Р Е Ш Е Н И Е

168

 

17.12.2012г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Тринадесети декември

 

2012

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                                          

 

Н С

 
 


Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

691

 

2012

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл.361 и следващи от Търговския закон.

Постъпила е искова молба от „М.п.К.” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Игнатиево, местност „Клиса баир”, УПИ 044002, представлявано от управителя ДЕИ, със съдебен адрес: град Варна, бул. „Владислав Варненчик” №105, ет.1, офис №1 – адвокат Д.Д., срещу „Вюрт Логистик” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.”Нистор Ружеков” № 48, представлявано от управителя С.С.М..

В исковата молба се твърди, че със заявка за транспорт № 160812/270/ от 16.08.2012г., „В.л.” ЕООД е възложило на Международни превози „Канонтранс” ООД извършването на международен превоз на товар по направление Унгария – България. Заявката е приета от дружеството, като са определени вида на товара и превозното средство, товарния и разтоварния пункт, размера на превозната цена и условията за плащане. Договорената цена в размер на 2100,00лв., без ДДС или 2520,00лв. с ДДС, е следвало да се плати в срок от 30 дни след представяне на оригиналната фактура и ЧМР. Твърди, че от издадената международна товарителница CMR е видно, че превоза е извършен от ищеца.

Ето защо молят съда, след като се убеди в основателността на претенцията им, да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да им заплати сумата от 2520,00лв., представляващи възнаграждение за извършената транспортна услуга, ведно със законната лихва, считано от завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата както и сумата 112,00лв. -държавна такса по делото и по допуснатото изпълнение..

Сочат, че за извършения международен превоз на 18.08.2012г. ищецът е издал фактура № 0000003270, която заедно със CMR са били адресирани до ответното дружество с препоръчана пощенска пратка с обратна разписка на 19.08.2012г. Известие за това не са получили. В исковата молба се твърди, че на 01.10.2012г. дружеството- ищец са изпратили посочените документи по електронната поща на ответното дружество на посочения електронен адрес. Във връзка с претенцията било образувано частно гражданско дело № 12697 от 2012г. по описа на Варненския районен съд, по което е било допуснато обезпечение и издадена обезпечителна заповед. Твърди се, че сумата не е платена до настоящия момент, което поражда правният им интерес от настоящия иск.

Молят съда да постанови решение, с което да бъде осъдено дружеството – ответник да заплати на ищците сумата от 2520,00 лв., представляваща възнаграждение за извършена транспортна услуга по направление Унгария – България, съгласно товарителница, издадена на 17.08.2012г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба – 08.10.2012г. до окончателно изплащане на вземането.

Дружеството - ищец претендират сторените съдебно – деловодни разноски, ведно със сумата от 112,00лв., която представлява сбор от държавна такса по обезпечителното производство в размер на 40,00лв. и сумата от 72,00лв.- държавна такса по изпълнително дело.

Представят следните писмени доказателства в копие: Фактура №3270/18.08.2012г., издадена от дружеството- ищец; ЧМР от 18.08.2012г., Фактура № 20127120400882/04.09.2012г., издадена от ЧСИ – град Варна; Извлечение от приети пратки на дата 19.08.2012г.; Удостоверения за актуалното състояние на дружеството- ищец и дружеството- ответник.

В законоустановения срок, дружеството-ответник не депозира oтговор на исковата молба, не взема становище по предявения иск.

В съдебно заседание, редовно призовани, законният представител на дружеството – ищец не се явява. Процесуалният представител на дружеството – ищец- адвокат Д.Д. от Варненска адвокатска колегия, изпраща писмена молба, в която същата моли да бъде даден ход на делото, да бъде приет проекто-доклада по делото. Предявява искане по смисъла на чл. 238 ал.1 от ГПК, като моли в случай, че ответникът не се яви в първото по делото съдебно заседание и не представи молба за разглеждане на делото в негово отсъствие, да бъде постановено неприсъствено решение срещу дружеството-ответник по смисъла на чл. 239, ал.1 от ГПК, като претендират и сторените по делото съдебно-деловодни разноски.

Ответното дружество, представлявано от управителя С.С.М., редовно призовани, не се явяват в съдебно заседание, не изпращат представител, не депозират становище по иска.

Видно от редовно оформените съобщения от 10.10.2012г. и 16.11.2012г. в седалището на „Вюрт Логистикс” ЕООД, представляващият дружеството- ответник е уведомен какви биха били последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването на представител на дружеството в съдебно заседание.

Съдът констатира, че са налице изискванията на чл. 238, ал.1 от ГПК- дружеството-ответник „В.л.” ЕООД не е депозирало отговор на исковата молба, не е взело становище по същата, не е представило доказателства, не е изпратило свой представител в първото по делото съдебно заседание и не е поискало делото да бъде разгледано в отсъствие на негов представител.

Съдът констатира, че на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването на представител на дружеството- ответник в съдебно заседание.

С оглед приложените към исковата молба писмени доказателства, а именно: Фактура №3270/18.08.2012г., издадена от дружеството- ищец; ЧМР от 18.08.2012г., Фактура № 20127120400882/04.09.2012г., издадена от ЧСИ – град Варна; Извлечение от приети пратки на дата 19.08.2012г.; Удостоверения за актуалното състояние на дружеството- ищец и дружеството- ответник, са налице изискванията на чл. 239, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК.

Искът вероятно е основателен с оглед на твърдените в исковата молба обстоятелства, както и представените по делото писмени доказателства.

От кумулативното наличие на предпоставките, предвидени в ГПК и на основание чл. 124, във връзка с чл. 422 от ГПК, във връзка с чл. 361 и сл. от Търговския закон и чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, следва да бъде осъдено дружеството – ответник „Вюрт логистикс” ЕООД, да заплати на „М.п.К.” ООД, за извършените от него транспортни услуги, сумата от 2520,00 лв., представляваща възнаграждение за извършена транспортна услуга Унгария- България по товарителница от 17.08.2012г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба- 08.10.2012г. до окончателното изплащане на вземането.

Следва да бъде осъдено на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответното дружество „В.Л.” ЕООД да заплати на „М.п.К.” ООД,  сторените по делото разноски в размер на 517,28лв., от които 105,28лв. -държавна такса за завеждане на настоящото гражданско дело, 40,00лв. -държавна такса за завеждане на частно гражданско дело № 12697/2012г. по описа на Варненския районен съд- за обезпечение, 72,00лв.-такса за образуване на изпълнително дело № 2012710400882/2012г. по описа на ЧСИ И Н, както и 300,00лв.- адвокатско възнаграждение по настоящото гражданско дело.

Така мотивиран и на основание чл. 361 и сл. от Търговския закон, чл. 86 от Закона за задълженията и договорите и във връзка с чл. 239 от ГПК, Панагюрският районен съд

                  

Р Е Ш И :

                                                                          

ОСЪЖДАВюрт Логистик” ЕООД, с ЕИК- 201245385, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.”Нистор Ружеков” № 48, представлявано от управителя С.С.М. да заплати на „М.п.К.” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Игнатиево, местност „Клиса баир”, УПИ 044002, представлявано от управителя ДЕИ, със съдебен адрес: град Варна, бул. „Владислав Варненчик” №105, ет.1, офис №1 – адвокат Д.Д., сумата 2520,00 лв.(две хиляди петстотин и двадесет лева), представляваща възнаграждение за извършена транспортна услуга Унгария- България по товарителница от 17.08.2012г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба- 08.10.2012г. до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА Вюрт Логистик” ЕООД, с ЕИК- 201245385, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, ул.”Нистор Ружеков” № 48, представлявано от управителя С.С.М. да заплати на „М.п.К.” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Игнатиево, местност „Клиса баир”, УПИ 044002, представлявано от управителя ДЕИ, със съдебен адрес: град Варна, бул. „Владислав Варненчик” №105, ет.1, офис №1 – адвокат Д.Д., сторените по делото разноски в общ размер на 517,28лв.( петстотин и седемнадесет лева и 28 стотинки), от които 105,28лв. (сто и пет лева и 28 стотинки)-държавна такса за завеждане на настоящото гражданско дело, 40,00лв.(четиридесет лева) -държавна такса за завеждане на частно гражданско дело № 12697/2012г. по описа на Варненския районен съд- за обезпечение, 72,00лв.(седемдесет и два лева)-такса за образуване на изпълнително дело № 2012710400882/2012г. по описа на ЧСИ И Н, както и 300,00лв.(триста лева)- адвокатско възнаграждение по настоящото гражданско дело.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: