева, представляваща възнаграждение за назначаване на особен представител – адвокат на ответницата Р.О.Л..

Решението подлежи на въззивно обжалване и протест пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено с мотивите.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: