РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 12.12.2012г. до 12.12.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 520/2012, I състав

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Н.Г.И.

ВИК-П ЕООД

Председател и докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Решение от 12.12.2012г.

2

Гражданско дело No 806/2012, I състав

Дела по Закона срещу домашното насилие

М.И.К.

П.И.К.,
РУП ГР.ПАНАГЮРИЩЕ

Председател и докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Определение от 12.12.2012г.
По изложените съображения, и на основание чл.234, ал.1 от ГПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И :  ОДОБРЯВА постигната спогодба между М.И.К. с ЕГН-********** и П.И.К. с ЕГН-********** и двамата с адрес: гр.
***, ул.”***, която е в следния смисъл: П.И.К. се задължава да обитава втори етаж на жилищната сграда находяща се в гр.Панагюрище ул.”*** състояща се от стая, кухня и салон, както и считано от днес да не се разправя с майка си М.И.К. по никакъв повод, да не упражнява върху нея психическо и физическо насилие, както и да не влиза на първия етаж на жилищната сграда, където живее М.И.К. и да я безпокои по никакъв повод.   ОСЪЖДА П.И.К. с посочен по горе адрес и ЕГН да заплати на РС Панагюрище сумата от 20,00лв. държавна такса, в полза на бюджета на съдебната власт.   ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 806/2012г. по описа на Панагюрския районен съд, като спогодено.  С оглед постигната спогодба ОТМЕНЯ заповед за незабавна защита от 23.11.2012г. по гр.дело № 806/2012г. по описа на Панагюрския районен съд.  След влизане в сила на определението, препис от същото да се изпрати на РУП Панагюрище за сведение.  Определението в частта, с която е прекратено производството по делото, може да се обжалва с частна жалба пред Пазарджишкия окръжен съд в едноседмичен срок от днес.