РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 11.12.2012г. до 11.12.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 401/2012, I състав

Облигационни искове

КРАСЕН ООД

ВИПЕКС 09 ООД

Председател и докладчик:
ЦВЯТКО Н. МАНГОВ

Решение от 11.12.2012г.

2

Гражданско дело No 748/2012, I състав

Развод по взаимно съгласие

Д.Т.К.

Л.Й.К.

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 11.12.2012г., в законна сила от 11.12.2012г.
Така мотивиран, на основание чл. 330, ал.3 от ГПК във връзка с чл. 50 от СК, Панагюрският районен съд  Р Е Ш И:  ПРЕКРАТЯВА БРАКА, сключен между Д.Т.К., с ЕГН- **********,***«
*** и Л.Й.К., с ЕГН- **********,***«Тодор Белопитов» № 3, като допуска РАЗВОД поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Т.К., с ЕГН- **********,***«*** и Л.Й.К., с ЕГН- **********,***«***, споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Въпрос за упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо родените от брака деца, за тяхно местожителство, режимът на лични отношения с другия родител и размерът на дължимата издръжка не се поставя, тъй като родените от брака деца са пълнолетни. Страните по настоящото дело няма да уреждат породилите се от прекратяването на СИО имуществени отношения. Съпрузите се споразумяват, че няма да си дължат издръжка един на друг. Получените по време на брака от Л.К. кредити, да бъдат изплащани само от Л.Й.К.. По време на брака съпрузите не са ставали ЕТ, не са придобивали право на собственост върху дружествени дялове, акции, облигации и други ценни книжа, не са получавали дарения на особена стойност един от друг или от роднините на другия съпруг. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо Първи жилищен етаж от къща с площ от 120 кв.м., ведно с приземен етаж от пет помещения, застроени в дворно място, за което е отреден УПИ- ІХ-3033, в кв. 174 по плана на град Панагюрище- лична собственост на Д.К., остава за ползване от Д.Т.К.. След прекратяване на брака, Л.Й.К. да носи предбрачното си фамилно име – Г.. ОСЪЖДА Д.Т.К., с ЕГН- **********,***«***, да ЗАПЛАТИ в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище допълнителна държавна такса за постановяване на настоящото решениев размер на 15,00лв. /петнадесет лева/.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.