РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 13.12.2012г. до 13.12.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 523/2012, I състав

Развод и недейств. на брака

Р.Т.Н.

К.Ц.Н.

Председател и докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Решение от 13.12.2012г.
По изложените съображения и на осн. чл. 49, ал. 1 от СК, съдът   Р Е Ш И :  ДОПУСКА РАЗВОД между Р.Т.Н., с ЕГН - **********,*** и К.Ц.Н., с ЕГН - **********,***, като прекратява сключения между тях граждански брак на 10.09.2005 г. в гр. Стрелча, за което е съставен акт за граждански брак № 9 от 10.09.2005 г. на Община Стрелча, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.  УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху роденото от брака дете ПКН., с ЕГН – **********, ПРЕДОСТАВЯ на майката Р.Т.Н., като ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата К.Ц.Н. с детето П К Н., както следва: Бащата К.Ц.Н. да има право да вижда и взема детето ПК Н. всяка първа и трета събота от месеца от 10,00 до 18,00 ч., както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на детето П К Н. ***, заедно с майката Р.Т.Н.. ОСЪЖДА К.Ц.Н. с посочен по-горе адрес и ЕГН да ЗАПЛАЩА месечна издръжка за детето П КН., с посочен по горе адрес и ЕГН, чрез нейната майка и законна представителка Р.Т.Н. в размер на 120,00 /сто и двадесет/ лева месечно, считано от 14.08.2012 г. до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск до размера от 140,00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА К.Ц.Н. с посочен по-горе адрес и ЕГН, да ЗАПЛАТИ месечна издръжка за детето П К Н., с посочен по горе адрес и ЕГН, чрез нейната майка и законна представителка Р.Т.Н. за минало време за периода 13.08.2011 – 13.08.2012 г. в размер на 70,00 /седемдесет/ лева или общо сумата 840,00 лв., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ предявеният иск до размера от 1 680,00 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН. На осн. чл. 242, ал. 1 от ГПК, ДОПУСКА предварително изпълнение на решението досежно присъдената издръжка.  СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо къща с двор, находяща се в гр. ***, ул.
***, собственост на родителите на К.Ц.Н., предоставя за ползване на К.Ц.Н.. СЛЕД влизане в сила на решението за развода ищцата Р.Т.Н. да носи предбрачното си фамилно име Ж. ОСЪЖДА К.Ц.Н. с посочен по-горе адрес и ЕГН, да ЗАПЛАТИ на Р.Т.Н. направените разноски по делото в размер на 500,00 /петстотин/ лева, внесена от ищцата за назначаване на особен представител на ответника /адвокатски хонорар. ОСЪЖДА Р.Т.Н., с посочен по-горе адрес и ЕГН, да заплати сумата 20,00 лв. окончателна ДТ по допускане на развода по сметка на Районен съд Панагюрище, в полза на Съдебната власт. ОСЪЖДА К.Ц.Н., с посочен по-горе адрес и ЕГН, да заплати сумата 293,60 /двеста деветдесет и три лева и 60 ст./ лева, представляваща окончателна ДТ по допускане на развода и ДТ по иска за издръжка и по иска за издръжка за минало време, по сметка на Районен съд Панагюрище, в полза на Съдебната власт. Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните  

2

Гражданско дело No 764/2012, I състав

Развод по взаимно съгласие

П.Й.Ч.,
Д.И.
Ч.

 

Председател и докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Решение от 13.12.2012г., в законна сила от 13.12.2012г.
Така мотивиран, на основание чл.330, ал.3 от ГПК, Съдът   РЕШИ:  ДОПУСКА РАЗВОД между П.Й.Ч., с ЕГН-**********,*** и Д.И.Ч., с ЕГН-**********,***, като ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак на 07.05.1994 г. в град Панагюрище, за което е съставен Акт за граждански брак № 23/07.05.1994 г. на Община Панагюрище, поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите П.Й.Ч., с ЕГН-********** и Д.И.Ч., с ЕГН-**********, споразумение относно последиците от развода, съгласно което: Упражняването на родителските права върху родените от брака деца Й П Ч., с ЕГН-********** и В П Ч., с ЕГН-**********, предоставя на майката Д.И.Ч., като определя местоживеенето на децата заедно с майката да бъде гр. ***, ул. „
***, представляващо ІІ-ри етаж от къща, собственост на родителите на П.Й.Ч.. БАЩАТА П.Й.Ч., да има право да вижда и взима при себе си децата си Й П Ч. и В ПЧ.,***, всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,00 ч. в събота до 18,00 ч. в неделя, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск или по споразумение на двамата родители. П.Й.Ч., с посочен по-горе адрес и ЕГН, се ЗАДЪЛЖАВА да ЗАПЛАЩА месечна издръжка за детето В П Ч., чрез нейната майка и законна представителка Д.И.Ч. в размер на 100,00 /сто/ лева и за детето Й П Ч. лично и със съгласието на майката месечна издръжка в размер на 100,00 /сто/ лева, считано от влизане на решението в сила за допускане на развода до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Издръжка между съпрузите не се дължи, тъй като и двамата са здрави и работоспособни.  ПОЛЗВАНЕТО на семейното жилище представляващо ІІ-ри етаж от къща с двор в гр. Панагюрище, собственост на родителите на П.Й.Ч. предоставя за ползване на майката Д.И.Ч., ведно с родените от брака деца Й и В. След влизане в сила на решението по допускане на развода, молителката Д.И.Ч., да носи предбрачното си фамилно име М. Имуществените отношения:  Изтегления по време на брака кредит от „Райфайзенбанк” АД на името на Д.И.Ч., след влизане в сила на решението по допускане на развода да се погасява по-равно от П.Й.Ч. и Д.И.Ч.. ОСЪЖДА П.Й.Ч., с посочен по-горе адрес и ЕГН, да заплати по сметка на Панагюрския районен съд, в полза на бюджета на Съдебната власт, сумата 184,00 (сто осемдесет и четири) лева - представляваща сбор от окончателна ДТ по допускане на развода и 2% върху определените суми за издръжка на двете деца. Решението е окончателно не подлежи на обжалване.